• ಗೀತೆ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ”: (10 ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 106:1-3—ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಅರ್ಹನು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 15 1/15 ಪು. 8, ಪ್ಯಾ. 1; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 02 6/1 ಪು. 18, ಪ್ಯಾ. 19)

  • ಕೀರ್ತ 106:7-14, 19-25, 35-39—ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಗಣ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾದರು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 15 1/15 ಪು. 8-9, ಪ್ಯಾ. 2-3; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 01 6/15 ಪು. 13, ಪ್ಯಾ. 1-3)

  • ಕೀರ್ತ 106:4, 5, 48—ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 10/15 ಪು. 5, ಪ್ಯಾ. 7; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 03 12/1 ಪು. 15-16, ಪ್ಯಾ. 3-6)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಕೀರ್ತ 109:8—ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಯೂದನು ದ್ರೋಹಬಗೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನಾ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 00 12/15 ಪು. 24, ಪ್ಯಾ. 20; it-1-E 857-858)

  • ಕೀರ್ತ 109:31—‘ಯೆಹೋವನು ದೀನನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’ ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 06 9/1 ಪು. 19, ಪ್ಯಾ. 6)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೀರ್ತ 106:1–22

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ