ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 31-ನವೆಂಬರ್‌ 6

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 22-26

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 31-ನವೆಂಬರ್‌ 6
 • ಗೀತೆ 88 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು”: (10 ನಿ.)

  • ಜ್ಞಾನೋ 22:6; 23:24, 25—ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವಂತೆ ದೈವಿಕ ಬೋಧನೆಯು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 08 ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂ. ಪು. 16; w07-E 6/1 31)

  • ಜ್ಞಾನೋ 22:15; 23:13, 14—‘ಬೆತ್ತವು’ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 97 10/15 ಪು. 32; it-2-E 818 ¶4)

  • ಜ್ಞಾನೋ 23:22—ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ವಿವೇಕದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 04 6/15 ಪು. 14, ಪ್ಯಾ. 1-3; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 00 6/15 ಪು. 21, ಪ್ಯಾ. 13)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಜ್ಞಾನೋ 24:16—ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಓಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 13 3/15 ಪು. 4-5, ಪ್ಯಾ. 5-8)

  • ಜ್ಞಾನೋ 24:27—ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವೇನು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 09 10/15 ಪು. 12, ಪ್ಯಾ. 1)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಜ್ಞಾನೋ 22:1–21

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ