ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ  |  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 24-30

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 17-21

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 24-30
 • ಗೀತೆ 76 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ”: (10 ನಿ.)

  • ಜ್ಞಾನೋ 19:11—ಇತರರಿಂದ ನೋವಾದಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 15 1/1 ಪು. 12-13)

  • ಜ್ಞಾನೋ 18:13, 17; 21:13—ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 8/15 ಪು. 30, ಪ್ಯಾ. 11-14)

  • ಜ್ಞಾನೋ 17:9—ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 11 8/15 ಪು. 31, ಪ್ಯಾ. 17)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಜ್ಞಾನೋ 17:5—ಸರಿಯಾದ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವುದು? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 11/15 ಪು. 6, ಪ್ಯಾ. 17; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 10 11/15 ಪು31, ಪ್ಯಾ. 15)

  • ಜ್ಞಾನೋ 20:25—ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ ಪ್ರಣಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 09 5/15 ಪು. 15-16, ಪ್ಯಾ. 12-13)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಜ್ಞಾನೋ 18:14–19:10

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 • ಮೊದಲ ಭೇಟಿ: (2 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೂಟದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ (inv) ಕೊಡಿ.

 • ಪುನರ್ಭೇಟಿ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಕೂಟದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ.

 • ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ: (6 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಪು. 65, ಪ್ಯಾ. 14-15—ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಹಾಕುವ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ