ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

‘ಸಕಲ ಕುಲ ಜನಾಂಗ ಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ’

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,700 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಅನುವಾದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.