ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಹಗ್ಗಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಹಗ್ಗಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಹಗ್ಗಾಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.