ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಯೋಬ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೋಬ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೋಬ ಪುಸ್ತಕದ ಕಿರುನೋಟ, ವಿಶ್ವ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ವಿವಾದಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ವೃತ್ತಾಂತ.