ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕದ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಇದು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.