ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂತ್ವಾನ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.