ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಯೆರೆಮಿಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೆರೆಮಿಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಯೆರೆಮಿಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಇದು ಧೈರ್‍ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.