ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾರಾಂಶ.