ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಜೆಕರ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಜೆಕರ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಜೆಕರ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಬರೋಣ, ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.