ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಚೆಫನ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಚೆಫನ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಚೆಫನ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.