ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಎಸ್ತೇರಳ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಎಸ್ತೇರಳ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಬರೆದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಎಸ್ತೇರಳು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಳೆಂದು ಚುಟುಕಾಗಿ ನೋಡಿ.