ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಎಜ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಎಜ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಬೈಬಲಿನ ಎಜ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.