ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಬ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದರಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಸಮಗ್ರತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಧುನಿಕ ಸಮಯದ ನೇತನ್‍ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆಂದು ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು?