ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬೈಬಲ್ | ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ

1 ಕೊರಿಂಥ 5:1-13

5  ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜಾರತ್ವ ಉಂಟೆಂದು, ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕಂಡುಬರದಂಥ ಜಾರತ್ವ ಉಂಟೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ.  ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆಹಾಕುವ ಬದಲು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೊ?  ನಾನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕೆಲಸಮಾಡಿರುವ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದವನಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.  ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ನೀವು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶರೀರದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೈತಾನನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಉಳಿಯುವಂತಾಗುವುದು.  ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಣ್ವವು ಕಣಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಳಿಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊ?  ನೀವು ಹುಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕಣಕವಾಗುವಂತೆ ಹಳೆಯ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.  ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಿಣ್ವದಿಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟತನ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ.  ಜಾರತ್ವ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. 10  ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಾರರು, ಲೋಭಿಗಳು, ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. 11  ಆದರೆ ಸಹೋದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಜಾರನಾಗಲಿ ಲೋಭಿಯಾಗಲಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನಾಗಲಿ ದೂಷಕನಾಗಲಿ ಕುಡುಕನಾಗಲಿ ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಲಿ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ, ಅಂಥವನೊಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 12  ಹೊರಗಿನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಮಾಡಲು ನಾನು ಯಾರು? ಒಳಗಿನವರನ್ನು ತೀರ್ಪುಮಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲವೊ? 13  ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ದೇವರು ತೀರ್ಪುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. “ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ.”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ