ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬೈಬಲ್ | ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ

ಮಾರ್ಕ 1:1-45

1  ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಆರಂಭ:  ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, “(ಇಗೋ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವಾಹಕನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು;)  ‘ಜನರೇ ಯೆಹೋವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ, ಆತನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಕೂಗುವವನ ಧ್ವನಿಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೇ  ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಜನರು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.  ಆಗ ಇಡೀ ಯೂದಾಯ ಸೀಮೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋರ್ದನ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.  ಯೋಹಾನನು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಮಿಡತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಜೇನು ಅವನ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು.  ಅವನು, “ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಾತನು ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುತ್ತಾನೆ; ಬಗ್ಗಿ ಅವನ ಕೆರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.  ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ* ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಸಾರಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.  ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರೇತಿನಿಂದ ಬಂದು ಯೋರ್ದನ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10  ಯೇಸು ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಆಕಾಶವು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. 11  ಆಗ, “ನೀನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು; ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ವಾಣಿಯು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಬಂತು. 12  ಆ ಕೂಡಲೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು. 13  ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ನಲವತ್ತು ದಿನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಂದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತ, ಕಾಡುಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು; ಆದರೆ ದೇವದೂತರು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 14  ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ, 15  “ನೇಮಿತ ಕಾಲವು ನೆರವೇರಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಜನರೇ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16  ಅವನು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸೀಮೋನನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದ್ರೆಯನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲೆಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. 17  ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18  ಆ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 19  ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 20  ತಡಮಾಡದೆ ಅವನು ಅವರನ್ನೂ ಕರೆದನು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಜೆಬೆದಾಯನನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 21  ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಬ್ಬತ್‍ದಿನ ಬಂದೊಡನೆ ಅವನು ಸಭಾಮಂದಿರವನ್ನು* ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೋಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. 22  ಅವರು ಅವನು ಬೋಧಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 23  ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 24  ಅವನು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂದೆಯಾ? ನೀನು ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು; ನೀನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರನು” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿದನು. 25  ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಾ, “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26  ಆಗ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಬೀಳಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆಬಂತು. 27  ಆಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಬೆರಗಾದರೆಂದರೆ, “ಇದೇನು? ಇದು ಹೊಸ ಬೋಧನೆ! ಇವನು ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವು ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 28  ಹೀಗೆ ಅವನ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಯು ಕೂಡಲೆ ಗಲಿಲಾಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿತು. 29  ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರೊಂದಿಗೆ ಸೀಮೋನ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30  ಆಗ ಸೀಮೋನನ ಅತ್ತೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31  ಅವನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು; ಆಗ ಜ್ವರವು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅವರನ್ನು ಉಪಚರಿಸತೊಡಗಿದಳು. 32  ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಜನರು ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನ್ನೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33  ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿತ್ತು. 34  ಅವನು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿದನು; ಆದರೆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 35  ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವನು ಎದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 36  ಆದರೂ, ಸೀಮೋನನು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದವರು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ 37  ಕಂಡುಹಿಡಿದು, “ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 38  ಆದರೆ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು; ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39  ಅದರಂತೆಯೇ ಅವನು ಗಲಿಲಾಯದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಾ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋದನು. 40  ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಸಹ ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, “ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಬಲ್ಲೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು 41  ಅವನು ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, “ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಶುದ್ಧನಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42  ಕೂಡಲೆ ಕುಷ್ಠವು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾದನು. 43  ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೆ ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, 44  “ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡ; ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45  ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದನು. ಆದಕಾರಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವನು ಹೊರಗಣ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗಿದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮಾರ್ಕ 1:8 ಅಥವಾ, “ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿ.” ಪರಿಶಿಷ್ಟ 7ನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮಾರ್ಕ 1:21 ಮತ್ತಾ 4:23ರ ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.