ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬೈಬಲ್ | ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ

ಮತ್ತಾಯ 20:1-34

20  “ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರಗೆಹೋದ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಾರಿನಂತೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.  ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನಿತರರನ್ನು ಕಂಡು  ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆ’ ಎಂದನು.  ಆಗ ಅವರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು.  ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗೆಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, ‘ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.  ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ‘ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.  “ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಿಗೆ, ‘ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡು’ ಎಂದನು.  ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾರನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. 10  ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾರನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 11  ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ, 12  ‘ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೂ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಮಾಡಿದ್ದೀ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 13  ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ‘ಏನಪ್ಪಾ, ನಾನು ನಿನಗೇನೂ ತಪ್ಪುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದಿನಾರು ಕೂಲಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೆ? 14  ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಇವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 15  ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೊ? ಅಥವಾ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗುತ್ತದೊ?’ ಎಂದನು. 16  ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನವರು ಕೊನೆಯವರಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17  ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, 18  “ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮುಖ್ಯ ಯಾಜಕರ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ 19  ಅವನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20  ಆಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಏನನ್ನೋ ಕೇಳಲು ಬಯಸಿದಳು. 21  ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು, “ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾತುಕೊಡು” ಅಂದಳು. 22  ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು; ನಾನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಹೌದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ” ಎಂದರು. 23  ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಕುಡಿಯುವ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ ನಿಜ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ; ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ” ಎಂದನು. 24  ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 25  ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಳುವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 26  ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು, 27  ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಆಳಾಗಿರಬೇಕು. 28  ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು * ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29  ಅವರು ಯೆರಿಕೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು. 30  ಆಗ ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಯೇಸು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, “ಕರ್ತನೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಹೇಳಿದರು. 31  ಜನರು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿದರೂ ಅವರು, “ಕರ್ತನೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿದರು. 32  ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು, “ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 33  ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, “ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ” ಎಂದರು. 34  ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು; ಆ ಕೂಡಲೆ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಮತ್ತಾ 20:28  ಅಥವಾ, “ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು.”