ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿ

ಯೆಹೋವನು ತಪ್ಪಿಹೋದ ತನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಳಿ ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಪತ್ರ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಈ ಪತ್ರ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿರುವವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ದೀನತೆಯ ಒಂದು ಬಿನ್ನಹ.

ಭಾಗ 1

‘ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಹುಡುಕುವೆನು’

ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೆಹೋವನು ನೆನಸುತ್ತಾನಾ?

ಭಾಗ 2

ಚಿಂತೆ-ಒತ್ತಡ—“ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದುಮಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ”

ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 3

ಇತರರಿಂದಾದ ನೋವು—ನಮಗೆ ‘ದೂರುಹೊರಿಸಲು ಕಾರಣವಿದ್ದಾಗ’

ಬೈಬಲಿನ ಮೂರು ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಜೊತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿರುವ ದುಃಖ-ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 4

ದೋಷಿ ಭಾವನೆ—“ನನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸು”

ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಭಾಗ 5

‘ಕುರುಬನೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನೂ ಆಗಿರುವಾತನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ’

ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ?

ಮುಕ್ತಾಯ

ಯೆಹೋವನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವೆಂದಾದರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ?