ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 29

ಮೋಶೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಕಾರಣ

ಮೋಶೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಕಾರಣ

ಮೋಶೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಜನರು ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಲ್ಲಿರೋ? ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರೇಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಬನ್ನಿ, ನಾವದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮೋಶೆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು. ಅವನು ಬಹು ವಿವೇಕಿಯೂ ಮಹಾನ್‌ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆದನು. ತಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯನಲ್ಲವೆಂದೂ ತನ್ನ ನಿಜ ಹೆತ್ತವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಮೋಶೆಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಒಂದು ದಿನ, ತನ್ನ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮೋಶೆಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ 40 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧವು ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ್ಯನೊಬ್ಬನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ಗುಲಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮೋಶೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು. ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡಾಗ ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯನನ್ನು ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯನು ಸತ್ತುಹೋದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಶವವನ್ನು ಮೋಶೆಯು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟನು.

ಮರುದಿನ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೋಡಲು ಪುನಃ ಹೋದನು. ಅವರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರದಂತೆ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಅವನು ನೆನಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯ ಪುರುಷರು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡನು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಮಾಡಿದಾತನಿಗೆ ಮೋಶೆಯು, ‘ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕೆಂದಿರುವಿಯೋ?’ ಎಂದನು.

ಮೋಶೆಗೆ ಈಗ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತು. ತಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಹ ಅದು ತಿಳಿದುಬಂತು, ಮತ್ತು ಅವನು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮೋಶೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಮೋಶೆ ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಮಿದ್ಯಾನ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇತ್ರೋ ಎಂಬವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪೋರ ಎಂಬವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಮೋಶೆಯು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿ, ಇತ್ರೋವನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವನಾದನು. ಅವನು ಮಿದ್ಯಾನ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ವಾಸಿಸಿದನು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಮೊಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಇತ್ರೋವನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯು ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು. ಪುಟವನ್ನು ಮಗುಚಿರಿ, ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 2:11-25; ಅ. ಕೃತ್ಯಗಳು 7:22-29.