ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪೀಠಿಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಬೈಬಲ್‌ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿದೆಯಾ?

ಈಗಿನ ಉಚ್ಚ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಹಳೆಯದೂ, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ್ದೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೈಬಲ್‌ ಹೀಗನ್ನುತ್ತದೆ:

“ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು . . . ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.”—2 ತಿಮೊಥೆಯ 3:16, 17.

ಬೈಬಲ್‌ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬಲ್ಲದೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕಾವಲಿನಬುರುಜುವಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.