ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಾಟಕರೂಪದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನ

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಗಗಳ ನಾಟಕರೂಪದ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಟಕರೂಪದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹುಡುಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬೈಬಲ್‌ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ.

 

ವಿಧಗಳು
ಅಡ್ಡಸಾಲು
ಉದ್ದಸಾಲು

'ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ'

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು (1 ಅರಸುಗಳು 16:29-33; 1 ಅರಸುಗಳು 17:1-7; 1 ಅರಸುಗಳು 18:17-46; 1 ಅರಸುಗಳು 19:1-8)