• ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಟವನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸ್ವೈಪ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ಓದುತ್ತಿರುವ ವಚನ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿ (ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌), ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಓದಬಹುದು.

  • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಓದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶನಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಹಿಸ್ಟರಿ) ಕಾಣಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಓದಿದ ಆ ಪ್ರಕಾಶನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆಯಬಹುದು.

  • ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡಕಬೇಕೆಂದರೆ, “Search” (ಹುಡುಕಿ) ಎಂಬ ಚೌಕ ಬಳಸಬಹುದು.