ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

JW ಲೈಬ್ರರಿ

ಐಪ್ಯಾಡ್, ಐಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಐಪೋಡ್ ಟಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ

ಐಪ್ಯಾಡ್, ಐಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಐಪೋಡ್ ಟಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ

JW ಲೈಬ್ರರಿ ಯು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಷರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯ.