ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

JW LANGUAGE

Support for iPad, iPhone, and iPod touch

Support for iPad, iPhone, and iPod touch

JW ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಆ್ಯಪ್‌ ಒಂದನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪದಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು​–JW ಭಾಷೆ (ಐಓಎಸ್‌)

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.