ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಬೇಕಾದ ಪದಗಳು

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಬೇಕಾದ ಪದಗಳು

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಮತ್ತು ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಗಳನ್ನು, ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು JW ಭಾಷೆ ಆ್ಯಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.