ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

JW Broadcasting for Apple TV

JW Broadcasting for Apple TV

ಅಲ್ಲಿ JW ಪ್ರಸಾರದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ JW.ORGನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. jw.orgನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ > ವಿಡಿಯೋ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ JW ಪ್ರಸಾರದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ JW.ORGನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು​–JW ಪ್ರಸಾರ (Apple TV)

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.