ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
  • ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

  • ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನೋಡಲು ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿ.

  • ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು (ನಿಲ್ಲಿಸು, ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಸ್ಕಿಪ್‌ ಮಾಡು).