ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

JW BROADCASTING

Frequently Asked Questions​—JW Broadcasting (Online)

Frequently Asked Questions​—JW Broadcasting (Online)

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ JW ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಾ?

ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?