ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಆಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ
  • ಆಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ (ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕರೂಪದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ)

  • ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲೇ ಆಲ್‌ ಎಂಬ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿ.

  • ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಂಪಲ್ಲಿರುವ ಆಡಿಯೋಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ಲೇ ಆಗದೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಶಫ್‌ಲ್‌ ಎಂಬ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿ.