Дәрбази һондоре буйин

Сьһʹәт-Ԛәԝата Физики у Психики

Сьһʹәт-Qәwата Баш

Жийина Хԝә Бәхтәԝар кә; Сьһʹәт-Ԛәԝата Емосийали

Әм кʹаре дьстиньн, гава дьхәбьтьн кӧ емосийед хԝә контрол кьн.

Рʹийа кӧ Дьбә Бәрбь Бәхтәԝарийе; Сьһʹәт-Ԛәԝат у Хԝәгьртьн

Гәло нәхԝәшийед мә, бәхтәԝарийа мә кʹӧта дькьн?

Хԝә жь Информасийа Ԛәлп Бьпарезьн

Избатийед нәрʹаст, нучәйед дәрәԝ, у теорийед конспирасийе дькарьн зийане бьдьнә тә.

Һʹәфт Ширәт Дәрһәԛа Хӧрәке Безийан у Баш

Жийин пʹешкʹеша жь Хԝәде йә, у әме рʹазибуна хԝә бона ве йәке нишан кьн, һәрге мьԛати сьһʹәт-ԛәԝата хԝә у нәфәред хԝә бьн. Ԝәрен бьньһерʹьн кӧ әм ча дькарьн әве йәке бькьн.

Жийина Хԝә Бәхтәԝар кә; Сьһʹәт-Ԛәԝата Физики

Принсипед Кʹьтеба Пироз мә һелан дькьн һʹәму тьшти бькьн, кӧ бона сьһʹәт-ԛәԝата хԝәйә физики хәм бькьн.

Сәбьркьрьна бәр Нәхwәшийе

Чь Бькьн Һәрге Сьһʹәт-Ԛәԝата Мә Ньшкева Хьраб бу?

Һәрге сьһʹәт-ԛәԝата тә ньшкева хьраб буйә, кʹижан ширәтед жь Кʹьтеба Пироз дькарьн али тә бькьн?

Пебьһʹәсьн дәрһәԛа се ширәта, кʹижан кӧ ԝе али ԝә бькьн нава нәхԝәшийада тәйах кьн?

Бәле! Пебьһʹәсьн дәрһәԛа се ширәта, кʹижан кӧ ԝе али ԝә бькьн нава нәхԝәшийада тәйах кьн.

Чаԝа Али Ԝан Бькьн щәм Кʹижана Нәхԝәшийа Емосийали Һәйә

Пьштгьрийа тә дькарә али һәвале тә бькә, йе кӧ жь бо нәхԝәшийа емосийали дьчәрчьрә.

Һежа йә Бәрдәԝам кьн Бьжин Чахе Гьран Нәхԝәш Дькʹәвьн?

Пебьһʹәсә кӧ чаԝа һьнәка карьбун нәхԝәшийа хԝәйә гьранда тйах кьн.

Хwәйкьрьн

Ль Гора Кʹьтеба Пироз Ча Гәрәке бона Де-Бавед Хԝәйә Әʹмьрда Мәзьн Хәм Бькьн?

Кʹьтеба Пирозда һәнә мәсәлед жьн у меред амьн, йед кӧ рʹасти дәрәще ӧса һатьнә. Ве кʹьтебеда ӧса жи ширәтед керһати һәнә бона ԝан, йед кӧ мьԛати де-баве хԝәйи әʹмьрда мәзьн дьбьн.

Чахе Мәрьве Мәйә Незьк, Гьран Нәхԝәш ә

Чаԝа нәфәред мале дькарьн бәрдьлийе бьдьнә мәрьве хԝәйи незик, йе кӧ гьран нәхԝәш ә у мьԛати ԝи бьн? Чаԝа әԝед кӧ мьԛати нәхԝәшийед хԝә дьбьн, дькарьн емосийед?

Нәхwәши у Һʹал

Тӧ Ча Дькари Хԝә жь Вируса Хԝәй ки?

Ча тӧ дькари ԝәʹде вирусе алийе физики, емосийали у рʹӧһʹани сьст нәби?

Депресийа

Чахе Тәйах Тʹӧнә Бьжийи

Чь жи бьбә жийина мәда, йәкә һежа йә бәрдәԝам кьн бьжин.

Ча Дькарьм жь Фькьред Нәбаш, Дур бьм?

Тӧ дькари һин би, кӧ ньһерʹандьна баш нав хԝәда пешда бини, һәрге ԝан ширәта бьди хәбате.

Һʹале Щаһьла Алийе Емосийалида Чьԛас Дьчә Һе Хьраб Дьбә—Кʹьтеба Пироз Дәрһәԛа Ве Йәке Чь Дьбежә?

Кʹьтеба Пироз аликʹарийе дьдә щаһьла, йед кӧ алийе емосийалида рʹасти чәтьнайа тен.

Хәмгини у Стрес

Чь Бькьн сәва кӧ Хәмгин Нәбьн

Кʹижан ширәтед керһати у рʹезед Кʹьтеба Пироз дькарьн али тә бькьн, кӧ хәмгинийа тә кем бә?

Чаԝа Бәр Изоләсйайе Сәбьр кьн?

Гава һун хԝә тʹәне тʹәхмин дькьн, дькарә бе кʹьфше кӧ һеви тʹӧнә, һуне нькарьбьн бәхтәԝар у дьлрʹьһʹәти бьн.

Әм Чь Дькарьн Бькьн Һәгәр жь Пандәмийе Ԝәстийанә?

Һәгәр әм фәсал нибьн, әм дькарьн ида рʹебәрийед бона хԝәйкьрьна жь COVID-е пьшт гӧһе хԝәва бавежьн.

Чаԝа Стреседа Тәйах кьн

Дина хԝә бьдә һьнә принсипед керһати, кʹижан кӧ дькарьн али тә бькьн жь стресе дәрейи.

Гәло Кʹьтеба Пироз Дькарә Ԝәʹде Хәмгинийе Али Тә Бькә?

Ӧса кʹьфш ә, кӧ те бежи хәмгини пʹара жийина мә йә. Гәло әԝе ԛә бе һьлдане?

Әз Чь Дькарьм Бькьм ԝәки Ԛьдум Нәкʹәвьм?

Чь дькарә бьбә мәʹни? Тӧ рискеда ни? Һәрге әре, чь дькарә али тә бькә?

Әм Ча Дькарьн Хԝә Бехԝәйи Тʹәхмин Нәкьн

Әԝ се гав дькарьн али ԝә бькьн кӧ хԝә бехԝәйи у бехоф тʹәхмин нәкьн.