Дәрбази һондоре буйин

Сәрһатийа Нӧһ у Селава Дьнйайе; Әв Ч′ирок ә йан Реали бу?

Сәрһатийа Нӧһ у Селава Дьнйайе; Әв Ч′ирок ә йан Реали бу?

Щаба К′ьтеба Пироз

Селава Дьнйайе бь р′асти ԛәԝьми. Хԝәде әԝ Селав р′акьр, сәва кӧ мәрьвед зӧлм к′ӧта кә. Ле Хԝәде Нӧһ у малбәта ԝир′а, гот гәмийе ава кьн, сәва кӧ мәрьвед ԛәнщ у һʹәйԝан бькарьбьн хьлаз бьн (Дәстпебун 6:11-20). Әм дькарьн баԝәр бьн, ԝәки Селава дьнйайе ԛәԝьмандьнәкә реали йә, ләма жи дәрһәԛа ве йәке Ньвисаред Пирозда һатийә ньвисаре, к′ижан кӧ «жь бина бәр Хԝәде йә» (2 Тимот′ейо 3:16).

 Чʹирок ә йан реали йә?

К′ьтеба Пироз ә′йан дькә, ԝәки мәрьвәки ӧса ча Нӧһ бь р′асти һәбу, у Селава Дьнйайе бь р′асти р′абу.

  • Ньвиск′аред К′ьтеба Пироз баԝәр дькьрьн, кӧ Нӧһ мәрьвәки реали бу. Мәсәлә, ньвискʹаред Кʹьтеба Пироз Әзра у Луԛа кʹижан кӧ т′әрихзан бун, Нӧһ жи кьрьнә р′еза р′ькьнйата щьмә′та Исраеле (1 Дирок 1:4; Луԛа 3:36). Ньвисаред хԝәда, Мәтта у Луԛа гьлийе Иса ньвисин, к′ижан кӧ дәрһәԛа Нӧһ у Селаве бун (Мәтта 24:37-39; Луԛа 17:26, 27).

    Хенщи ԝе йәке, Һәзәԛел п′ехәмбәр у Паԝлосе шанди дәрһәԛа Нӧһ готьн, ԝәки әԝ мәсәла баԝәрийе у амьнийе йә (Һәзәԛел 14:14, 20; Ибрани 11:7). Һәрге сәрһатийа Нӧһ чʹирок буйа, гәло ԝан ньвиск′ара ԝе мә һелан кьрана чʹәʹв бьдьнә ԝи? Нӧһ у гәләк кʹӧлфәт у меред амьн йед бәре жи, бона мә мәсәлә нә, чьмки әԝана кәсед реали бун (Ибрани 12:1; Аԛуб 5:17).

  • К′ьтеба Пирозда ә′ламәтийа р′аст дәрһәԛа Селаве һәйә. Сәрһатийа дәрһәԛа Селаве бь ԝан хәбәра дәстпенабә «Һәбу-т′ӧнә бу, сәрһатик һәбу». Бь р′асти К′ьтеба Пироз ә′йан дькә сал, мәһ у р′ожа ԛәԝьмандьна Селаве (Дәстпебун 7:11; 8:4, 13, 14). Әв ӧса жи ә′йан дькә чап у щур′е авакьрьна гәмийе (Дәстпебун 6:15). Әв һ′әму тьшт дьдьнә к′ьфше, ԝәки бь р′асти Селава Дьнйайе к′ижан кӧ К′ьтеба Пирозда ньвисарә, һатийә сери.

 Чьма Селава Дьнйайе ԛәԝьми?

Ль гора К′ьтеба Пироз, пешийа Селаве «хьрабийава ә′рд т′ьжи бьбу» (Дәстпебун 6:5). Әв ӧса жи зедә дькә, ԝәки «ә′рд ль бәр ч′ә′ве Хԝәде һ′әр′ьми ԝеран бьбу», чьмки әв бь хьрабийе у бенамусийе т′ьжә бьбу (Дәстпебун 6:11; Щьһуда 6, 7).

К′ьтеба Пироз дьбежә, ԝәки гәләк тьшт р′ийе ԝан мәләкед хьрабда ԛәԝьми, к′ижан кӧ әʹзмен һиштьн у һатьн сәр ә′рде сәва кӧ т′әви к′ӧлфәта бьк′әвнә һәләԛәтийа сексуал. Ԝан мәләкар′а зар′ дьһатьнә буйине, демәк Нәфил, йед кӧ гәләк зийане у чәрчьрандьне дьданә мәрийа (Дәстпебун 6:1, 2, 4). Хԝәде сафи кьр жь хьрабийе ә′рде т′әмьз кә, кӧ мәрьвед ԛәнщ бькарьбьн р′ьһ′әт ль сәр бьжин (Дәстпебун 6:6, 7, 17).

 Мәрьв заньбун кӧ Селаве р′абә?

Бәле. Хԝәде готә Нӧһ ԝе чь бьԛәԝьмә, у р′ебәри да ԝи ԝәки гәмийе ава кә, сәва кӧ малбәта хԝә у һʹәйԝана хьлаз кә (Дәстпебун 6:13, 14; 7:1-4). Нӧһ ә′лами мәрийа дькьр, кӧ диԝана Хԝәде незик ә, ле ԝана әв пьш гӧһе хԝәва давит (2 Пәтрус 2:5). К′ьтеба Пироз дьбежә: «Мәрьв пе нәһ′әсийан, һ′әта кӧ лейи р′абу у һ′әму жи хәньԛандьн» (Мәтта 24:37-39).

 Гәми чь щур′әйи бу?

Гәми мина ԛӧт′ийа мәзьн бу. Чапа ԝе ӧса бу: дьрежайа ԝе 133 метьр бу, бәрайа ԝе 22 метьр бу, бьльндайа ԝе жи 13 метьр бу. a Гәми жь даре гофер чекьри бу, к′ижан кӧ дәр у һьндӧр′ва ԛиркьри бу. Гәми се ԛәте бу, у һьндӧрда п′аркьри бу. К′еләкева дәри һәбу, ле незики банийе ԝәк к′оләк чекьри бун. Дьԛәԝьмә банийа гәмийе дӧ алийава п′ебәржер чекьри бу, сәва кӧ ав һеса сәррʹа бьк′шә (Дәстпебун 6:14-16).

 Нӧһ чьԛас ԝәхтда гәми ава кьр?

К′ьтеба Пирозда найе готьне, Нӧһ чьԛас ԝәхт гәмийе ава дькьр, ле ча к′ьфш ә әв бь дәһа сала к′ьшанд. Нӧһ ԝәкә 500 сали бу, гава нӧхрийе ԝи һатә буйине, у 600 сали бу, гава Селав дәстпебу (Дәстпебун 5:32; 7:6) b.

Чахе Нӧһ жь Хԝәде т′әми станд кӧ гәмийе ава кә, се кӧр′ед ԝи ида зәԝьщи бун. Демәк, ԝәкә 50-60 сал дәрбаз бу паши буйина кӧр′е ԝийи пешьн (Дәстпебун 6:14, 18). Ләма жи ль сәр һ′име ве йәке әм дькарьн бежьн, кӧ авакьрьна гәмийе ԝәкә 40 йан 50 сал к′ьшанд.

a К′ьтеба Пирозда чапед гәмийе бь зәнд чапкьри нә. «Бь т′әбйәти зәнда Ибранийа 44.45 сантиметьр бу» (The Illustrated Bible Dictionary, Нәшеркьрьна Т′әзәкьри, П′ара 3, р′уп′ела 1635)

b Дәрһәԛа ԝе йәке кӧ чьма мәрьвед бәре һаԛас дьреж дьжитьн, бьньһер′ьн готара, «Бь р′асти Мәрьвед Бәре, Дьреж Дьжитьн?» жь журнала «Бьрща Ԛәрәԝьлийе», йа сала 2010, 1 Кануна Пешьн.