Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРЕ 8

Хwәде Мәрьвед Тʹәмьз Һʹьз Дькә

Хwәде Мәрьвед Тʹәмьз Һʹьз Дькә

«Һьндава тʹәмьза тö тʹәмьз и» (ЗӘБУР 18:26, ДТʹ).

1-3. (а) Чьма де бона тʹәмьзайа зарʹа хwә хәм дькә? (б) Йаһоwа чьма дьхwазә кö хьзмәткʹаред wи тʹәмьз у пироз бьн, у чь мә һелан дькә тʹәмьзайе хwәй кьн?

ЧАХЕ де тʹәви зарʹа хwә дьхwазә щикида һәрʹә, әw хәм дькә кö зарʹа wе шушти бә у кʹьнщед тʹәмьз жи ле бьн. Чьмки әw фәʹм дькә, кö тʹәмьзайи гәләк фәрз ә бона сьһʹәт-qәwата зарʹе. Әw öса жи фәʹм дькә, wәки бь зарʹа те кʹьфше кö де-бав бь рʹасти чь щурʹәйи нә.

2 Йаһоwа Баве мәйи әʹзмана, дьхwазә wәки хьзмәткʹаред wи тʹәмьз бьн. Дь Хәбәра wида ньвисар ә: «Һьндава тʹәмьза тö тʹәмьз и» (Зәбур 18:26, ДТʹ). * Йаһоwа мә һʹьз дькә у әw занә кö тʹәмьзайи мәрʹа кʹаре тинә. Хwәдайе мә  һивийе йә, кö әм ча Шәʹдед wи, бьдьнә кʹьфше кö Хwәдайе мә бь рʹасти чь щурʹәйи йә. Бь рʹасти жи, һәрге әм тʹәмьз бьн у хwә баш кʹьфш кьн, бь wе йәке Йаһоwа wе бе һöрмәткьрьне у наве wи жи ве бе пирозкьрьне. (Һәзәqел 36:22; бьхунә 1 Пәтрус 2:12).

3 Әм заньн, кö Хwәде мәрьвед тʹәмьз һʹьз дькә, у әв йәк мә һелан дькә кö тʹәмьзайе хwәй кьн. Чьмки әм wи һʹьз дькьн, әм дьхwазьн бь жийина хwә wи һöрмәт кьн. Әм öса жи дьхwазьн хwә нава һʹьзкьрьна wида хwәй кьн. Ләма жи, wәрә әм хәбәр дьн дәрһәqа wе йәке һәла чьма әм гәрәке тʹәмьзайе хwәй кьн, чь те һʹәсабе кö тʹәмьз бьн у чь щурʹәйи дькарьн тʹәмьзайе хwәй кьн. Леколина öса wе али мә бькә, әм бьзаньбьн һәла мәрʹа лазьм ә дь тьштәкида хwә бьгöһезьн, йан на.

ӘМ ЧЬМА ГӘРӘКЕ ТʹӘМЬЗАЙЕ ХWӘЙ КЬН?

4, 5. (а) Мәʹнийа сәрәкә кʹижан ә, кö әм гәрәке тʹәмьзайе хwәй кьн? (б) Тʹәмьзайа Йаһоwа ча те кʹьфше жь әʹфьрандьнед wи, йе кö әм дьвиньн?

4 Йаһоwа бь мәсәла хwә мә һин дькә. Хәбәра wи мә һелан дькә: «Чʹәʹв бьдьнә Хwәде» (Әфәси 5:1). Йаһоwа һʹәму алийава тʹәмьз у пироз ә, ләма жи әм ча хьзмәткʹаред wи гәрәке тʹәмьзайе хwәй кьн. (Бьхунә Qануна Кʹаһинтийе 11:44, 45).

5 Тʹәмьзайа Йаһоwа, у öса жи кьред у һʹöнöред wийә дьн, жь әʹфьринед wи тенә кʹьфше (Рʹомайи 1:20). Хwәде әʹрд öса чекьр wәки әw бона мәрийа бьбә маләкә тʹәмьз у һʹәwас. Әʹрд öса һатийә чекьрьне кö дькарә хwәха хwә тʹәмьз кә. Мәсәлә Йаһоwа гәрдуне öса чекьрийә, кö һәwа у ав тʹьме тʹәмьз дьбә. Жь вьр те кʹьфше, кö бона әʹфьрандаре әʹрде тʹәмьзайи гәләк фәрз ә (Йерәмйа 10:12). У ньһерʹандьна мә жи гәрәке öса бә.

6, 7. Дь qануна Мусада ча дьһатә кʹьфше фәрзбуна wе йәке, wәки кʹи кö Хwәдерʹа хьзмәт дькә гәрәке тʹәмьз бә?

6 Мәʹнийа дöда кö әм чьма гәрәке тʹәмьзайе хwәй кьн әw ә, кö Йаһоwа Һʹöкöмдаре мә йә, у әw жь хьзмәткʹаред  хwә әве йәке дәʹwа дькә. Жь wе qануна кö Йаһоwа дабу Исраелийа, те кʹьфше кö тʹәмьзайи хьзмәткьрьнева, qайим гьредайи бу. Дь Qанунеда һатьбу ньвисаре, wәки рʹожа паqьжбуне сәрәккʹаһин гәрәке нә кö тʹәне щарәке, ле дö щара хwә бьшушта (Qануна Кʹаһинтийе 16:4, 23, 24). Пешийа кö кʹаһина Йаһоwарʹа qöрбан бьанийана, гәрәке дәст-пʹийе хwә бьшуштана (Дәркʹәтьн 30:17-21; 2 Дирок 4:6). Дь Qанунеда öса жи 70 мәʹни һатьбун ньвисаре, кö кʹәнге мәрьв дьһатә һʹәсабе нәтʹәмьз. Изьна мәрьве нәтʹәмьз тʹöнәбу кö дь хьзмәткьрьнеда тьштәки бькә. Һәрге Исраели һьндава ве qануне бетʹалаш буйа, wи чахи wирʹа мьрьн дькʹәт (Qануна Кʹаһинтийе 15:31). Кʹи кö паqьжбун инкʹар дькьр, хwә у кʹьнщед хwә нәдьшушт, жь нава щьвине дьһатә дәрхьстьне (Жьмар 19:17-20).

7 Рʹаст ә, әм ньһа бьн Qануна Мусада ниньн, ле бь аликʹарийа wе qануне әм дькарьн бьзаньбьн ньһерʹандьна Йаһоwа дь һʹәму пьрсада. Дь Qанунеда дьһатә кʹьфше, wәки кʹи кö Хwәдерʹа qöльх дькә гәрәке тʹәмьз бә. Йаһоwа нәһатийә гöһастьне (Малахи 3:6). Йаһоwа тʹәне wи чахи wе qәбул кә хьзмәта мә, һәрге хьзмәта мә «паqьж у беләкʹә» бә (Аqуб 1:27, ИМ). Ләма жи әм гәрәке бьзаньбьн кö Хwәде чь жь мә дәʹwа дькә.

ЧЬ ТЕ ҺʹӘСАБЕ БӘР ЧʹӘʹВЕ ХWӘДЕ ТʹӘМЬЗ БЬН

8. Йаһоwа дьхwазә кö әм кʹижан тьштада тʹәмьзайе хwәй кьн?

8 Чахе Кʹьтеба Пироз дәрһәqа тʹәмьзайе хәбәр дьдә әw тʹәне дәрһәqа тʹәмьзайа физики набежә. Сәва кö бәр чʹәʹве Хwәде тʹәмьз бьн, әм гәрәке жийинеда һʹәму алийава тʹәмьз бьн. Йаһоwа дьхwазә wәки әм чар алийада тʹәмьзайе хwәй кьн: алийе рʹöһʹанида, намусийеда, фькьрада у алийе физикида. Wәрен әм бона ван һәр чар щурʹе тʹәмьзайе хәбәр дьн.

9, 10. Тʹәмьзайа рʹöһʹани чь те һʹәсабе у Мәсиһийед рʹаст хwә жь чь хwәй дькьн?

9 Тʹәмьзайа рʹöһʹани. Сәва кö мәрьв рʹöһʹанида тʹәмьз бә, гәрәке хьзмәткьрьна тʹәмьз тʹәви рельгийа qәлп нәкә йәк.  vЧахе Исраели жь Бабилоне дәркʹәтьн у вәгәрʹийанә Оршәлиме, wана гәрәке гöһ бьда ве дәʹwакьрьне: «Жь wьр дәркʹәвьн, дәсте хwә ль йе мьндар нәхьн! . . . хwә паqьж бькьн» (Ишайа 52:11). Исраели илаһи бона ве йәке дәрбази Оршәлиме бун, wәки хьзмәткьрьна Йаһоwарʹа тʹәзәда саз кьн. Әв хьзмәткьрьн гәрәке тʹәмьз у бе ләкʹә буйа, демәк гәрәке тʹәв һинкьрьн у әʹйд-qәйдед Бабилоне, йед кö Йаһоwа Хwәде беһöрмәт дькьн, нәбуйа йәк.

10 Рʹожа иройин Мәсиһийед рʹаст гәрәке фәсал бьн, wәки жь бо религийа qәлп ләкʹе нәйньн сәр хwә. (Бьхунә 1 Корьнтʹи 10:21). Фәсалбун дь ван пьрсада гәләк фәрз ә, чьмки һʹöкöме религийед qәлп гәләк бәлабуйи йә. Мәсәлә, религийед qәлп дьбежьн wәки паши мьрьне рʹöһʹе мәрьва диса бәрдәwам дькә дьжи. Хенщи ве йәке әwана диса гәләк тьштед нәрʹаст һин дькьн. Мәрьв баwәрийа хwә ван һинкьрьна тиньн, ләма жи нан-хwарьне дьбьнә сәр мәзәлед мьрийед хwә (Wаиз 9:5, 6, 10). Мәсиһийед рʹаст хwә дур дьгьрьн жь wан әʹйд-qәйда, йед кö религийед qәлпва гьредайи нә. * Әме изьне нәдьн, wәки кәсәк сәр мә öса һʹöкöм кә, кö әм мьqабьли нормед Кʹьтеба Пироз дәред, кʹижан кö хьзмәткьрьна тʹәмьз ә (Кʹаред Шандийа 5:29).

11. Намусийеда тʹәмьз бьминьн чь те һʹәсабе у әв йәк чьма бона мә лазьм у фәрз ә?

11 Тʹәмьзайа намусе. Сәва кö намуседа тʹәмьз бьминьн, гәрәке жь һʹәму щурʹә бенамусийе бьрʹәвьн. (Бьхунә Әфәси 5:5). Сәва мә гәләк фәрз ә кö тʹәмьзайа намусе хwәй кьн. Ча кö әме дь ве кʹьтебеда жь сәре дьн пебьһʹәсьн, сәва кö нава һʹьзкьрьна Хwәдеда бьминьн, әм гәрәке «жь qавийе бьрʹәвьн». Чьмки әw qав йед кö гöне хwә надьнә рʹуйе хwә «wе Пʹадшатийа Хwәде wар нәбьн» (1 Корьнтʹи 6:9, 10, 18). Мәрьвед öса бәр чʹәʹве Хwәде «кʹьрет-һʹәрам» ьн. Һәрге әwана пьрсед намусийеда тʹәмьзайе хwәй нәкьн «мьрьна дöда» wе һивийа wан бә (Әʹйанти 21:8).

12, 13. Чь тʹәвгьредан һәйә ортʹа фькьра у кьрьне, у әм чь щурʹәйи дькарьн хwәй кьн тʹәмьзайа фькьра?

 12 Тʹәмьзайа фькьра. Фькьр дьбьн бәрбь кьрьне. Һәрге әм изьне бьдьн кö фькьред нәбаш һʹьше мәда рʹунен, зу йан дәрәнг әw wе мә бьбьнә бәрбь кьред нәбаш (Мәтта 5:28; 15:18-20). Ле һәрге әм һʹьше хwә бь фькьред тʹәмьз тʹьжә кьн, wи чахи әме бькарьбьн кьред тʹәмьз бькьн. (Бьхунә Филипи 4:8). Ле гәло әм чаwа дькарьн тʹәмьзайа фькьра хwәй кьн? Йа әʹwьл әм гәрәке жь wәʹдәдәрбазкьрьнед öса бьрʹәвьн, кʹижан кö дькарьн фькьред мә хьраб кьн. * Хенщи ве йәке, әм гәрәке һәр гав Хәбәра Хwәде һин бьн, wәки һʹьше хwә бь фькьред тʹәмьз тʹьжә кьн (Зәбур 19:8, 9).

13 Сәва кö нава һʹьзкьрьна Хwәдеда бьминьн, әм гәрәке тʹәмьзайа рʹöһʹани, намусе у фькьра хwәй кьн. Дәрһәqа ван щурʹе тʹәмьзайа һе зедә те шьровәкьрьне дь сәре дьнда. Ле ньһа әм хәбәр дьн дәрһәqа тʹәмьзайа физики.

ӘМ ЧА ДЬКАРЬН ХWӘЙ КЬН ТʹӘМЬЗАЙА ФИЗИКИ?

14. Чьма рʹаст нинә бежьн кö хwәйкьрьна тʹәмьзайе тʹәне ише мьн ә?

14 Тʹәмьзайа физики те һʹәсабе кö әм хwә у һʹәму тьштед дор-бәре хwә тʹәмьз хwәй кьн. Кәсәк дькарә бежә: «Әз тʹәмьзайе хwәй кьм, йан на әw ише мьн ә». Ле Шәʹдед Йаһоwа öса нафькьрьн. Ча мә ида хәбәр да, бона Йаһоwа тʹәмьзайа мә гәләк фәрз ә. Чьмки тʹәмьзайи мәрʹа кʹаре тинә, ле һе фәрз әw ә кö наве Хwәде пироз дьбә. Бинә бира хwә әw мәсәла кö пешда һатьбу готьне. Чахе зарʹ тʹьме нәшушти йә у кʹьнщед нәтʹәмьз жи ле йә, әв йәк дьдә кʹьфше кö де-баве wи чь щурʹәйи нә. Әм нахwазьн бь щурʹе жийина хwә у кʹьнщхwәкьрьна хwә Баве хwәйи әʹзмана беһöрмәт кьн, у әw мьзгинийа кö бәла дькьн беqимәт кьн. Дь Хәбәра Хwәдеда ньвисар ә: «Әм . . . тʹö тьштида нәбьнә байисе кʹәтьна тʹö кәси, wәки qöльхе мә нәйе ломәкʹаркьрьне. Ле һәр тьштида әм хwә бь сәбьра хwәйә мәзьн дьдьнә кʹьфше, чаwа qöльхкʹаред  Хwәде» (2 Корьнтʹи 6:3, 4). Гәло ча дькарьн тʹәмьзайа бәдәне хwәй кьн?

15, 16. Чь дькʹәвә нав тʹәмзайа шәхсида, у кʹьнщед мә гәрәке чь щурʹәйи бьн?

15 Тʹәмзайа шәхси у кʹьнщхwәкьрьн. Рʹаст ә дь һәр wәлатәкида култур у жийин щурʹәки йә, ле ав у сабун һʹәму wәлатада дәстдькʹәвә, сәва кö тʹьме хwә бьшон у пәй тʹәмьзайа хwә у зарʹед хwә бьньһерʹьн. Wе гәләк баш бә wәки хwәрʹа бькьн хәйсәт кö пешийа һазьркьрьна хwарьне йан жи нанхwарьне дәсте хwә пе сабуне бьшон, öса жи чахе әм жь дәставе дәртен, йан жи чахе мә пʹачʹьке зарʹе гöһаст у wи шушт. Һәрге әм тʹьме дәсте хwә пе сабуне дьшон әв йәк wе мә жь нәхwәшийа хwәй кә у һәла һе жийина мә жи хьлаз кә. Бь аликʹарийа ве йәке, әм дькарьн вирусед пʹьрʹ зор бьдьнә сәкьнандьне у хwә хwәй кьн жь нәхwәшийед öса, жь бо чь жи диарейа пешда те. Дь wан wәлатада кʹидәре  кö канализасийа тʹöнә йә әʹдәба хwә гәрәке нава халийеда чʹәʹл кьн, мәсәлә öса чаwа Исраелийа дькьрьн (Qануна Дöщари 23:12, 13).

16 Öса жи лазьм ә кö әм тʹьме кʹьнщед хwә бьшон, wәки тʹәмьз у маqул бенә кʹьфше. Әʹсәйи нинә кö кʹьнще Мәсиһи гәләк бьһа бә йан жи бь мода тʹәзә бә, ле гәрәке бь маqули, тʹәмьз у бәрбьһерийе бә. (Бьхунә 1 Тимотʹейо 2:9, 10). Әм кʹöда жи һәрʹьн дьхwазьн бь кʹьнщхwәкьрьна хwә: «Һинкьрьна бона Хьлазкьре мә Хwәде, һәр алийава бьхәмьлиньн» (Тито 2:10).

17. Чьма гәрәке мал у һʹәйата мә тʹәмьз у щи-вар бә?

17 Мал у һʹәйат. Әʹсәйи нинә кö мала мә бьһа у пʹьрʹ хәмьланди бә, ле әм чьqас дькарьн гәрәке мала хwә тʹәмьз у щи-вар хwәй кьн. Әм öса жи тьштед хwә тʹәмьзайеда дькарьн хwәй кьн, мәсәлә чәнтʹе мә гәрәке тʹәмьз бә, чахе әм дьчьнә щьвате йан жи мьзгинийе бәла дькьн. Wәрен әм öса жи бир нәкьн, кö мал у һʹәйата мәйә тʹәмьз шәʹдәтийа баш дьдә дәрһәqа Хwәдайе мә. Чьмки әм мәрийа һин дькьн кö Йаһоwа Хwәдайе тʹәмьз ә у әw wе qьрʹа wан бинә, «йед кö дьне хьраб дькьн». Хенщи ве йәке, Хwәде wе бь сайа Пʹадшатийа хwә дьнйайе бькә Щьнәт (Әʹйанти 11:18; Луqа 23:43). Бь рʹасти жи, әм дьхwазьн бь мала хwә у һʹәму тьштед хwә мәрьвед дьненарʹа бьдьнә кʹьфше кö ида ньһада әм хwәрʹа дькьн хәйсәт кö тʹәмьзайе хwәй кьн. Чьмки әв йәк wе дьнийа тʹәзәда мәрʹа лазьм бе.

Хwәйкьрьна тʹәмьзайа физики те һʹәсабе хwәйкьрьна тʹәмьзайа бәдәне у тьштед дор-бәре мә

18. Ча әм дькарьн нишан кьн кö qәдьре Ода щьвате дьгьрьн?

18 Щийе һʹәбандьна мә. Һʹьзкьрьна мәйә һьндава Хwәде мә һелан дькә, кö әм qимәт кьн Ода Щьвате, әв һәйә щийе һʹәбандьна рʹаст. Әм дьхwазьн wәки щийе һʹәбаньна мә баш һʹöкöм кә сәр мәрьвед кö щара пешьн тенә щьвате. Сәва кö Ода Щьвате тʹьме тʹәмьз у бәдәw бә, лазьм ә кö оде тʹьме тʹәмьз кьн у че кьн. Әм нишан дькьн кö qәдьре щийе һʹәбандьне дьгьрьн, чахе чьqас дькарьн, wи баш хwәй дькьн. Бона мә qәдьрәки мәзьн ә бь рʹәзәдьли мьqати Ода Щьвата хwә бьн, тʹәмьз кьн у чекьн (2 Дирок  34:10). Әм öса жи Одед Щьвата мәзьн у wан щийа кʹидәре кö әм щьватед мәзьн дәрбаз дькьн, тʹәмьз хwәй кьн.

ХWӘ ТʹӘМЬЗ КЬН ЖЬ ХӘЙСЕТ У КЬРЕД ҺʹӘРАМ

19. Жь чь әм гәрәке хwә хwәй кьн, сәва кö тʹәмьз бьн, у дь ве йәкеда Кʹьтеба Пироз ча али мә дькә?

19 Сәва кö тʹәмьз бьн, әм гәрәке хwә хwәй кьн жь wан тьштед һʹәрам кö дькарә мәрʹа бьбә хәйсәт. Мәсәлә, щьхарәкʹьшандьн, ичкәwәхварьна зедә öса жи дәрманед кö сәр һʹьше мәрийа һʹöкöм дькьн, у наркотик чахе бе гöһдайина һʹәкима дьдьнә хәбате. Кʹьтеба Пироз набежә бона һәр кьрьна у тьштед хьраб кö ве дьнйайеда бәла бунә у дькарьн мәрʹа бьбьн хәйсәт. Ле дь Хәбәра Хwәдеда һәнә принсип бь аликʹарийа кʹижана кö әм дькарьн фәʹм бькьн, һәла ньһерʹандьна Йаһоwа дь ван пьрсада чь щурʹәйи йә. Чьмки әм заньн чь Йаһоwа хwәш те, у һʹьзкьрьна мә һьндава wи һәйә, ләма әм дьхwазьн öса бьжин чаwа кö wи хwәш те. Ньһа әм бона пенщ принсипед Кʹьтеба Пироз хәбәр дьн.

20, 21. Йаһоwа дьхwазә кö әм хwә жь кʹижан кьрьна хwәй кьн, у кʹижан мәʹнийа баш әм гәрәке бира хwәда хwәй кьн?

20 «Әм кö хwәйе ван соза нә дәлално, дә әм хwә жь һʹәму кʹьретийа qальб у рʹöһʹе хwә паqьж кьн у бь хофа Хwәде лап бöһöрти-жьбарә бьн» (2  Корьнтʹи 7:1). Йаһоwа дьхwазә wәки әм хwә хwәй кьн жь кьред öса, йед кö бәдәна мә дьһʹәрʹьминьн йан жи зийане дьдьнә рʹöһʹанийа мә. Ләма жи әм гәрәке хwә дур бьгьрьн жь кьред öса, йед кö дькарьн мәрʹа бьбьн хәйсәт, у зийан ьн бона бәдән у психика мә.

21 Дь Кʹьтеба Пирозда мәʹникә баш һәйә, wәки әм «жь һʹәму кʹьретийа . . .  хwә паqьж кьн». Корьнтʹийа дöда сәре 7 рʹеза 1 дәстпедьбә бь гьлийе öса: «Әм . . . хwәйе ван соза нә». Ле гәло әв чь соз ьн? Рʹезед пешийа ве созед Йаһоwа ньвисар ьн: «Әзе wә qәбул кьм, бьбьмә Баве wә» (2  Корьнтʹи 6:17, 18). Дә тö бьдә һʹәсабе хwә: wәки Йаһоwа соз дьдә кö wе тә хwәй кә, бона тә хәм бькә у тә öса һʹьз бькә чаwа бав зарʹа хwә һʹьз дькә. Ле Йаһоwа әви  созе хwә wе бинә сери тʹәне wи чахи, чахе тö хwә хwәй ки жь wан тьшта, чь кö дькарә «qальб у рʹöһʹ» бьһʹәрʹьминә. Бь рʹасти жи wе чьqас беаqьлайи бә, һәрге әм изьне бьдьн кö тьштед һʹәрам, һәләqәтийа мә тʹәви Баве мәйи әʹзмана хьраб кьн!

22-25. Кʹижан принсипед Кʹьтеба Пироз али мә дькьн хwә хwәй кьн жь кьред у хәйсәтед һʹәрам?

22 «Хöдан Хwәдейе хwә һʹьз бькә бь тʹәмамийа дьле хwә, бь тʹәмамийа щанийа хwә у бь тʹәмамийа һʹьше хwә» (Мәтта 22:37). Иса Мәсиһ кʹьфш кьр кö әва тʹәмийа пʹьрʹ зор ә (Мәтта 22:38). Бе гьли, Йаһоwа һежайи һʹьзкьрьна öса йә. Һәрге әм Йаһоwа бь тʹәмамийа дьле хwә, щанийа хwә у һʹьше хwә һʹьз дькьн, гәрәке әм хwә хwәй кьн жь wан кьрьна, жь бо кʹижана әʹмьре мә дькарә кьн бә. Йан жи дькарә һʹьш аqьле кö Хwәде пʹешкʹеш дайә мә бькә бьн зийане.

23 «[Йаһоwа] хwәха әʹмьр, бине у һәр тьшти дьдә һʹәмуйа» (Кʹаред Шандийа 17:24, 25). Әʹмьр әв һәйә пʹешкʹеш жь Хwәде. Әм һʹьз дькьн Жийиндаре хwә, ләма жи дьхwазьн qәдьр һьндава пʹешкʹеша wи бьдьн кʹьфше. Әм дьрʹәвьн жь кьред у хәйсәтед öса кʹижан кö дькарьн хьраб һʹöкöм бьн сәр сьһʹәт-qәwате. Чьмки әм фәʹм дькьн кö кьред öса нишан дькьн, wәки әм qәдьре жийине нагьрьн (Зәбур 36:9).

24 «Һәвале хwә wәкә хwә һʹьз бькә» (Мәтта 22:39). Бь хәйсәт у кьред һʹәрам мәрьв зийане нә кö тʹәне дьдә хwә, ле öса жи мәрьвед дор-бәре хwә. Мәсәлә, мәрьве кö щьхаре дькʹьшинә зийане дьдә wан мәрийа, йед кö накʹшиньн. Хенщи ве йәке, әw бь кьред хwә нишан дькә, кö qануна Хwәде йа кö дьбежә һәвале хwә wәкә хwә һʹьз бькә, наqәдинә. Әw öса жи дәрәwа дькә кö Хwәде һʹьз дькә (1  Йуһʹәнна 4:20, 21).

25 «Бькә бира щьмәʹте, кö гöрʹа сәрwер у һʹöкöмәта бькьн» (Тито 3:1). Дь гәләк wәлатада qәдәхәкьри йә кö щәм мәрьва наркотик һәбә йан жи әw бьдә хәбате. У әм, Мәсиһийед рʹаст, наркотике нә хwәйи дькьн нә жи дьдьн хәбате (Рʹомайи 13:1).

26. (а) Чь әм гәрәке бькьн сәва кö әм һʹьзкьрьна Хwәдеда бьминьн? (б) Чьма хwәйкьрьна тʹәмьзайе әw тьштәки гәләк баш у кʹар ә?

 26 Сәва кö нава һʹьзкьрьна Хwәдеда бьминьн, бәс нинә кö тʹәне аликида тʹәмьз бьн. Әм гәрәке жийина хwәда һʹәму алийава тʹәмьзайе хwәй кьн. Рʹаст ә, щарна нәһеса йә хwә жь хәйсәт у кьред хьраб хwәй кьн, ле һәрге әм бьхwазьн дькарьн әве йәке бькьн. * Һәрге әм öса бькьн, әме гәләк кʹаре бьстиньн. Чьмки Йаһоwа чь мә һин дькә гьшк бона кʹара мә йә. (Бьхунә Ишайа 48:17). Ле һе фәрз әw ә кö чахе әм тʹәмьзайе хwәй дькьн, бь ве йәке әм шабуне дьстиньн, наве Баве хwәйи әʹзмана пироз дькьн, у öса жи нава һʹьзкьрьна wида дьминьн.

^ абз. 2 Хәбәра орижинале йа «тʹәмьзайи», нә кö тʹәне тʹәмьзайа бәдәне те һʹәсабе, ле öса жи тʹәмьзайа рʹöһʹани у намусийе те һʹәсабе.

^ абз. 67 Нав һатийә гöһастьне.