Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРЕ 9

«Жь Qавийе Бьрʹәвьн»

«Жь Qавийе Бьрʹәвьн»

«Аwа хwәстьнед дьле хwәйә ве дьне бькöжьн: Бенамусийе [qавийе, ДТʹ], һʹәрамийе, тәме хьраб, дьлһавьжийа хьраб у тьмайе, кö пʹутпʹарьсти йә» (КОЛОСИ 3:5).

1, 2. Бьлам сәва зийане бьдә щьмәʹта Йаһоwа, чь кьр?

МӘʹСИГЬР рʹьнд занә кʹижан мәʹси чь һʹьз дькә. Чахе әw дьчә мәʹсийа бьгьрә әw пешийе дьфькьрә кö чь бьдә хәбате wәки һәма wи мәʹсийи бьгьрә кʹижани кö дьхwазә. Öса мәʹсигьр мәʹси дьдә шашкьрьн, у wи дькә тʹәльке.

2 Сала 1473 Б.Д.М. мәрик бь наве Бьлам кʹур дьфькьри кö чь бьдә хәбате wәки щьмәʹта Хwәде бьдә шашкьрьне, кʹижан кö ль сәр әʹрде Моwабе бәр синоре әʹрде создайи щи-wар бьбун. Бьлам дьгот кö әw пʹехәмбәре Йаһоwа йә, ле бь рʹасти әw мәрьвәки тьма бу. Wирʹа һәq соз дабун сәва кö әw ньфьрʹа Исраеле бькә. Ле Хwәде нәһишт wәки әw ньфьрʹа щьмәʹта wи бькә, дәwсе әwи Исраел кʹәрәм кьр. Ле Бьлам дьхwәст кö чь жи һәбә әw һәqе кö wирʹа соз дабун бьстинә. Әw дьфькьри кö һәрге әw бькарьбә Исраелийа бькә нав гöна, һьнге Хwәде хwәха wе ньфьрʹа щьмәʹта хwә бькә. Бь ве нете Бьлам жьнед Моwаби да хәбате, wәки мерен Исраели бьдә шашкьрьне (Жьмар 22:1-7; 31:15, 16; Әʹйанти 2:14).

3. Нета Бьлам ча һатә сери?

3 Гәло әw гьһиштә нета хwә? Аликива әре. Бь дәһа һʹәзар меред Исраели кʹәтьнә тʹәлька Бьлам, wана «дәстпекьр тʹәви qизед Моwаб беәʹсьли кьр». Хенщи wе  йәке wана һәла һе сәре хwә жи бәр хöданед Моwабийа датанин. Жь wан хöдана, йәк Баәʹл хwәдайе зöрʹәтдайине йан жи сексе бу. Ахьрийеда һәма бәр синоре Әʹрде Создайи, 24 000 Исрайели qьрʹ бун. Чьqас qәзийакә мәзьн әwе йәке ани! (Жьмар 25:1-9).

4. Чьма Исраели кʹәтьнә тʹәлька qавийе?

4 Чьма әw qәзийа һатә сәре Исраелийа? Чьмки гәләка һишт кö дьле wан хьраб бә. Әw дур кʹәтьн жь Йаһоwа Хwәде, кʹижани кö әwана жь Мьсьре дәрхьстьн, бәрʹийеда бона wана хәм кьр у сах сьламәт гиһандә Әʹрде Создайи (Ибрани 3:12). Паwлос дәрһәqа wе qәwьмандьне ньвиси: «Әм qавийе нәкьн, чаwа жь wан һьнәка qави кьр у рʹожәкеда бист се һʹәзар мәри кʹәтьн qьрʹ бун» (1 Корьнтʹи 10:8). *

5, 6. Исраелийа ль сәр әʹрде Моwабе кö гöнә кьрьн, әw йәк чь мә һин дькә?

5 Щьмәʹта Хwәдейә иройин жи бәр синоре Әʹрде Создайи-щьнәте йә, ләма жи дькарә жь ве сәрһатийе гәләк дәрсед фәрз хwәрʹа һьлдә (1 Корьнтʹи 10:11). Мәсәлә рʹожа иройин дьнйа алийе секседа жь Моwаба бәре  хьрабтьр ә. Бенамуси у qави буйә тʹәльк, у бь һʹәзара Мәсиһи, мина Исраелийа, дькʹәвьнә ве тʹәльке (2 Корьнтʹи 2:11). Рʹожа иройин щьватед мәсиһийада һәнә йед öса, кö хьраб һʹöкöм дьбьн сәр йед майин. Әwана мина Зимри нә, әw Исраелийе бешәрм, кö бәр чʹәʹве гьшка тʹәви жьнәкә Мьдйани кʹәтә коне хwә (Жьмар 25:6, 14; Щьһуда 4).

6 Тö тʹәхмин дьки, wәки әм ньһа wәʹдәки öсада дьжин, кö мина wи wәʹдәйи йә чахе Исраели дьжитьн сәр әʹрде Моwабе? Тö дьвини әw хәлата кö тö дьреж һивийе йи, демәк дьнйа тʹәзә зәʹф незик ә? Һәрге әре, һʹәму тьшти бькә, wәки һʹьзкьрьна Хwәдеда бьмини, у гöһ бьдә ве тʹәмийе: «Жь qавийе бьрʹәвьн» (1 Корьнтʹи 6:18).

Дәште Моwабе

QАВИ ЧЬ ЙӘ?

7, 8. «Qави» чь йә у чь кöл дәрда тинә?

7 Дь Кʹьтеба Пирозда хәбәра qави (Йунани порнеиа) те готьне дәрһәqа һәләqәтийа сексуал йа нәзәwащеда. Фьротана бәдәне, сәкса орали у анали, листьн тʹәви органед щьнси йе мәрьвед кö тʹәв зәwащеда нинә, кʹонәти у һʹәрамбуйина тʹәви һʹәйwана, у öса жи һәләqәтийа сексуал ортʹа йед нәзәwащеда, әw һʹәму тьшт дькʹәвә нава qавийе *.

8 Дь Кʹьтеба Пирозда зәлал те готьне, wәки кʹи кö qавийе дькә нькарә дь щьвата Мәсиһтида бьминә у жийина һʹәта-һʹәтайе бьстинә (1 Корьнтʹи 6:9; Әʹйанти 22:15). Мәрьвед öса ньһа жи зийане хwәрʹа тиньн, мәсәлә әwана öнда дькьн амьнийе у qәдьре хwә һьндава хwә, шәрʹ дәʹв дькʹәвә мала wан, исафа wан wана дьчәрчьринә, бе хwәстьн гьран дәртен, у нәхwәш дькʹәвьн һәла һе дьмьрьн жи. (Бьхунә Галати 6:7, 8).  Чьqас беаqьлайи йә кö хwә ль wе рʹе бьгьрьн кʹижан кö кöл-дәрда тинә! Йазьх кö гәләк мәрьв чахе гава пешийе йа нәрʹаст давежьн, мәсәлә порнографийева мьжул дьбьн, нәдьфькьрьн бона wе йәке кö ахьри wе ча бә.

ПОРНОГРАФИ ГАВА ПӘШЬН Ә

9. Гәло рʹаст ә wәки гәләк дьбежьн кö порнографи зийане найнә? Шьровәкә.

9 Дь гәләк wәлатада дькарьн порнографийе бьньһерʹьн дь рʹожнамада, журналада, телевизореда, öса жи дь кʹьламада дькарьн бьбьһен, ле интернетеда лап тьжә йә *. Гәләк мәри дьбежьн кö порнографи зийане найнә. Ле гәло рʹаст öса нә? Бь рʹасти на! Кʹи кö порнографийе дьньһерʹә хәйсәте хьраб бал wан пешда те әwана мьжул дьбьн бь дәстперикьрьне (мастурбасйе) у кьред рʹобәти дькьн, öса жи хwәстьна wанә сексуал гöрʹ дьбә у кьред мьрʹдарʹ дькьн. Мәрьвед öса проблемед мәзьн малбәта хwәрʹа чедькьн у һәла һе жь мер йан жьна хwә жи дьqәтьн (Рʹомайи 1:24-27; Әфәси 4:19) *. Леколинкʹарәк дьбежә, кö хwәстьна мәрьвайә сексуал мина нәхwәшийа кʹансәре йә (рак): «Әв хwәстьн зедә дьбә у бәла дьбә. Чәтьн ә кö зедәбуна wе бьдьн сәкьнандьне. Qәнщкьрьна wе нәхwәшийе зәʹһмәт ә».

Wе аqьлайи бә кö интернете дайньнә щийе кö те хöйане

10. Әм ча дькарьн бьдьн хәбате принсипа жь Аqуб 1:14,15? (Бьньһерʹә öса жи чаргошә  Бьфькьрә Дәрһәqа ван Резед Кʹьтеба Пироз).

10 Дь Аqуб 1:14, 15-да те готьне «Ле һәр кәс дьбә машоqе дьлһавьжийед хwә, дьхапә у те щерʹьбандьне. Һьнге дьлһавьжи кәле хwә дьстинә, гöнә же дьфьрькә у гöнә жи кö мәзьн дьбә, мьрьн же дьбә». Ле һәрге  бал тә хwәстьна хьраб пешда те, дәрберʹа жь хwә дур хә! Мәсәлә һәрге тö ньшкева тьштәки еротик бьвини, дәрберʹа чʹәʹве хwә сәр һьлдә у алийе дьн бьньһерʹә, компöтәре весинә йан жи телеканале бьгöһезә. Һʹәму тьшти бькә wәки тʹәсмили хwәстьна хьраб нәби, йан на тöйе пе нькарьби! (Бьхунә Мәтта 5:29, 30).

11. Ча әм дькарьн бьдьнә кʹьфше кö әм итʹбарийа хwә дьдьнә сәр Йаһоwа, чахе мьqабьли хwәстьнед хwәйә нәрʹаст дьчьн?

11 Кʹи кö жь мә рʹьндтьр, у бь тʹәмами мә нас дькә, мә һелан дькә: «Аwа хwәстьнед дьле хwәйә ве дьне бькöжьн: Бенамусийе [qавийе, ДТʹ], һʹәрамийе, тәме хьраб, дьлһавьжийа хьраб у тьмайе, кö пʹутпʹарьсти  йә»(Колоси 3:5). Әв йәк дьбәк нәһеса йә. Ле бир нәкә кö баве мә һәйә ль әʹзмана, әw бь һʹьзкьрьне у бь сәбьре тʹьжә йә, у әм дькарьн кʹомәке жь wи бьхwазьн (Зәбур 68:19). Демәк чахе нетед хьраб дькʹәвьнә һʹьше тә, дәрберʹа Хwәдерʹа бежә. Дöа бькә бона «зорайа qәwате», у бьхәбьтә кö бона тьштед дьн бьфькьри (2 Корьнтʹи 4:7; 1 Корьнтʹи 9:27; бьньһерʹә чаргоше « Әз Ча Дькарьм Бьтʹәрькиньм әw Тьштед Хьраб йед кö Мьнрʹа Бунә Хәйсәт?»).

12. Чь йә «дьл» у чьма гәрәке әм дьле хwә хwәй кьн?

12 Сьлеман пʹадшайе билан ньвиси: «Бәри һәр тьшти жи дьле хwә бьпарезә, жь бәр кö жийан жь wе чавкани дьбә» (Мәтʹәлок 4:23). «Дьл» те һʹәсабе һәйитийа мәйә һöндöрʹ чь кö Хwәде дьвинә у wива те кʹьфше кö әм чь щурʹә мәри нә. Әме бьстиньн жийина һʹәта-һʹәтайе йан на, wе йәкева гьредайи йә, һәла дьле мә ча те кʹьфше бәр чʹәʹве Хwәде, нә кö әм бәр чʹәʹве йед майин ча тенә кʹьфше. Wәрә әве йәке тʹьме бира хwәда хwәй кьн. Wе пьрседа Ибо мәсәләкә баш мәрʹа һиштийә. Әwи тʹәви чʹәʹвед хwә пәйман гьредабу, wәки бь чʹәʹве хьраб жьна нәньһерʹә (Ибо 31:1). Öса жи зәбурбеж бь ви щурʹәйи дьфькьри у дöа кьр: «Чʹавен мьн жь тьштен вала . . . бьзьвьринә» (Зәбур 119:37).

БЬЖАРТЬНА ДИНАҺЕЙӘ БЕАQЬЛАЙИЕ

13. Кʹи бу Динаһ у чьма һәвалбьжартьна wе беаqьлайи бу?

13 Жь сәре 3 әм пеһʹәсийан, wәки һәвалед мә дькарьн сәр мә qәнщ йан хьраб һʹöкöм бьн. (Мәтʹәлок 13:20; бьхунә 1 Корьнтʹи 15:33). Wәрә әм бьньһерʹьн мәсәла Динаһе. Рʹаст ә Динаһ рʹаст һатьбу һинкьрьне, чьмки әw qиза Аqубе амьн бу, ле әwе беаqлайи кьр, һәвалти тʹәви qизед Кәнанийа кьр. Нава Кәнанийа, ча нава Моwабийада, бенамуси у qави бәлабуйи бу (Qануна Кʹаһинтийе 18:6-25). Шәкәм кö «мала баве хwәда, йе һәри хwәйиqәдьр бу,» мина һʹәму меред Кәнани бу, у  әwи тьштәки хьраб нәдьдит wе йәкеда кö тʹәви Динаһе бькʹәвә һәләqәтийа сексуал (Дәстпебун 34:18, 19, ПКʹМ).

14. Һәвалжьбартьна Динаһейә беаqлайи чь зийан ани?

14 Чахе Динаһ тʹәви Шәкәм бу нас, дьбәкә qә һʹьше wерʹа дәрбаз нәдьбу кö тʹәви Шәкәм бькʹәвә һәләqәтийа сексуал. Ле чахе бал Шәкәм хwәстьна сексуал пешда һат, әwи һәма öса кьр чаwа кö һәр мерәки Кәнани wе бькьра. Дьбәкә Динаһ мьqабьл бу, ле ида дәрәнг бу. Шәкәм «дәст авитә wе у бь дәсте зоре әw рʹурʹәш кьр». Рʹаст ә Шәкәм паше Динаһ «һʹьз кьр», ле бь ве йәке, әw тьштед кö әwи сәре Динаһе кьр нәһатә гöһастьне. (Бьхунә Дәстпебун 34:1-4). Динаһ бь һәвалбьжартьна хwәйә беаqлайи, нә тʹәне хwәха зийане кʹәт, ле öса жи малбәта баве wе, әwана бунә рʹобәт у бәр чʹәʹве щьмәʹта Кәнане qәдьре wан кʹәт (Дәстпебун 34:7, 25-31; Галати 6:7, 8).

15, 16. Әм ча дькарьн биланийа рʹаст бьстиньн? (Бьньһерʹә чаргошә  «Бьфькьрә Дәрһәqа ван Резед Кʹьтеба Пироз»).

 15 Дьбәкә Динаһе хwәрʹа дәрс һьлда жь ве qәwьмандьне, ле гьран сәр wе рʹуньшт. Йед кö Хwәде һʹьз дькьн у гöрʹа wи дькьн әʹсәйи нинә бькʹәвьнә дәрәщәкә хьраб у öса жь жийина хwә дәрсе һьлдьн. Әwана гöһ дьдьнә хәбәра Хwәде у тʹәви билана һәвалтийе дькьн  (Мәтʹәлок 13:20а). Öса әwана дьгьһижьнә «һәр рʹейа кö qәнщ ә» у дьрʹәвьн жь пьроблем у чәтьнайа (Мәтʹәлок 2:6-9; Зәбур 1:1-3).

16 Һәр мәрьве кö дьхwазә биланийа Хwәде бьстинә, дькарә бьстинә, һәрге тʹьме бь дöакьрьне хәбәра Хwәде у һʹәму нәшьркьрьнед жь хöламе амьн, һин бә (Мәтта 24:45; Аqуб 1:5). У öса жи фәрз ә бь мьлуктийе тʹәмийед жь Кʹьтеба Пироз бьqәдиньн (2 Пʹадшати 22:18, 19). Мәсиһи дьбәкә фәʹм дькә кö дьле wи мьхәнәт у хьраб ә (Йерәмйа 17:9). Ле чахе лазьм бә, әw wе бь мьлукти qәбул кә ширәта у кʹомәке кö wирʹа бьдьн?

17. Дь малбәтеда чь дәрәщә дькарә бьqәwьмә, у ча бав дькарә тʹәви qиза хwә хәбәр дә?

17 Бьдә бәр чʹәʹве хwә qәwьмандьнәкә аһа. Бав изьне надә qиза хwә кö әw бекәс, тʹәне рʹасти Мәсиһийе щьһал бе. Әw йәк qизе хwәш найе у әw дьбежә: «Чь йә, баво, тö амьнийа хwә мьн найни? Нә әм тьштәки хьраб накьн!» Дьбәкә әw Хwәде һʹьз дькә у нетед wе тьштед баш ьн. Ле әм дькарьн бежьн кö әw бь биланийа Хwәде дьжи? Әw жь qавийе дьрʹәвә? Гәло әw итʹбарийа хwә Хwәде тинә йан сәр дьле хwә итʹбар ә? (Мәтʹәлок 28:26). Wе баш бә кö бав тʹәви qиза хwә дәрһәqа wан принсипа хәбәр дә, кʹижан кö wе али wе бькьн (Бьньһерʹә Мәтʹәлок 22:3; Мәтта 6:13; 26:41).

УСЬВ ЖЬ QАВИЙЕ РʹӘВИЙА

18, 19. Усьв рʹасти чь щерʹьбандьна һат у әwи чь кьр?

18 Бьре Динаһе Усьве щаһьл мәсәләкә баш ә. Әwи Йаһоwа һʹьз дькьр у жь qавийе дьрʹәвийа (Дәстпебун 30:20-24). Усьв бьчʹуктийа хwәда дит кö чь qәwьми жь бо кьред Динаһейә бәаqьлайи. Ахьрийеда әв биранин, у хwәстьна wийә кö һʹьзкьрьна Хwәдеда бьминә, али wи кьрьн. Чахе әw Мьсьреда дил бу, жьна хwәйе wи «һәр рʹо» wирʹа дьгот: «Сәре хwә мьнрʹа дайнә, ПКʹМ». Усьв ча хöлам, нькарьбу жь мал бьчуйа. Дь ве дәрәщеда  wирʹа лазьм бу билани у мерхаси. Әwи тʹьме инкʹар дькьр хwәстьна жьна ахайе хwә Потифар, у әw ахьрийеда жь wе рʹәви. (Бьхунә Дәстпебун 39:7-12).

19 Һәла бьфькьрә, һәрге Усьв тʹьме дәрһәqа wе жьне у сексе бьфькьрийа, wе бькарьбуйа беqöсуртийа хwә хwәй кьра? Бь рʹасти, на. Усьв нәдьһишт кö фькьред гöнәкʹар сәре wида рʹунен, әwи пʹьрʹ qимәт дькьр һәләqәтийа хwә тʹәви Йаһоwа. Әw йәк дьһатә кʹьфше жь wан хәбәред wи кö готә жьна Потифар: «Ахайе мьн . . . тьштәк жи әwи жь мьн на-на нәкьрийә пештьри тә, чьмки тö жьна wи йи, әзе чаwа ве хьрабийа мәзьн бькьм у ль бәр Хwәде гöнә бькьм?» (Дәстпебун 39:8, 9, ПКʹМ).

20. Йаһоwа ча али Усьв кьр?

20 Бьдә һʹәсабе хwә, Йаһоwа чьqас ша дьбу, чахе дьдит кö Усьве щаһьл йе кö жь мала хwә дур бу, һәр рʹож беqöсуртийа хwә хwәй дькьр! (Мәтʹәлок 27:11). Паше бь рʹебәрийа Йаһоwа, öса qәwьми кö Усьв жь кәле дәрхьстьн, у әw бу мәрийе дöда паши Фьрәwьн, у öса жи бу сәрwер бона тʹопкьрьн у бәлакьрьна хöрәк (Дәстпебун 41:39-49). Чьqас рʹаст ә гьлийе жь Зәбур 97:10: «Йа һун, йен кö жь Хöдан һәз дькьн, жь хәрабийе . . . бькәрьһьн! Әw щане qулен хwә йи дьлсоз дьпарезә, wан жь дәсте хәрабан вә хәлаз дькә».

21. Бьрак жь wеләте Африкайе ча бь мерхаси беqöсуртийа хwә хwәй кьр?

 21 Öса жи рʹожа иройин гәләк хьзмәткʹаред Хwәде, дьдьнә кʹьфше кö нәфрʹәт дькьн хьрабийе, у qәнщийе һʹьз дькьн (Амос 5:15). Жь wәлате Африкайе бьрак гьли дькә, кö щарәке дәрсханеда һәваләкә wи һиви жь wи дькә, wәки әw дәрса математикайе али wе бькә. У кәчʹьк wирʹа соз дьдә кö бона wе йәке әwе тʹәви wи бькʹәвә һәләqәтийа сексуал. «Мьн дәрберʹа инкʹар кьр хwәстьна wе», әw дьбежә. «Мьн кö беqöсуртийа хwә хwәй кьр, бь wе йәке мьн qимәте хwә öнда нәкьр у мьн һе зедә qәдьре хwә гьрт, у әв йәк мьнрʹа һе бьһа йә нә кö зерʹ у зив». Рʹаст ә гöнә «wәхтәки кьн» һʹәwасе тинә, ле ахьрийа wе кöл дәрд ә (Ибрани 11:25). Хенщи wе йәке, әw һʹәwаса wәʹдәлу йә у нә тʹö тьшт ә һьмбәри wе шабуне, кʹижан кö дьстини жь wе йәке кö гöрʹа Йәһоwа дьки (Мәтʹәлок 10:22).

ЖЬ ХWӘДАЙЕ РʹӘʹМ КʹОМӘКЕ БЬСТИНӘ

22, 23. (а) Чьма Мәсиһи йе кö гöне гьран кьрийә бе баwәр наминә? (б) Йе гöнә кьрийә, жь кʹе дькарә кʹомәке бьстинә?

22 Жь бо нәкʹамьлбуне, мәрʹа лазьм ә кö әм тʹьме шәрʹ бькьн мьqабьли хwәстьнед бәдәне, wәки бәр чʹәʹве Хwәде рʹаст бьн (Рʹомайи 7:21-25). Хwәде бона wе йәке занә «әw бьбир тинә кö әм ах ьн» (Зәбур 103:14, ИМ). Щара дьqәwьмә кö мәсиһи гöне гьран дькә. Ле гәло әw бебаwәр дьминә? Һәмьки на! Рʹаст ә әw жи, мина Даwьд Пʹадша, нькарә жь wан кöл дәрда бьрʹәвә чь кö жь гöнә те. Ле әw бе баwәр наминә, чьмки Хwәде тʹьме һазьр ә бьбахшинә wи, һәрге әw «гöнед хwә бьдә рʹуйе хwә». (Зәбур 86:5; Аqуб 5:16; бьхунә Мәтʹәлок 28:13).

23 Хенщи wе йәке Хwәде жь һʹьзкьрьне «пʹешкʹеш бь щурʹе мәрьва, ДТʹ» да щьвата Мәсиһийа, демәк рʹуспийе рʹöһʹанида гьһишти, кʹижан кö дькарьн у һазьр ьн кʹомәке бьдьн (Әфәси 4:8, 12; Аqуб 5:14, 15). Нета wана әw ә кö али wан бькьн, йе кö гöнә кьрьнә, сәва кö  һәләqәтийа хwә тʹәви Йаһоwа диса баш кьн. «Йе кö гöһ дьдә» ширәтед wан, хwәрʹа биланийе «qәзәнщ дькә» у ида гöна накә (Мәтʹәлок 15:32).

СӘРWАХТИЙЕ QАЗАНЩ КӘ

24, 25. (а) Жь чь һатә кʹьфше кö сәрwахтийа wи щаһьли дәрһәqа кʹижани кö дь Мәтʹәлок 7:6-23-да те гьликьрьне, тʹöнә бу? (б) Ча әм дькарьн «сәрwахтийе qазанщ кьн»?

24 Дь кʹьтеба Пирозда те гьликьрьне дәрһәqа wан мәрийа, сәрwахтийа кʹижана кö тʹöнә, у öса жи дәрһәqа wан мәрийа йед кö сәрwахтийе qазьнщ дькьн (Мәтʹәлок 7:7). Сәрwахтийа кʹе кö тʹöнә, шәһрәзайи у биланийа wи жи дьбәк тʹöнәбә, чьмки әw рʹöһʹанида нә гьһишти йә у хьзмәткьрьнеда нәщерʹьбанди йә. Мәрьвед öса дькарә гöнәки гьран бькә, мина wи щаһьли дәрһәqа кʹижани кö дь кʹьтеба Мәтʹәлок 7:6-23-да те гьликьрьне. Ле кʹи кö «сәрwахтийе qазьнщ дькә», әw бь аликʹарийа леколина Кʹьтеба Пироз, педьһʹәсә дәрһәqа һәйитийа хwәйә һöндöрʹ. Рʹаст ә әw жи нәкʹамьл ә, ле әw чьqас дькарә öса дькә, wәки ньһерʹандьна wи, хwәстьна wи у нет-фькьред wи Хwәде хwәш бе. Бь wе йәке әw «хwә һәз дькә» демәк хwә жь хьрабийе хwәй дькә у кʹаре дьстинә (Мәтʹәлок 19:8).

25 Пьрсе бьдә хwә: «Әз бь рʹасти баwәр дькьм кö нормед Хwәде рʹаст ьн? Әз дöдьли набьм, кö һәрге wан норма бьqединьн әw йәк бәхтәwарийе тинә?» (Зәбур 19:7-10; Ишайа 48:17, 18). Һәрге тö һʹәвәки дöдьли дьби, бьхәбьтә кö әwе дöдьлибуне бал хwә бьди һьлдане. Бьфькьрә дәрһәqа wан бебәхтийа, йед кö wе пешда бен һәрге әм qанунед Хwәде нәqәдиньн. Һәрге һун анәгори рʹастийе бьжин у сәр wан тьшта бьфькьрьн чь кö бь рʹастийе йә, чь кö бь һәqийе йә у чь кö лайиqи qәнщготьне нә, һуне: «Таһм [тәʹм] бькьн у бьбиньн, Хöдан чьqас qәнщ ә» (Зәбур 34:8; Филипи 4:8, 9). Бәшьк ве бал тә һʹьзкьрьн һьндава Хwәде һе зедә бә. У чь кö Хwәде һʹьз дькә,  тöйе жи һʹьз бьки, ле чь кö Хwәде нәфрʹәт дькә, тöйе нәфрʹәт бьки. Усьв мәрики мина мә нәqәданди бу. Ле әwи карьбу жь qаwийе бьрʹәвә, чьмки дьхwәст кö Йаһоwа хwәш бе. Гәләк сал әwи дьһишт кö Хwәде wи рʹаст кә йан жи аqьл бьдә wи. Тö жи һәма öса бькә (Ишайа 64:8).

26. Чь пьрсед фәрз wе бенә шьровәкьрьне дь сәред майинда?

26 Әʹфьрандар органед щьнси чекьрийә нә сәва qавикьрьне, ле сәва кö мәри жь һәв зедә бьн у ләзәте зәwаща хwә бьбиньн (Мәтʹәлок 5:18). Ле ча Хwәде дьньһерʹә ль сәр зәваче? Дәрһәqа wе йәке әме пебьһʹәсьн жь дö сәрийе пәйрʹа.

^ абз. 4 Дь кʹьтеба Жьмарда һʹәсабе мәрьвед qьрбуйи 24000 ә. Ча те кʹьфше әw 1 000 «сәрwеред кö» алийе һʹакьмада һатьбун кöштьне, әw жи кʹәтьнә нава һʹәсабе мәрьвед qьрбуйи (Жьмар 25:4, 5).

^ абз. 7 Әʹламәтийед зедә дәрһәqа нәтʹәмьзайе у кьред хьраб, бьньһерʹә «Бьрща Qәрәwьлийе» сала 2006 15 Һʹәзиране «Пьрсед Хwәндәвана» Шәʹдед Йаһоwа нәшьр кьрьнә.

^ абз. 9 «Порнографи» те һʹәсабе тьштед нәшьркьри, йан жи дәнгкʹьшанди, нета кʹижана әw ә кö бал мәрьва хwәстьна сексуал гöрʹ кьн. Сьфәте еротик у нишанкьрьна һәләqәтийа сексуалә зәʹф мьрʹдарʹ ортʹа дöдö йан жи чәнд мәрьва, дькʹәвә нава порнографийе.

^ абз. 9 Дәрһәqа дәстперикьрьне бьньһерʹә Әʹламәтийа Зедә бь наве «Чаwа Тʹәрк дьн Мастурбасийе».