Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 Дәрса 13

Чь ԝе Бьԛәԝьмә Т′әви Һ′әму Религийед Ԛәлп?

Чь ԝе Бьԛәԝьмә Т′әви Һ′әму Религийед Ԛәлп?

1. Гәло һ′әму религийед мәрийа р′аст ьн?

Дь һ′әму религийада һәнә мәрийед һ′әлал, ләма жи сәва мә мьзгиникә ша йә, кӧ Йаһоԝа дьбинә ван мәрийа у дәрһәԛа ԝан хәм дькә. Ле сәд һ′әйф, кӧ жь бо религийа у бь дәсте религийа гәләк зӧлми у нәһәԛи тенә кьрьне (2 Корьнт′и 4:3, 4; 11:13-15). Иро әм тьштед ӧса педьһ′әсьн, кӧ һьнә религийа гьредайи нә т′әви тероризме, геносиде, шәр′кьрьне, у ӧса жи т′әви зар′а зьнек′арикьрьне. Мәрийед һ′әлал у дьлсах жь бо ван ә′ламәтийа гәләк бәрхԝәдьк′әвьн. Бьхунә Мәтта 24:3-5, 11, 12.

Иро һ′әбандьна р′аст наве Хԝәде һӧрмәт дькә, ле һ′әбандьнед ԛәлп пашопе дькьн, әԝана һерса Хԝәде ль сәр хԝә тиньн. Әԝана тьштед нәр′аст һин дькьн, тьштед ӧса чь кӧ мьԛабьли К′ьтеба Пироз дәрдьк′әвә. Мәсәлә, әԝана нәр′астийе дәрһәԛа Хԝәде у һ′але мьрийа һин дькьн. Ле Йаһоԝа Хԝәде дьхԝазә, ԝәки мәрьв бьзаньбьн р′астийе дәрһәԛа ԝи. Бьхунә Һәзәԛел 18:4; 1 Тимот′ейо 2:3-5.

2. Чь ԝе бьԛәԝьмә т′әви религийед ԛәлп?

Әм гәләк ша нә кӧ Хԝәде найе хапандьне бь ԝан религийа, баԝәрмәндед к′ижани кӧ дьбежьн, ԝәки Хԝәде һ′әз дькьн ле бь р′астийе дьнйа Шәйт′ан һ′әз дькьн (Аԛуб 4:4). Паши селава дь р′ожед Нӧһда, дь шәһәре Бабилонеда пешда һатьн религийед, һ′әбандьнед у динед ԛәлп. Дь Хәбәра Хԝәдеда һ′әму религийед ԛәлп т′әвайи тенә навкьрьне «Бабилона Мәзьн». Ле Хԝәде ԝе зутьрәке һ′әму религийед ԛәлп, йед кӧ мәрийа дьхапиньн у дьдьнә щәфе, бьдә һьлдане. Бьхунә Ә′йанти 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Ле гәло чь ԝе бьԛәԝьмә т′әви һьнә мәрьвед һ′әлал йед кӧ дь ван религийед ԛәлпда ньн? Йаһоԝа Хԝәде дәрһәԛа ԝан т′ӧ щар бир накә. Йаһоԝа ә′сәйи ԝе ԝана р′астийе һин бькә у бь ве йәке ԝе ԝана жь религийед ԛәлп дәрхә. Бьхунә Миха 4:2, 5.

Һ′әбандьна р′аст мәрийа дькә йәк

 3. Чь гәрәке бькьн мәрийед һ′әлал?

Йаһоԝа Хԝәде хәм дькә дәрһәԛа ԝан мәрийа к′и кӧ дьхԝазә пебьһ′әсә р′астийе у дьхԝазә ԛәнщийе бькә. Йаһоԝа ӧса жи һелана дьдә ԝан, ԝәки әԝана пьшта хԝә бьдьнә р′елигийед ԛәлп. У әԝ мәрьв к′и кӧ Хԝәде һ′әз дькьн, т′ьме һазьр ьн ә′мьре хԝә бьдьн гӧһастьне, сәва кӧ Хԝәде хԝәш бен. Бьхунә Ә′йанти 18:4.

Дь ԛӧр′на йәкеда, чахе мәрийед һ′әлал мьзгинийа Хԝәде жь шагьртед Иса Мәсиһ дьбьһистьн, әԝана р′ази дьбун у әԝе мьзгинийе ԛәбул дькьрьн. Ԝана р′ийа жийинәкә гәләк баш хԝәр′а дит, р′е к′ижан кӧ Йаһоԝа Хԝәде ԝана һин кьр у к′ижан кӧ гӧмане дьдә мәрийа. Ԝана ԛьрара Йаһоԝа дани ль сәр щийе пешьн, у мәсәләкә баш мәр′а һиштьн, ԝәки әм жи мьзгинийа Йаһоԝа Хԝәде бьстиньн, ԛәбул кьн у ԛьрара ԝи дайньн щийе пешьн. Бьхунә 1 Т′есалоники 1:8, 9; 2:13.

Йаһоԝа Хԝәде һәр кәса к′и кӧ религийа ԛәлп һиштийә, т′әглифи мала хԝә дькә, ԝәки әԝана жи т′әви ԛӧлхк′аред р′аст бьбьнә йәк. Һәгәр тӧ т′әглифкьрьна Хԝәде ԛәбул ки, тӧйе бькарьби бьби һәвале ԝи, тӧйе т′әви ԛӧльхк′аред Хԝәдейи р′аст бьби ча нәфәре маләке, у ӧса жи ә′мьре һ′әта-һ′әтайе бьстини. Бьхунә Марԛос 10:29, 30; 2 Корьнт′и 6:17, 18.

4. Йаһоԝа Хԝәде ԝе чаԝа мәрийед ль нав т′әмамийа дьнйайе бәхтәԝар кә?

Әԝ йәк кӧ зутьрәке хьлазийа һ′әму религийед ԛәлп ԝе бе, р′асти жи мьзгиникә гәләк баш ә. Бь ве йәке т′әмамийа дьне ԝе жь бинтәнгийе у зорбәтийе хьлаз бә. Ида т′ӧ щар динед ԛәлп ԝе мәрийа нәдьнә хапандьне у ԝе инсанәте щӧда нәкьн. Һ′әму мәрьв ль нав т′әмамийа дьнйайе ԝе Хԝәдайе р′астр′а ԛӧльх бькьн, у дь нав ԛӧльхкьрьнеда бьбьнә йәк. Бьхунә Ә′йанти 18:20, 21; 21:3, 4.