Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 Дәрса 6

Чь Гӧман Һәйә сәва Мьрийа?

Чь Гӧман Һәйә сәва Мьрийа?

Хԝәде готә Адәм: «Тӧ ах и у те диса бьби ах». ДӘСТПЕБУН 3:19

1. Чь мьзгини һәйә дәрһәԛа мьрийа?

Чахе Иса Мәсиһ ль Бәйтанйайе незики Оршәлиме бу, әԝ пеһ′әсийа кӧ һәвале ԝи Лазар ида чар р′ож ә мьри йә. Ԝи чахи Иса т′әви хушкед Лазар Мәрт′а у Мәрйәме, чу ль ԝи щийи к′идәре кӧ Лазар һатьбу дәфьнкьрьне. Һьнәк ԝә′дә шунда ль ԝи щийи ә′лаләт т′оп бу. Бьдә бәр ч′ә′ве хԝә шабуна Мәрт′а у Мәрйәме, чахе Иса Лазар жь мьрьне р′акьр! Бьхунә Йуһ′әнна 11:21-24, 38-44.

Ль ԝи чахи Мәрт′айе ида заньбу, кӧ мьзгинийа дәрһәԛа мьрийа чь йә. Әԝе заньбу кӧ Йаһоԝа Хԝәде ԝе мьрийа сах кә, сәва кӧ әԝана диса ль сәр ә′рде бьжин. Бьхунә Ибо 14:14, 15.

2. Мьри ль чь һ′алида ньн?

Мәрьв жь аха ә′рде һатийә чекьрьне (Дәстпебун 2:7; 3:19). Паши мьрьне, тьштәк жь мәрийа дәрнак′әвә у нажи. Чахе мәри дьмьрә, һ′ьше ԝи жи дьмьрә, ԝе дәме һ′әму нет-фькьред ԝи дьшьрмишбуна ԝи, бәтавәдьбьн. Чахе Лазар һатә сахкьрьне, әԝи т′ӧ тьшт нәгот кӧ чь т′әви ԝи дьԛәԝьми паши мьрьне, чьмки р′асти жи чахе мәрьв дьмьрә, әԝ т′ӧ тьшти т′әхмин накә у нә жи дькарә дьшьрмиш бә. Бьхунә Зәбур 146:4; Ԝаиз 9:5, 6, 10.

Гәло әв р′аст ә кӧ дьбежьн, ԝәки паши мьрьне Хԝәде мәрийа дь агьре щә′ньмеда дьчәрчьринә? Ча әм жь К′ьтеба Пироз пеһ′әсийан паши мьрьне мәрьв т′ӧ тьшти т′әхмин накә у нә жи дьшьрмиш дьбә. Ләма жи һинкьрьн дәрһәԛа агьре щә′ньме дәрәԝ ә, бь ве һинкьрьне шәр′ ль Хԝәде те гьликьрьне. Әв һинкьрьн кӧ паши мьрьне мәри дьчәрчьрә, бәр ч′ә′ве Хԝәде р′әш ә. Бьхунә Йерәмйа 7:31.

 3. Гәло мьри р′асти дькарьн т′әви мә хәбәр дьн?

Мьри нә дькарьн хәбәр дьн, нә жи бьбьһен (Зәбур 115:17). Ле әм заньн кӧ һьнә мьлйак′әт мьԛабьли Хԝәде дәрк′әтьн, у әԝана дькарьн хәбәр дьн т′әви мәрийа у хԝә дәԝса мьрийед ԝан дайньн (2 Пәтрус 2:4). Ләма жи Йаһоԝа Хԝәде изьне надә мәрийа, ԝәки әԝана бьщер′ьбиньн т′әви мьрийа хәбәр дьн. Бьхунә Ԛануна Дӧщари 18:10, 11.

4. К′и ԝе бенә сахкьрьне?

Бь гәләк милйона мьри ԝе бенә р′акьрьне, сәва кӧ ль сәр ә′рде бьжин. Һәла һе әԝ мәри жи ԝе бенә сахкьрьне, йед кӧ Хԝәде нас нәдькьрьн у гәләк хьраби жи дькьрьн. Бьхунә Луԛа 23:43; К′аред Шандийа 24:15.

Йед кӧ жь мьрьне р′абьн ԝе мәщале бьстиньн, ԝәки пебьһ′әсьн р′астийе дәрһәԛа Хԝәде, у баԝәрийа хԝә һьндава Иса Мәсиһ бь гӧһдарикьрьне ә′йан кьн (Ә′йанти 20:11-13). Әԝ к′и кӧ жь мьрийа бе р′акьрьне у т′әне ԛәнщийе бькә, ԝе бькарьбә бьжи ль сәр ә′рде һ′әта-һ′әтайе. Бьхунә Йуһ′әнна 5:28, 29.

5. Жь мьзгинийа дәрһәԛа р′акьрьна мьрийа, әм чь педьһ′әсьн дәрһәԛа Хԝәде?

Хԝәде кӧр′е хԝәйи тайе т′әне кьрә ԛӧрбан, у бь сайа ве йәке мьри дькарьн жь мьрьне бенә р′акьрьне. Әв йәк ә′йан дькә һ′әзкьрьна Хԝәде у ӧса жи р′ә′мтийа ԝи, йед кӧ әм бь к′әрәма ԝи бе һәԛ дьстиньн. Чахе мьри сах бьн, тӧ дьхԝази илаһи к′е бьбини? Бьхунә Йуһ′әнна 3:16; Р′омайи 6:23.