Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 РʹИЙА КӦ ДЬБӘ БӘРБЬ БӘХТӘԜАРИЙЕ

Рʹазибун у Мәрʹдани

Рʹазибун у Мәрʹдани

ЧЬԚАС ЩАР ТӘ БЬҺИСТЬБУ, КӦ БӘХТӘԜАРИ У СӘРФЬРАЗИ, ҺӘБУК У ПʹӘРАВА ГЬРЕДАЙИ ЙӘ? Әв ньһерʹандьн ль сәр мәрийа һʹӧкӧм дькә у бь милйона мәрьв гәләк сьһʹәта дьхәбьтьн, кӧ пʹәра чекьн. Ле гәло бь рʹасти пʹәра у һәбук дькарьн бәхтәԝарийе биньн, кӧ ԝе дьреж бькʹшинә? Мәрьв чь ширәт дьдьн?

Ль гора журнала «Journal of Happinеss Studiеs» һәрге әм гәләк пʹәра ԛазанч дькьн, жь бо ве йәке әм даһа бәхтәԝар нәбьн у хԝә баш тʹәхмин нәкьн. Бь хԝә, пʹәрʹа проблем ниньн. Ле дь журнала «Monitor on Psychology» те готьне, ԝәки «пәйкʹәтьн пәй [пʹәрава] бебәхтийева гьредайи йә». Әв гьли анәгори ширәта жь Кʹьтеба Пироз ә, йе кӧ ԝәкә дӧ һʹәзар сал пешда һатьбу дайине. «Чьмки пʹәрәһʹьзи каникә һәр щурʹә хьрабийе йә. Һьнәка хԝә данә ԝе, . . . у хԝә кьрьнә хԝәйе кӧл у дәрда (1 Тимотʹейо 6:9, 10). Чь дькʹәвә нава ԝан кӧл-дәрда?

ХӘМГИНИ, У ӦНДАКЬРЬНА ХӘԜЕ, СӘВА КӦ ҺӘБУКА ХԜӘ БЬПАРЕЗЬН. «Дьхԝази бьла һьндькәки бьхԝә ан жи пʹьрр бьхԝә, хәԝа зьламе хәбаткʹар шерин ә: ле бәле тʹербуна дәԝләмәнд, ԝи наһелә кӧ һәрʹә у рʹакʹәвә» (Ԝаиз 5:12).

ДЬЛТӘНГИЙА ԜЕ ЙӘКЕ, КӦ БӘХТӘԜАРИЙА ҺЬЗРӘТКЬРИ, НӘҺАТӘ ЩИҺ. Бь рʹасти ӧса дьԛәԝьмә, чьмки мәрьв һьзрәт ьн һе зедә пʹәрʹа чекьн, у әв хԝәстьна хԝә нькарьн тʹер кьн. «Йе кӧ жь зив һʹәз дькә тʹери зив у йе кӧ жь зедәйийе һʹәз дькә тʹери зад набә; әв жи вала йә!» (Ԝаиз 5:10). Һәйнәсәр, чахе мәрьв һьзрәт ә һе зедә пʹәрʹа чекә, жь бо ԝе йәке әԝ ида нькарә дина хԝә бьдә тьштед даһа фәрз, йе кӧ бәхтәԝарийе пешда тиньн. Мәсәлә әԝ ӧнда дькә әԝ ԝәʹде ԛимәт, чь кӧ дькарьбу тʹәви малбәта хԝә у һәвала дәрбаз кьра, йан жи шьхӧлед рʹӧһʹанива мьжул буйа.

БӘРХԜӘКʹӘТЬН ЧАХЕ ПʹӘРʹА ԚИМӘТА ХԜӘ ӦНДА ДЬКЬН. «Нәкʹәвә дәмана дәԝләтибуне, жь ԝе фькьра хԝә пашда бьсәкьнә. Чʹәʹве тәйе ль сәр ԝи тьште пʹучʹ бә, ле әԝе хԝәрʹа баска чекә у мина тәйра бьфьрʹә әʹзмен» (Мәтʹәлок 23:4, 5).

 ХӘЙСӘТЕД КӦ МӘ БӘХТӘԜАР ДЬКЬН

РʹАЗИБУН.«Мә тʹӧ тьшт нәанийә дьне у әме нькарьбьн тʹӧ тьшти жи бьбьн. Ле кʹьнщ у хӧрәке мә һәбьн, бь ԝан әм рʹази бьн» (1 Тимотейо 6:7, 8). Мәрьвед кӧ рʹазинә бь тьштед кʹижан кӧ щәм ԝана һәнә, котә-кот накьн у ньһерʹандьна ԝан али ԝан дькә чʹәʹвнәбарийе жи нәкьн. Әԝ мәрьв нахԝазьн гәләк тьштед материали ԛазанч кьн, у бь ԝе йәке әԝана хԝә жь хәмгинийа нәлазьм у стресе, хԝәй дькьн.

МӘРʹДАНИ. «Хԝәзи ль дайийа, нә кӧ ль стандийа» (Кʹаред Шандийа 20:35). Мәрьвед мәрʹд бәхтәԝар ьн, чьмки әԝана йед дьнда бәхтәԝар дькьн, һәла һьнге жи гава әԝана дькарьн тʹәне һьнә ԝәʹдә у ԛәԝата хԝә тʹәсмили ԝан кьн. Әԝана дәԝсе дьстиньн әԝ, чь кӧ нькарьн бь пʹәра бькʹьрьн йан ԛазанч кьн, мәсәлә һʹьзкьрьн, ԛәдьргьртьн, у һәвалед рʹаст кʹижан кӧ бь мәрʹдани, щаба мәрʹданийа ԝан дьдьн (Луԛа 6:38).

МӘРИЙА ПЕШИЙА ТЬШТА ДАТИНЬН. «Ԛәнщ  ә хԝарьна пʹьнщарʹе бь һʹьзкьрьне, нә кӧ гайе дәрмаликьри бь кʹин-бох» (Мәтʹәлок 15:17). Нета ԝан рʹеза чьда нә? Чахе әм бь һʹьзкьрьн һәләԛәтийа баш тʹәви мәрийа чедькьн, әв бь рʹасти жи жь тьштед материали у һәбуке ԛимәттьр ә. У һʹьзкьрьн, чаԝа әм паше бьвиньн, гәләк фәрз ә бона бәхтәԝарийе.

Сабина, кʹӧлфәта жь Африкайа Башуре, ԛимәта принсипед Кʹьтеба Пироз дит. Мере Сабинайе әԝ һишт, ләма жи әԝ гьран дьхәбьти кӧ бькарьбә хԝә у дӧ ԛизед хԝә, хԝәй кә. Әԝ дӧ щийа дьхәбьти у һәр рож сьһʹәта чара бәрбанге рʹадьбу. Рʹаст ә графика ԝе пʹьрʹ зәһмәт бу, ле әԝ йәкә сафи кьр Кʹьтеба Пироз һин бә. Чь кʹар әԝ станд?

Алийе аборийеда һʹале ԝе нәһатьбу гӧһастьне. Ле ньһерʹандьна ԝе сәр жийине даһа баш бу! Бәʹсә хәбәре, әԝе бәхтәԝарийа ӧса ԛазанч кьрьбу, чь кӧ пешда те, чахе мәрьв һʹәԝщед хԝәйә рʹӧһʹани тʹьжә дькә (Мәтта 5:3). Әԝе нава баԝәрмәндада һәвалед рʹаст хԝәрʹа дит. У әԝ ль сәр хԝә тʹәхмин кьрьбу бәхтәԝарийа кӧ жь дайине те, чьмки Сабина мәрийарʹа гьли дькьр әԝ тьштед кӧ жь Кʹьтеба Пироз пеһʹәсийа бу.

Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Ле сәрԝахти бь әʹмәлед хԝә кʹьфш дьбә, кӧ әԝ рʹаст ә» (Мәтта 11:19). Ләма жи әм дькарьн бежьн, ԝәки рʹазибун, мәрʹдани, у чахе мәрийа пешийа һәбуке датиньн, әв тьштед керһатинә нә, чь кӧ нава зәманада һатьбу избаткьрьне!