Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Йаһоwа бона «Wә Хәм Дькә»

Йаһоwа бона «Wә Хәм Дькә»

ЧЬРʹА һун дькарьн сәд сәләфи баwәр бьн, кӧ әw гьли рʹаст ьн у кӧ Йаһоwа бь рʹастийе бона wә хәм дькә? Йа пешьн, Кʹьтеба Пироз мәрʹа избат дькә әве йәке. Йәке Пәтрус 5:7-да те готьне: «Һʹәму хәмед хwә бавежьнә сәр wи, чьмки әw бона wә хәм дькә». Ле чь wә дьдә баwәркьрьне кӧ Йаһоwа Хwәде, хут бона wә хәм дькә?

ХWӘДЕ АЛИЙЕ МАТЕРИАЛИДА АЛИ МӘРЬВА ДЬКӘ

Йаһоwа пе кьред хwә әʹйан дькә, кӧ әw qәнщ у дәствәкьри йә

Гәләк щар мәрьве кӧ һьндава һәвдӧ qәнщ у мәрʹд ьн, дьбьнә һәвалед һәв. У әм дьхwазьн кӧ бал һәвалед мәйи незик, һʹӧнӧред ӧса һәбьн. Йаһоwа һәма йәки ӧса нә, әw һәр рʹож һьндава мәрьва qәнщ у мәрʹд ә. Мәсәлә: «Әw тәʹва хwә дәрдьхә һьн сәр qәнща, һьн жи сәр хьраба у баране дьбаринә һьн сәр рʹаста, һьн жи сәр нәрʹаста» (Мәт. 5:45). Хенщи ве йәке, бь сайа тәʹве у баране, Хwәде мәрьва бь хӧрәк тʹер дькә у шабуне дькә дьле wан (Кʹар. Шанд. 14:17). Рʹасти жи, гәләк тьшт һәнә кӧ мәрʹа шабуне тиньн, у йәк жь wан тьшта хwарьна хwәш ә. Бәле, Йаһоwа хәм дькә кӧ әʹрд гәләк щурʹә бәр бьдә.

Wәки ӧса нә, чьрʹа һаqас мәрьв иро бьрʹчи нә? Чьмки сәрwеред мәрьва дәwса кӧ һʹале мәрьва баш кьн, пәй пʹәра дькʹәвьн, у хәмгин дьбьн тʹәне сәва һʹӧкӧмәтийа зедә бьстиньн. Ле Йаһоwа wе зутьрәке әве проблеме сафи кә. Демәк система политикайе wе бе кʹӧтакьрьне, у дәwсе Пʹадшатийа әʹзмана wе сәрwертийе бькә, у сәрwере wе Пʹадшатийе wе Иса бә. Wи wәʹдәйи, тʹӧ кәс wе бьрʹчи нибә. Ле иро жи Хwәде али хьзмәткʹаред хwәйи амьн  дькә (Зәб. 37:25). Гәло әw йәк избат накә, кӧ Хwәде бона мә хәм дькә?

ХWӘДЕ ҺʹӘЙФА ХWӘ WӘʹДЕ ХWӘ НАЙНӘ

Йаһоwа пе кьред хwә әʹйан дькә, кӧ әw һʹәйфа хwә wәʹде хwә найнә

Һәвале тәйи баш wәʹдә дьвинә, кӧ тʹәви тә бә. Әw дькарә бь сьһʹәта тʹәви тә хәбәрдә дәрһәqа wан тьшта, чь кӧ wә һәрдарʹа һʹәwас ә. Ӧса жи, һәвале баш wе рʹьнд гӧһе хwә бьдә тә, чахе тӧ wирʹа дәрһәqа проблем йан хәмед хwә гьли ки. Ле дәрһәqа Йаһоwа әм чь дькарьн бежьн? Йаһоwа рʹьнд гӧһ дьдә дӧайед мә. Ләма Кʹьтеба Пироз мә һелан дькә кӧ әм «һәр гав дӧа бькьн» (Рʹом. 12:12; 1 Тʹеслн. 5:17).

Ле гәло Йаһоwа чьqас wәʹдә һазьр ә дӧайед мә бьбьһе? Мәсәләкә жь Кʹьтеба Пироз щаба ве пьрсе дьдә. Пешийа кӧ Иса шандийед хwә бьжбарта, әwи «тʹәмамийа шәве бәр Хwәде бь дӧа дәрбаз кьр» (Луqа 6:12). Ви дӧайида, Иса дьбәкә Хwәдерʹа наве гәләк шагьртед хwә һьлдьда, у гьли дькьр дәрһәqа һʹӧнӧр у кемасийед wан. У әwи жь Баве хwә һиви дькьр, кӧ али wи бькә wәки әw шандийа бьжберә. Рʹожа дьн, Иса ида заньбу кӧ әwи мәрьвед баш бьжарт, сәва әwана ча шанди хьзмәт кьн. Йаһоwа һʹьз дькә һʹәму дӧайед мәрьвед дьлсах бьбьһе, чьмки әw әw кәс ә «йе кӧ дӧайан дьбьһизә» (Зәб. 65:2, ИМ). Һәрге жи мәрьв бь сьһʹәта Йаһоwарʹа дӧа дькә дәрһәqа проблема хwә, Йаһоwа һʹәйфа хwә wәʹде хwә найнә у гӧһ дьдә дӧайе wи.

ХWӘДЕ ҺАЗЬР Ә БЬБАХШИНӘ

Йаһоwа пе кьред хwә әʹйан дькә, кӧ әw һазьр ә бьбахшинә

Щара һәла һе һәвалед незикрʹа жи чәтьн ә һәвдӧ бьбахшиньн, у ләма жи әwана һәвалтийа хwә дьqәтиньн. Ле Йаһоwа йәки ӧса нинә. Кʹьтеба Пироз һʹәму мәрьвед дьлсах һелан дькә, кӧ бахшандьне жь Йаһоwа бьхwазьн, чьмки әw һазьр ә мә бьбахшинә (Иша. 55:6, 7). Ле чьрʹа Йаһоwа тʹьме һазьр ә мә бьбахшинә?

Мәʹни әw ә, кӧ һʹьзкьрьна Хwәде мәзьн ә. Әw мәрьва ӧса зәʹф һʹьз дькә, кӧ Кӧрʹе хwә Иса бәрва да, сәва кӧ инсанәт жь гӧнә у жь зийане кӧ гӧнә тинә, хьлаз кә (Йуһʹн. 3:16). Бь рʹастийе qӧрбана Иса һе зедә тьшт дькә.  Бь сайа qӧрбана Иса, Хwәде һеса дьбахшиньнә wан кʹе һʹьз дькә. Йуһʹәннайе шанди ньвиси: «Һәгәр әм гӧнед хwә бьдьнә рʹуйе хwә, әw хwәйе созе хwә йә у һәqийе дькә, wе гӧнед мә бьбахшинә» (1 Йуһʹн. 1:9). Жь бо бахшандьна wи, мәрьв дькарьн тʹьме тʹәви wи достийе бькьн, у занәбуна ве йәке мә гәләк дьлгәрм дькә.

ӘW АЛИ WӘ ДЬКӘ ЧАХЕ WӘРʹА АЛИКʹАРИЙА WИ ЛАЗЬМ Ә

Йаһоwа пе кьред хwә әʹйан дькә, кӧ әw али мә дькә чахе мәрʹа лазьм ә

Һәвалед рʹаст али һәвдӧ дькьн, чахе әwана һʹәwщә нә. Ле гәло Йаһоwа жи ӧса дькә? Хәбәра wи дьбежә: «[Хьзмәткʹарәки Хwәде] бькʹәвә жи дьреж набә әw ль әʹрдан, чьмки дәсте wи дьгьрә Хӧдан» (Зәб. 37:24, ИМ). Йаһоwа бь гәләк щурʹа али хьзмәткʹаред хwә дькә. Дина хwә бьдьнә qәwьмандьнәке, кӧ Гьрава Карибеда qәwьми.

Qизькәкә щаһьл кӧ Шәʹде Йаһоwа йә, алийе шагьртед дәрсхана хwәда дьһатә щерʹьбандьне, чьмки әwе һӧрмәте нәдьда бәйраqе. Әwе бона аликʹарийе Йаһоwарʹа дӧа кьр, у сафи кьр кӧ qайим бьсәкьнә у wанарʹа шәʹдәтийе бьдә. Әwе дәрһәqа һӧрмәткьрьна бәйраqе готар ньвиси. Wәʹде хwәндьна готаре, әwе бь сайа кʹьтеба «Сәрһатийед Кʹьтеба Пироз», шьровәкьр кӧ чаwа сәрһатийа Шәдрак, Мәшак у Абәднәго һʹӧкӧм бу сәр сафикьрьна wе. Wәʹде готаре әwе гот, кӧ «Йаһоwа әw се Ибрани хwәй кьрьн, чьмки wана сәре хwә бәр пʹут данәнин». Паше әwе әв кʹьтеб шагьртарʹа бәла кьр. У йанздәһ шагьрта әw кʹьтеб һьлдан. Әw qизьк дит, кӧ Йаһоwа qәwат у билани да wе, сәва әw шәʹдәтийе бьдә. Әw qизьк шабунәкә мәзьн сьтанд.

Һәрге тӧ дӧдьли би кӧ Йаһоwа бона тә хәм дькә, бьфькьрә сәр wан рʹезед жь Кʹьтеба Пироз, мәсәлә Зәбур 34:17-19; 55:22; у 145:18, 19. Ӧса жи хушк-бьра кӧ гәләк сал Йаһоwарʹа хьзмәт дькьн, бьпьрсә кӧ ча Йаһоwа бона wан хәм дькьр. У һәрге тӧ диса жи дӧдьли би, аликʹарийе жь Хwәде бьхwазә, у wирʹа дӧа бькә бона wе йәке. У тӧйе зутьрәке бьвини, кӧ ча Йаһоwа хут бона тә «хәм дькә».