Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Шабун: Һʹӧнӧр кӧ Әм жь Хԝәде Дьстиньн

Шабун: Һʹӧнӧр кӧ Әм жь Хԝәде Дьстиньн

ҺʹӘМУ мәрьв дьхԝазьн бәхтәԝар бьн. Ле иро әм дьжин рʹожед ахьрийеда, у проблемед мә һәр кәси һәнә (2 Тимтʹ. 3:1). Нәһәԛи, сьһʹәт-ԛәԝата хьраб, бехәбати, мьрьн, у диса гәләк мәʹнийед дьн кӧ мәрьварʹа кӧл-дәрда тиньн, дькарьн ӧса һʹӧкӧм кьн сәр мәрьва, кӧ мәрьв шабуна хԝә ӧнда кә. Һәла һе хьзмәткʹаред Хԝәде жи дькарьн дьлтәнг бьн у һеди-һеди шабуна хԝә ӧнда кьн. Һәрге тӧ һʹаләки ӧсада ни, ча тӧ дькари шабуна хԝә пашда вәгәрʹини?

Сәва щаба ве пьрсе пебьһʹәсьн, пешийе әм гәрәке рʹьнд фәʹм кьн кӧ чь йә шабуна рʹаст, у чаԝа һьнәка ԝәʹде чәтьнайа шабуна хԝә хԝәй кьрьнә. Паше әме пебьһʹәсьн кӧ ча әм дькарьн шабуна хԝә хԝәй кьн, у һәла һе жи зедә кьн.

ЧЬ ЙӘ ШАБУН?

Шабуна рʹаст әԝ нинә чахе мәрьв дькʹәнә йан жи ша йә. Бәʹса хәбәре: Мәрьве кӧ гәләк ичʹкә вәхԝәрийә, дькарә гәләк бькʹәнә у кʹефхԝәш бә. Ле чахе әԝ те сәр һʹьше хԝә, ида нә жи дькʹәнә, ле диса дькʹәвә һʹәйра проблем у дәрдед хԝә. Әв кʹефхԝәшийа ԝийә ԝәʹдәлу шабуна рʹаст нибу (Мәтʹлк. 14:13).

Ле шабуна рʹаст дьлда йә, у мәрьв ве шабуне тʹәхмин дькә гава тьштәки баш дьстинә йан жи һивийа тьштәки баш ә. Шабуна ԝи щурʹәйи һьн ԝәʹде башда, һьн жи тәнгасийада дьлда дьминә (1 Тʹеслн. 1:6). Бь рʹастийе ӧса нә, мәрьв дькарә бона тьштәки дьлтәнг бә, ле диса жи дьле ԝида шабун һәбә. Мәсәлә, чахе шандийа дәрһәԛа Иса мьзгини бәла дькьрьн, һатьнә кʹӧтане, ле йәкә чахе әԝана «жь щьвина гьрәгьра чун, ша дьбун кӧ бона наве Иса һежайи рʹәзилкьрьне бунә» (Кʹар. Шанд. 5:41). Әшкәрә йә, кӧ әԝана ша дьбун нә бона ве йәке кӧ һатьнә кʹӧтане, ле әԝана ша дьбун чьмки Хԝәдерʹа амьн ман.

Әм пе ви һʹӧнӧри нәһатьнә буйине, у әԝ хԝәха жи нав мәда пешда найе. Чьрʹа? Чьмки шабуна рʹаст әԝ һәйә пʹара бәре рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз. Пе аликʹарийа рʹӧһʹе Хԝәде әм дькарьн бь тʹәмами бьбьнә «мәрьве ну», кӧ нава ԝе йәкеда нә ӧса жи шабун (Әфәс. 4:24; Галт. 5:22). Чахе әм шабуне нав хԝәда пешда тиньн, әм һе һеса тәнгасийа у чәтьнайа дәрбаз дькьн.

МӘСӘЛЕД КӦ ӘМ ДЬХԜАЗЬН ЧʹӘʹВ БЬДЬНЕ

Йаһоԝа дьхԝәст ԝәки сәр әʹрде һәр тьшт баш бә, нә кӧ хьраб чаԝа әм иро дьвиньн. Рʹаст ә иро мәрьв хьрабийе дькьн, ле йәкә Йаһоԝа шабуна хԝә ӧнда накә. Хәбәра Хԝәде дьбежә: «Ԛӧдрәт у кʹефхԝәши ль щиһе кӧ әԝ ле рʹудьне нә» (1 Дир. 16:27). Хенщи ве йәке, кьред баш кӧ хьзмәткʹаред Йаһоԝа дькьн, дьле ԝи ша дькьн (Мәтʹлк. 27:11).

Әм дькарьн чʹәʹв бьдьнә Йаһоԝа кӧ гәләк бәрхԝә нәкʹәвьн у шабуне ӧнда нәкьн, һәрге жи тьштәки ӧса бьԛәԝьмә кӧ әм һивийе нибун. Һе баш ә әм дина хԝә бьдьн ԝан тьштед  баш кʹижан кӧ иро бал мә һәнә, у бь сәбьр һивийа ԝәʹде хԝәш бьн кӧ пешийа мә йә. *

Кʹьтеба Пирозда һәнә гәләк сәрһатийед ԝан мәрьва, йед кӧ ԝәʹде тәнгасийа шабуна хԝә хԝәй кьрьнә. Мәсәлә, биньн бира хԝә кӧ Бьраһим рʹасти гәләк чәтьнайа һат у һәла һе әʹмьре ԝи жи дькʹәтә бьн ԛәзийе жь бо мәрьвед дьн (Дәстп. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9). Ле йәкә әԝи шабуна дьле хԝәда ӧнда нәкьр. Чьрʹа? Чьмки әԝ тʹьме дьфькьри дәрһәԛа созе Хԝәде кӧ ԝе дьнйа тʹәзәда бьн сәрԝертийа Мәсиһда бьжи (Дәстп. 22:15-18; Ибрн. 11:10). Иса гот: «Баве ԝә Бьраһим һʹәйра ԝе рʹожа мьнда бу» (Йуһʹн. 8:56). Әм дькарьн чʹәʹв бьдьнә Бьраһим у бьфькьрьн дәрһәԛа ве шабуне, кӧ әме ахьрийеда бьстиньн (Рʹом. 8:21).

Мина Бьраһим, Паԝлосе шанди у Силас жи дина хԝә дьданә созед Хԝәде. Рʹаст ә әԝана жи рʹасти чәтьнайа дьһатьн, ле баԝәрийа ԝан ԛәԝи бу у ԝана шабуна хԝә ӧнда нәдькьрьн. Мәсәлә, щарәке чахе әԝана ԛайим кʹӧтан у авитьнә кәле, ԝана «незики ниве шәве . . . дӧа дькьрьн у әшԛи Хԝәде дьстьран» (Кʹар. Шанд. 16:23-25). Ԝана ӧса жи заньбун кӧ әԝана бона наве Мәсиһ тенә зерандьне, ләма шабуна хԝә ӧнда нәдькьрьн. Әм жи дькарьн чʹәʹв бьдьнә Паԝлос у Силас, у бир нәкьн кӧ әме чьԛас бәред баш бьстиньн һәрге бь амьни Хԝәдерʹа хьзмәт кьн (Фили. 1:12-14).

Иро жи һәнә гәләк мәсәлед хушк-бьра, йед кӧ ԝәʹде тәнгасийа шабуна хԝә хԝәй кьрьнә. Мәсәлә, сала 2013-да Филипинеда фьртонәкә мәзьн рʹабу у 1 000 зедәтьр малед Шәʹдед Йаһоԝа һьлшийан. Бьраки мә бь наве Щорщ, мала кʹижани бь тʹәмами һьлшийабу, дьбежә: «Рʹаст ә әԝ ԛәзи һатә сәре мә, ле йәкә хушк-бьра бәхтәԝар ьн. Мьнрʹа чәтьн ә гьли кьм кӧ әм чь шабуне тʹәхмин дькьн». Чахе әм дькʹәвьнә тәнгасийед мәзьн, әме шабуна хԝә ӧнда нәкьн, һәрге әм бьшекьриньн у бьфькьрьн сәр ԝан тьштед баш кӧ Йаһоԝа бона мә дькә. Ле гәло Йаһоԝа диса ча али мә дькә, ԝәки шабуна мә һәбә?

МӘʹНИЙЕД МӘ БОНА ШАБУНЕ

Мәʹнийа мәзьн кӧ әм ша бьн һәйә һәләԛәтийа мә тʹәви Йаһоԝа. Бьдьнә һʹәсабе хԝә, әм Кәсе Һәри Жорьн нас дькьн. Әԝ һәйә Бав, Хԝәде, у Досте мә! (Зәб. 71:17, 18).

Әм ӧса жи ԛимәт дькьн жийина хԝә у ве йәке кӧ дькарьн жийинерʹа ша бьн (Ԝаиз 3:12, 13). Йаһоԝа әм незики хԝә кьрьн, у әм дькарьн ԛьрара ԝи дәрһәԛа хԝә фәʹм кьн (Колс. 1:9, 10). Әм ве йәке заньн у ләма нета әʹмьре мә һәйә, ле ве дьнйайеда мәрьв ньзаньн әԝана чьрʹа дьжин у нета әʹмьре ԝан жи тʹӧнә. Әв фьрԛи Паԝлос бь ԝан гьлийа да кʹьфше: «‹Әԝ тьштед кӧ чʹәʹва нәдитьнә у гӧһа нәбьһистьнә, дьле мерьврʹа дәрбаз нәбунә, Хԝәде бона ԝан һазьр кьрьнә, йед кӧ ԝи һʹьз дькьн›. Ле бәле Хԝәде бь рʹӧһʹе хԝә әв йәк ль бәр мә вәкьр» (1 Корн. 2:9, 10). Рʹасти жи әм чьԛас ша дьбьн кӧ дькарьн ԛьрар у нетед Йаһоԝа фәʹм кьн.

Бьфькьрьн ӧса жи сәр ве йәке кӧ Йаһоԝа диса чь дькә бона щьмәʹта хԝә. Әԝ гӧнед мә дьбахшинә мә (1 Йуһʹн. 2:12). Хенщи ве йәке, бь рʹәʹма Хԝәде әм һивийа жийина дьнйа тʹәзәда ньн, кʹижан кӧ зутьрәке ԝе бе (Рʹом. 12:12). Һьн жи һәла һе иро жи Йаһоԝа бьратийа баш дайә мә, у әм дькарьн тʹәвайи ԝи бьһʹәбиньн (Зәб. 133:1). Ӧса жи Хәбәра Хԝәде мә дьдә баԝәркьрьне кӧ Йаһоԝа ԝе щьмәʹта хԝә жь Шәйтʹан у щьнед ԝи хԝәй кә (Зәб. 91:11). Һәрге әм бьфькьрьн сәр ԝан һʹәму кʹәрәма кӧ Хԝәде дьдә мә, шабуна мә ԝе һе зедә бә (Фили. 4:4).

ЧАԜА ШАБУНА ХԜӘ ҺЕ ЗЕДӘ КЬН

Гәло Мәсиһийе кӧ ида шабуна ԝи һәйә, дькарә шабуна хԝә һе зедә кә? Иса гот:  «Мьн әв йәк ԝәрʹа готьн, ԝәки шабуна мьн нава ԝәда бьминә у шабуна ԝә тʹәмам бә» (Йуһʹн. 15:11). Әв гьли дьдьнә кʹьфше ԝәки әм тʹьме дькарьн шабуна хԝә зедә кьн. Бәʹса хәбәре дина хԝә бьдьнә ве мәсәле: Чахе агьр дьшьхӧлә, лазьм ә тʹьме дара зедә кьн, ԝәки агьр гӧрʹ бә. Ӧса жи әм гәрәке рʹӧһʹанийа хԝә ԛәԝи кьн, сәва шабуна мә зедә бә. Бир нәкьн, шабун бь сайа рʹӧһʹе Хԝәде пешда те. Ләма жи һуне һьнге шабуна хԝә һе зедә кьн, чахе тʹьме аликʹарийа рʹӧһʹе Йаһоԝа бьхԝазьн у кʹур бьфькьрьн сәр Хәбәра ԝи, кʹижан кӧ бь рʹебәрийа рʹӧһʹе ԝийи пироз һатийә ньвисаре (Зәб. 1:1, 2; Луԛа 11:13).

Һун ӧса жи дькарьн шабуна хԝә зедә кьн чахе хирәт бьн шьхӧле Йаһоԝада (Зәб. 35:27; 112:1). Чьрʹа? Чьмки әм ӧса һатьнә әʹфьрандьне кӧ жь Хԝәде бьтьрсьн у ԛанунед ԝи биньн сери, әԝ йәк жь мәрьва те дәʹԝакьрьне (Ԝаиз 12:13). Демәк әм ӧса һатьнә әʹфьрандьне кӧ ԛьрара Хԝәде биньн сери. Ләма жи чахе әм Йаһоԝарʹа хьзмәт дькьн, жь ве йәке әм әʹмьре хԝәда шабунәкә лапә мәзьн дьстиньн. *

КʹАРА ШАБУНЕ

Чахе әм шабуна хԝә зедә кьн, әме гәләк кʹаре бьстиньн. Мәсәлә, Йаһоԝа ԝе жь мә һе рʹази бә, чьмки ԝәʹде чәтьнайа жи әме бь шабуне тʹьме жерʹа хьзмәт кьн (Ԛан. Дщр. 16:15; 1 Тʹеслн. 5:16-18). Ӧса жи чахе шабуна мә рʹаст бә, әме нәкʹәвьнә пәй һәбуке, ле бона Пʹадшатийа Хԝәде ԛӧрбана бькьн у пʹадшатийе дайньн щийе пешийе (Мәт. 13:44). Чахе әм бьвиньн кӧ әв йәк чьԛас кʹаре тинә, шабуна мә ԝе зедә бә, әме дьлрʹьһʹәт бьн, у мәрьвед дьнрʹа жи шабуне биньн (Кʹар. Шанд. 20:35; Фили. 1:3-5).

«Һәрге тӧ ньһа бәхтәԝар и у әʹмьре хԝәрʹа ша дьби, тӧйе ахьрийеда сьһʹәт-ԛәԝат би». Әв гьли леколинкʹарәки жь Дәԝләтед Йәкбуйи гот, кʹижани кӧ чәнд леколин кьрьбу дәрһәԛа сьһʹәт-ԛәԝате. Әв гьли ль гора гьлийед Кʹьтеба Пироз ьн кʹидәре ньвисийә: «Дьле ша мина дәрмане керһати йә» (Мәтʹлк. 17:22). Бәле әв йәк ӧса нә, һәрге шабуна ԝә зедә бә, сьһʹәт-ԛәԝата ԝә жи ԝе баш бә.

Рʹаст ә әм иро ԝәʹде чәтьнда дьжин, йәкә әм дькарьн шабунәкә рʹаст у дьреж бьстиньн, ле фәрз ә дӧа бькьн сәва Йаһоԝа рʹӧһʹе пироз бьдә мә, Хәбәра ԝи леколин бькьн у сәр бьфькьрьн. Әме ӧса жи шабуна хԝә зедә кьн, һәрге бьфькьрьн сәр кʹәрәмед кӧ бал мә һәнә, чʹәʹв бьдьнә баԝәрийа мәрьвед дьн, у ԛьрара Хԝәде биньн сери. Һәрге әм ӧса бькьн әме гьлийед жь Зәбур 64:10 сәр хԝә тʹәхмин кьн, кʹидәре ньвисар ә: «Рʹасте пе Хӧдан ша бьн, бьн сийа Ԝида сьтʹар бьн».

^ абз. 10 Дәрһәԛа сәбьре әме готара дьнда шеԝьр кьн, йа ве рʹеза готареда «бәре рʹӧһʹе пироз».

^ абз. 20 Бона һе зедә ширәт кӧ чаԝа шабуна хԝә зедә кьн, бьньһерʹьн чаргошә бь наве « Диса Чь Щурʹәйи Шабуна Хԝә Зедә кьн».