Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Тö Хwә Биланийе Дьгьри?

Тö Хwә Биланийе Дьгьри?

ЧʹИРОКӘКЕДА те гьликьрьне, wәки гәдәки кʹәсиб дьжит ль гöндәки дури шәһәр. Гöнди дьфькьрин wәки әw һʹьшда кем ә, у ләма wи дькʹәнийан. У чахе меван дьһатьнә гöнд, гöндийа бәр wана qәрфа wи гәдәйи дькьрьн. Мевана дö манат нишани wи дькьрьн, йәк мәзьн у зив бу, ле йе дьн бьчʹук у зерʹ бу. Wана жерʹа дьгот: «Кʹижани дьхwази йәке хwәрʹа һьлдә». Әwи гәдәйи манате зив һьлдьда у дьрʹәвийа.

Рʹожәке, меванәки жь гәдә пьрси: «Тö зани wәки манате зерʹ, дö щара жь манате зив бьһатьр ә?» Гәдә жи кʹәнийа у гот: «Әре, заньм». Меван же пьрси: «Ле тö чьрʹа йе зив һьлдьди? Нә ахьр һәрге тö йе зерʹ һьлди, тöйе дö щара зедә пʹәра бьстини!» Гәдә жи щаба wи да: «Һәрге әз йе зерʹ һьлдьм, мәрьв ида wе тʹәви мьн әве листьке нәлизьн. Зани мьн чьqас манате зив хwәрʹа тʹоп кьрийә?» Ве чʹирокеда, әwи гәде бьчʹук һʹöнöрәки öса да кʹьфше, кö мәзьн жи дькарьн жь wи һин бьн, әw һәйә билани.

Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Биланийе у фәʹмкʹарийе хwәй кә. Һьнге тöйе бехоф рʹийа хwәда һәрʹи у ньге тә wе тʹö тьшти нәкʹәвә» (Мәтʹлк. 3:21, 23, ДТʹ). Демәк, ча те кʹьфше һәрге әм заньн кö чь йә билани у ча әм дькарьн ве бьдьнә хәбате, әw wе мә хwәй кә. Билани али мә бькә, wәки әм рʹöһʹанида нәкʹәвьн у qәwи сәр ве рʹе бьсәкьньн.

ЧЬ ЙӘ БИЛАНИ?

Билани жь занәбуне у жь фәʹмкʹарийе щöдә дьбә. Мәсәлә, мәрьве кö занәбуна wи һәйә, әw информасйайе занә, йан жи избаткьрьна. Мәрьве фәʹмкʹар дькарә бьвинә һәвгьредана щурʹә-щурʹә избаткьрьна. Ле мәрьве кö билан ә, дькарә занәбун у фәʹмкʹарийа хwә, әʹмьре хwәда бьдә хәбате.

Мәсәлә, кәсәк дькарә wәʹдәки кьнда бьхунә у фәʹм бькә кʹьтеба «Чь Һин Дькә Кʹьтеба Пироз?». Wәʹде һинбуна ве кʹьтебе, әw мәрьв дькарә щабед хwә рʹаст бьдә. Әw дькарә һәрʹә сәр щьвата у щабед баш жи бьдә. Рʹаст ә әw һʹәму тьшт дькарә бьдә кʹьфше, wәки әw рʹöһʹанида пешда дьчә, ле гәло әw те һʹәсабе кö әw билан ә? Нә һәртʹьм. Дьбәкә әw зу һин дьбә. Ле чахе әw пе рʹастийе дьжи, у öса жи занәбун у фәʹмкʹарийе рʹаст дьдә хәбате, wи чахи әw билан дьбә. У һәрге әw сафикьрьнед рʹаст дькә, чьмки пешда сәр ахьрийа сафикьрьнед хwә рʹьнд фькьрийә, wи чахи ида әʹйан дьбә кö әw билан ә.

Мәтта 7:24-27-да Иса гьли кьр мәсәла дö мәрьва, йед кö хwәрʹа мал ава кьрьбун. Сәр мәрьвәки Иса гот wәки әw «сәрwахт ә». Әwи мәрьви мала хwә сәр кевьр ава кьрьбу, чьмки пешда фькьрибу кö чь дькарә бьqәwьмә. Әw йәки аqьл бу, у ләма нәфькьрибу wәки һе баш ә мале сәр qуме чекә сәва әрʹзан у зу бе чекьрьне. Әw кʹур-дур дьшьрмиш бьбу сәр ахьрийа сафикьрьнед хwә. У ләма чахе фьртонә рʹабу, мала wи һьлнәшийа. Ньһа пьрс пешда те: Гәло әм жь кö дькарьн әwи һʹöнöре qимәт, демәк биланийе qазанщ кьн у хwәй кьн?

ЧАWА БИЛАНИЙЕ QАЗАНЩ КЬН?

Пешийе wәрә дина хwә бьдьн Мәтʹәлок 6:9: «Зьламе бь занйар жь наве [Хwәде] дьтьрсә».  Чахе әм жь наве Йаһоwа дьтьрсьн, әw те һʹәсабе wәки әм qәдьре wи дьгьрьн. Демәк, әм наве wи у принсипед wи һöрмәт дькьн. Сәва кö qәдьре кәсәки бьгьрьн, әм гәрәке бьзаньбьн кö әw ча дьфькьрә. Паше, әм ида итʹбарийа хwә wи тиньн, жь wи һин дьбьн, у чʹәʹв дьдьнә wи. Чахе әм кʹур-дур дьфькьрьн кö кьред мә wе ча һʹöкöм бьн сәр һәләqәтийа мә тʹәви Йаһоwа, у пе принсипед wи сафикьрьна дькьн, һьнге әм билан дьбьн.

Йа дöда, Мәтʹәлок 18:1-да те готьне wәки әw мәрьв, йе кö хwә башqә дькә у хwә жь мәрьвед дьн дур дьгьрә, әw биланийе инкʹар дькә. Ләма, wәки әм фәсал нибьн, әме хwә жь Йаһоwа у щьмәʹта wи дур хьн. Сәва кö әw йәк нәqәwьмә, әм гәрәке тʹәви wан һәвалтийе бькьн, йед кö жь наве wи дьтьрсьн у принсипед wи тиньн сери. Чьqас дькарьн, әм гәрәке тʹьме бенә Ода Щьвате, чьмки ль wедәре әм тʹәви хушк-бьред хwә тʹоп дьбьн. Хенщи ве йәке, әм гәрәке сәр щьвата һʹьше хwә у дьле хwә вәкьн, wәки чь кö те готьне бьгьһижә дьле мә.

Һьн жи, һәрге әм дöада дьле хwә Йаһоwарʹа вәдькьн, әме незики wи бьн (Мәтʹлк. 3:5, 6). Чахе әм Кʹьтеба Пироз у әʹдәбйәтед кö тʹәшкиләта Йаһоwа дьдә, дьхуньн у сәр дьфькьрьн, әме пешда бьвиньн кö кьред мә дькарьн чь ахьрийе мәрʹа биньн, у әме öса бькьн ча рʹаст ә. Öса жи әм гәрәке гöһ бьдьнә ширәта, кʹижан кö хушк-бьред гьһишти дьдьнә мә (Мәтʹлк. 19:20). Һәрге әм öса бькьн, әме нә кö инкʹар кьн биланийе, ле әме әви һʹöнöре фәрз һе зедә qазанщ кьн.

 БИЛАНИ ЧЬДА ДЬКАРӘ АЛИ МАЛБӘТА WӘ БЬКӘ?

Билани дькарә аликʹарийе бьдә wәки малбәт qәwи бә. Мәсәлә, Кʹьтеба Пироз ширәте дьдә wәки жьн qәдьре мере хwә бьгьрьн (Әфәс. 5:33). Ле гәло чаwа мер дькарә qәдьре жьна хwә qазанщ кә? Һәрге мер зоре у бь һерс жь жьна хwә дәʹwа бькә wәки әw qәдьре wи бьгьрә, жьн дьбәкә öса жи бькә, ле әw йәк wе дьреж нәкʹьшинә. У сәва кö малда шәрʹ тʹöнә бә, жьн wе бәр мере хwә бьдә кʹьфше wәки qәдьре мере хwә дьгьрә. Ле гәло әwе пьштева жи wе qәдьре мере хwә бьгьрә? Гәләк щар öса наqәwьмә. Ләма мер гәрәке кʹур-дур бьфькьрә кö wе ахьрийа кьред wи чь бә. Һәрге әw бәре рʹöһʹ бьдә кʹьфше, демәк бь һʹьзкьрьн у qәнщ бә, әw wе qәдьре жьна хwә qазанщ кә. Ле жьн кö Мәсиһи йә, гәрәке тʹьме qәдьре мере хwә бьгьрә, фьрqи тʹöнә әw һежа йә, йан на (Галт. 5:22, 23).

Кʹьтеба Пироз öса жи дьбежә, wәки мер гәрәке жьна хwә һʹьз бькә (Әфәс. 5:28, 33). Сәва кö һʹьзкьрьна мере хwә öнда нәкә, жьн дьбәкә тьштед öса жь wи вәшерә, чь кö мер гәрәке бьзаньбә. Ле гәло ве дәрәщеда жьн биланийе дьдә кʹьфше? Һәрге мер паше пебьһʹәсә wәки жьна wи тьштәк вәшарт, ахьри wе чь бә? Гәло әw жьна хwә wе һе зедә һʹьз бькә? Әw йәк дькарә жерʹа чәтьн бә. Ле һәрге жьн һʹәлал жерʹа бежә кö чь qәwьми, мер wе бона һʹәлалийа wе ле qимәт кә, у һьнге әw ле һе qайим һʹьз бькә.

Чаwа һун иро зарʹед хwә ширәт дькьн, ахьрийеда wе һʹöкöм бә сәр һәләqәтийа wә тʹәви wан

Зарʹ гәрәке гöрʹа де-баве хwә бькьн, у де-бав жи гәрәке зарʹ öса мәзьн кьн чаwа Йаһоwа qәбул дькә (Әфәс. 6:1, 4). Ле гәло әw те һʹәсабе wәки де-бав гәрәке зарʹарʹа бежьн кö чь бькьн, у чь нәкьн? На. Һәрге зарʹ заньн кö әwана гәрәке гöрʹа де-баве хwә бькьн, әw йәк бәс нинә, чьмки де-баве билан али зарʹед хwә дькьн, wәки әwана фәʹм кьн кö чьрʹа гәрәке гöрʹа wан бькьн.

Бәса хәбәре, бьдьнә бәр чʹәʹве хwә wәки зарʹ тʹәви де йан баве хwә бе qәдьр хәбәрдьдә. Wи wәʹдәйи һәрге де-бав тʹәви зарʹа һерс хәбәрдьн йан wи щәза кьн, әw йәк wе йан зарʹа бьдә шәрме йан жи бьдә кәркьрьне. Ле дьле хwәда зарʹ дькарә кʹине бажо, у әw йәк дькарә бьбә мәʹни wәки әw һьндава де-баве хwә сар бә.

Де-баве билан, дьфькьрьн кö чаwа зарʹед хwә ширәт кьн, у öса жи ча әw йәк wе сәр wан ахьрийеда һʹöкöм бә. Чахе зарʹ һерса де-баве хwә тиньн, де-бав гәрәке зу һерса хwә нәрʹежьн сәр wанда. Әwана тʹәви зарʹа дькарьн башqә хәбәрдьн, рʹьһʹәт у бь һʹьзкьрьн у шьровәкьн, wәки Йаһоwа жь wан дәʹwа дькә кö qәдьре де-баве хwә бьгьрьн, чьмки öса әwана wе ахьрийа баш бьстиньн. У чахе зарʹ qәдьре де-баве хwә дьгьрә, әw фәʹм дькә wәки әw qәдьре Йаһоwа жи дьгьрә (Әфәс. 6:2, 3). Һәрге де-бав тʹәви зарʹа хwә öса хәбәрдьн, әwана дькарьн дьле зарʹа хwә бькʹьрʹьн. Зарʹ wе тʹәхмин кә wәки дебав wи һʹьз дькьн у әw wе һе qәдьре wан бьгьрә. У чахе зарʹ рʹасти чәтьнайа бе, әw wе һеса аликʹарийе жь wана бьхwазә.

Һьнә де-бав дьбәкә зарʹа хwә рʹаст нәкьн, чьмки нахwазьн дьле wи бешиньн. Ле гәло һьнге чь дькарә бьqәwьмә чахе зарʹ wе мәзьн бә? Гәло тьрса Йаһоwа wе сәр wи һәбә у әwе фәʹм бькә кö принсипед Хwәде билани нә? Гәло зарʹ wе бьхwазә кö Йаһоwа һʹöкöм кә сәр һʹьше wи у дьле wи, у әw wе рʹöһʹанида пешда һәрʹә? (Мәтʹлк. 13:1; 29:21)

Һостәйе кö жь кәвьра һәйкәла чедькә, пешда сафи дькә кö әw wе чь щурʹәйи чекә. Әw нә кö тʹәне кәвьр дьшкенә у һивийе йә wәки wе баш дәре, ле әw сәр дьхәбьтә. Де-баве сәрwахт жи фәʹм дькьн wәки wанрʹа wәʹдә лазьм ә, кö принсипед Йаһоwа нас кьн у бьдьнә хәбате, у бь ве йәке бьдьнә кʹьфше кö жь наве Хwәде дьтьрсьн. Чахе әwана хwә ль Йаһоwа у тʹәшкиләта wи дьгьрьн, әwана биланийе дьстиньн у малбәта хwә qәwи дькьн.

Һәр рʹож әм сафикьрьна дькьн, кʹижан кö дькарьн гәләк wәхт сәр әʹмьре мә һʹöкöм бьн. Ләма зу-зу тьшта сафи нәкьн, һе баш ә кö бьсәкьньн у кʹур-дур бьфькьрьн кö сафикьрьнед wә чь ахьри дькарьн биньн. Жь Йаһоwа рʹебәрийе бьхwазьн у биланийа wи бьдьнә хәбате. Һәрге әме öса бькьн, әме биланийе qазанщ кьн, кʹижан кö wе әʹмьре мә хwәй кә (Мәтʹлк. 3:21, 22).