Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Нәһелә Тʹӧ Тьшт Тә жь Хәлате Дур хә

Нәһелә Тʹӧ Тьшт Тә жь Хәлате Дур хә

«Нәбә кӧ йәк дәсте ԝә жь ләщхәлате бькә» (КОЛС. 2:18).

КʹЬЛАМЕД: 122, 139

1, 2. а) Хьзмәткʹаред Хԝәде бь дьл у щан һивийа кʹижан хәлате нә? б) Чь али мә дькә чʹәʹве хԝә сәр хәлате хԝәй кьн? (Бьньһерʹә шькле әʹԝльн.)

МӘСИҺИЙЕД бь рʹӧһʹе пироз бьжарти һивийа жийина сәр әʹзмана нә. Паԝлос әԝ пʹешкʹеш нав кьр ча «ләщхәлата жорчуйине, аԝа готи газийа Хԝәде» (Фили. 3:14). Әԝана бь дьл у щан һивийе нә, ԝәки тʹәви Иса Мәсиһ Пʹадшатийа ԝида сәрԝертийе бькьн у али ԝи бькьн мәрьва бькьнә беԛьсур (Әʹйан. 20:6). Рʹасти жи әԝана һивийа ԝәʹдәки гәләк хԝәш ьн! Ле пәзед дьн һивийа хәлатәкә дьн ьн. Әԝана жи һивийа жийина һʹәта-һʹәтайе нә, ле сәр әʹрде, у әшԛ ша һивийа ԝи ԝәʹдәйи нә (2 Пәт. 3:13).

2 Паԝлос дьхԝәст, ԝәки хушк-бьред Мәсиһи һʹәта хьлазийе амьн бьминьн, сәва хәлате ԛазанч кьн. Әԝи готә ԝан: «Сәр тьштед жорьн бьфькьрьн» (Колс. 3:2). Әԝан Мәсиһийа гәрәке тʹьме дина хԝә бьдана сәр ԝе хәлата гәләк ԛимәт (Колс. 1:4, 5). Бәле, чахе хьзмәткʹаред Йаһоԝа дәрһәԛа кʹәрәмед Хԝәде дьфькьрьн, әԝ йәк али ԝан дькә кӧ чʹәʹве  хԝә сәр хәлате хԝәй кьн, фьрԛи тʹӧнә әԝана һивийе нә һʹәта-һʹәтайе бьжин сәр әʹрде, йан сәр әʹзмана (1 Корн. 9:24).

3. Паԝлос дәрһәԛа кʹижан хофа Мәсиһи ширәт кьрьн?

3 Паԝлос ӧса жи Мәсиһи пешда ширәт кьрьн дәрһәԛа ԝан хофа, кӧ дькарьн Мәсиһийа жь хәлате дур хьн. Мәсәлә, әԝи щьвата Колосирʹа ньвиси дәрһәԛа Мәсиһийед ԛәлп, йед кӧ дәԝса баԝәрийа хԝә Иса бьанийана, пәй Ԛануна Муса дьчун у ԝана тʹьре Хԝәде ԝе ӧса ԝана ԛәбул кә (Колс. 2:16-18). Паԝлос ӧса жи әԝана ширәт кьрьн дәрһәԛа ԝан тʹәлька, кӧ иро жи һәнә у дькарьн дина мә жь хәлате бьрʹәвиньн. Бәʹса хәбәре, әԝи шьровәкьр кӧ чаԝа хԝәстьнед бенамуси бьтәмьриньн, ча чәтьнайед ортʹа хушк-бьрада у чәтьнайед малбәтеда сафи кьн. Ширәтед Паԝлос иро жи керһати нә. Ләма жи ԝәрә әм чәнд ширәтед ԝи шеԝьр кьн, кʹижан кӧ әԝи нәʹма хԝәйә Колосийарʹа ньвиси.

ХԜӘСТЬНЕД БЕНАМУСИ БЬКӦЖЬН

4. Чьрʹа хԝәстьнед бенамуси дькарьн мә жь хәлате дур хьн?

4 Чахе Паԝлос ани бира бьра дәрһәԛа хәлата ԝанә ԛимәт, паше әԝи ньвиси: «Хԝәстьнед дьле хԝәйә ве дьне бькӧжьн: Бенамусийе, һʹәрамийе, тәме хьраб, дьлһавьжийа хьраб у тьмайе» (Колс. 3:5). Хԝәстьнед бенамуси дькарьн ӧса ԛәԝи бьн, кӧ әм һьн һәләԛәтийа хԝә тʹәви Йаһоԝа, һьн жи хәлата хԝә ӧнда кьн. Бьраки мә йе кӧ жь бо хԝәстьнед бенамуси ԝәʹдәки жь рʹийа рʹаст дәркʹәт, ле паше вәгәрʹийа щьвате, гот: «Әз ӧса педа кʹәтьбумә нава ԝан хԝәстьнед хԝә, кӧ гәләк дәрәнг сәр һʹьше хԝәда һатьм».

5. Чаԝа әм дькарьн хԝә жь дәрәщед хоф хԝәй кьн?

5 Әм гәрәке һаш жь хԝә һәбьн у гәләк фәсал бьн гава дькʹәвьнә дәрәщед ӧса, кʹижанада әм дькарьн принсипед Йаһоԝа дәрһәԛа намусийе бьтʹәрьбиньн. Мәсәлә, ԝе аԛьлайи бә һәрге Мәсиһийед кӧ һәврʹа дьбьнә нас сәва һәв бьстиньн, жь дәстпека һәвнаскьрьне ида синора дайньн дәрһәԛа әʹйанкьрьна назькайе, пачкьрьне, у чахе тʹәне нә (Мәтʹлк. 22:3). Алийе намусийеда Мәсиһи ӧса жи дькарә бе щерʹьбандьне кʹәнге бона хәбате дьчә щийе дур, йан жи чахе гәдә у ԛиз гәрәке тʹәвайи бьхәбьтьн (Мәтʹлк. 2:10-12, 16). Һәрге һун дәрәща ӧсада ньн, дәрберʹа бежьн кӧ һун Шәʹде Йаһоԝа нә у рʹабун-рʹуньштьна хԝә щайиз хԝәй кьн. Тʹӧ щар бир нәкьн, ԝәки флирт дькарә ахьрийа хьраб бинә. Ӧса жи гәләк хоф ә чахе әм депресийеда ньн у дьлшкәсти нә. Һьнге дьбәкә әм бьхԝазьн кӧ кʹеләка мә кәсәк һәбә сәва бона мә хәм бькә. Хоф әԝ ә кӧ жь дьлтәнгийе әм дькарьн бькʹәвьнә һʹаләки ӧса, кӧ кʹе жи мәрʹа дьлгәрмийе у назькайе нишан кә, әм ԝи һʹьз кьн. Һәрге тӧ бькʹәви дәрәща ӧса, дәрберʹа аликʹарийе жь Йаһоԝа у щьмәʹта ԝи бьхԝазә, сәва хәлата хԝә ӧнда нәки. (Бьхунә Зәбур 34:18; Мәтʹәлок 13:20.)

6. Әм ча гәрәке ԝәʹдәдәрбазкьрьна бьжберьн?

6 Сәва хԝәстьнед бенамуси бькӧжьн, әм гәрәке хԝә дур бьгьрьн жь тьштед бенамусийева гьредайи. Әԝ йәк кӧ иро гәләк мәрьв тьштед чава мьжул дьбьн у ԝәʹде хԝә ча дәрбаз дькьн, Содом у Гоморайе тинә бира мә (Щьһуд. 7). Бәʹса хәбәре филм, музик, у ԝәʹдәдәрбазкьрьнед дьн, бенамусийе ӧса әʹйан дькьн йанчь әԝ тьштәки нормал ә у зийане найнә. Ле әм гәрәке тʹьме һаш жь хԝә һәбьн, у нә һʹәму ԝәʹдәдәрбазкьрьна ԛәбул кьн. Әм гәрәке  ԝәʹдәдәрбазкьрьнед ӧса бьжберьн, кʹижан кӧ ԝе рʹе мә нәгьрьн хәлата хԝә бьстиньн (Мәтʹлк. 4:23).

ҺʹЬЗКЬРЬНЕ У ԚӘНЩИЙЕ «ЛЬ ХԜӘ ԜӘРГЬРЬН»

7. Щьватеда Мәсиһи дькарә рʹасти кʹижан чәтьнайа бе?

7 Әм бәхтәԝар ьн кӧ щьвата Мәсиһтида ньн. Щьватеда әм Хәбәра Хԝәде леколин дькьн, у бь һʹьзкьрьн али һәвдӧ дькьн. У әв йәк жи али мә дькә кӧ чʹәʹве хԝә сәр хәлате хԝәй кьн. Ле щара дькарә ӧса бьԛәԝьмә, кӧ һәвнәфәʹмкьрьн пешда бе, у сәва ве йәке дькарә ортʹа хушк-бьрада чәтьнайи пешда бен. Һәрге әм ԝан чәтьнайа зу сафи нәкьн, әв дькарә һерскʹәтьне у бинтәнгийе бал мә пешда бинә. (Бьхунә 1 Пәтрус 3:8, 9.)

8, 9. а) Кʹижан һʹӧнӧр ԝе али мә бькьн хәлате ԛазанч кьн? б) Чь ԝе али мә бькә әʹдьлайе хԝәй кьн чахе жь хушк-бьра кәсәк мә дьдә хәйдандьне?

8 Чаԝа әм дькарьн һерса хԝә бьтәмьриньн сәва хәлата хԝә ӧнда нәкьн? Паԝлос Колоси ширәт кьрьн: «Чаԝа щьмәʹта Хԝәдейә бьжартийә пироз у һʹьзкьри, дьлшәԝатийе, ԛәнщийе, мьлуктийе, бәрбьһерийе у сәбьре ль хԝә ԝәргьрьн. Ль һәв сәбьр кьн у ль һәв бьбахшиньн, һәгәр газьне йәки ль һьндава йәкида һәбә. Чаԝа Хӧдан бахшандә ԝә, һун жи ӧса бьбахшиньнә һәв. У сәр ван һʹәмуйада һʹьзкьрьне ль хԝә кьн, йа кӧ ван һʹәмуйа бь йәктийа тʹам һәвва гьредьдә» (Колс. 3:12-14).

9 Һʹьзкьрьн у ԛәнщи дькарә али мә бькә кӧ бьбахшиньнә һәв. Мәсәлә, һәрге хушк йан бьрак пе гьли йан кьред хԝә дьле мә ешандийә, һьнге әм дькарьн бьфькьрьн кӧ мә жи гәләк щар пе гьли у кьред хԝә мәрьв данә хәйдандьне у ԝана бахшандийә мә. Әм чьԛас рʹази нә бона һʹьзкьрьн у ԛәнщийа ԝан, кӧ ԝана чʹәʹвед хԝә даданә сәр шашийед мә! (Бьхунә Ԝаиз 7:21, 22.) Илаһи әм чьԛас рʹази нә бона ԛәнщийа Иса, кӧ әԝ мә дькә йәктийе (Колс. 3:15). Әм гьшк Хԝәдеки һʹьз дькьн, мьзгиники бәла дькьн, у гәләк чәтьнайед мә мина һәв ьн. Чахе әм пе һʹьзкьрьне бь дьл у щан дьбахшиньнә һәв, нав щьватеда тʹьфаԛи дьминә у әм чʹәʹве хԝә сәр хәлате һьлнадьн.

10, 11. а) Чьрʹа һʹәвсуди хәйсәтәкә хоф ә? б) Чаԝа хԝә жь һʹәвсудийе хԝәй кьн сәва кӧ хәлата хԝә ӧнда нәкьн?

10 Һʹәвсуди дькарә рʹе мә бьгьрә кӧ хәлате бьстиньн. Сәрһатийед Кʹьтеба Пироз нишан дькьн кӧ әв хәйсәтәкә хоф ә. Мәсәлә, Ԛайин жь һʹәвсудийе бьре хԝә Һабил кӧшт. Ԛорах, Датʹан, у Абирам һʹәвсуди Муса кьрьн у мьԛабьли ԝи рʹабун. Шаԝул Пʹадша жи һʹәвсуди Даԝьд дькьр, чьмки әв пешда дьчу, у дьхԝәст ԝи бькӧжә. Хәбәра Хԝәдеда бадиһәԝа нәһатийә готьне: «Кʹидәре һʹәвсуди у чʹәʹвнәбари һәнә, ль ԝьр бетʹәрбәти у һәр кьрьнед хьраб жи һәнә» (Аԛуб 3:16).

11 Һәрге әм бь рʹастийе бь һʹьзкьрьн ьн у ԛәнщ ьн, ԝе мәрʹа һеса бә хԝә жь һʹәвсудийе хԝәй кьн. Хәбәра Хԝәде дьбежә: «Һʹьзкьрьн думькдьреж у ширьн ә, һʹьзкьрьн һʹәвсудийе накә» (1 Корн. 13:4). Сәва кӧ һʹәвсуди дьле мәда шин нәбә, әм гәрәке сәр тьшта пе чʹәʹве Хԝәде бьньһерʹьн, у хушк-бьра һʹәсаб кьн ча әндәмед бәдәнәке, демәк щьвате. Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Гава әндәмәк те пәсьндайине, һʹәму әндәм тʹәви ԝе ша дьбьн» (1 Корн. 12:16-18, 26). Бәле, чахе хушк-бьра пешда дьчьн у кʹәрәма дьстиньн, әме нә кӧ һʹәвсудийе ԝана бькьн, ле тʹәви ԝан ша бьн. Дина хԝә бьдьнә мәсәла кӧрʹе Шаԝул Пʹадша, Йонатʹан. Чахе Даԝьд дәԝса ԝи һатә  кʹьфшкьрьне ча пʹадша, Йонатʹан һʹәвсуди ԝи нәкьр, ле дәԝсе пьштгьрийа ԝи кьр у дьл да ԝи (1 Сам. 23:16-18). Ле гәло әм жи чʹәʹв дьдьнә Йонатʹан?

МАЛБӘТА ХԜӘВА ХӘЛАТЕ ԚАЗАНЧ КЬН

12. Кʹижан ширәтед жь Кʹьтеба Пироз али мә бькьн кӧ малбәта хԝәва хәлате бьстиньн?

12 Һәрге малбәтеда әм принсипед Кʹьтеба Пироз биньн сери, малбәта мә ԝе әʹдьлайеда бә у бәхтәԝар бә, у али мә бькә кӧ хәлате ԛазанч кьн. Паԝлос бона малбәта ширәт да. Әԝи гот: «Кʹӧлфәтно, гӧрʹа меред хԝәда бьн, чаԝа кӧ ль йәктийа Хӧдан дькʹәвә. Мерно, кʹӧлфәтед хԝә һʹьз бькьн, дьле ԝан нәешиньн. Зарʹно, һәр тьштида гӧрʹа де у баве хԝәда бьн, чьмки әԝ йәк ль Хӧдан хԝәш те. Бавно, һерса зарʹед хԝә рʹанәкьн, ԝәки әԝ бәр хԝә нәкʹәвьн» (Колс. 3:18-21). Бешьк, һәрге иро жи малбәтеда әԝан ширәта биньн сери, малбәт ԝе кʹаре бьстинә.

13. Ча хушк кӧ Мәсиһи йә дькарә дьле мере хԝәйи нәбаԝәр бькʹьрʹә?

13 Дьбәкә тӧ хушк и у мере тә нәбаԝәр ә. Тӧйе чь бьки һәрге мере тә һьндава тә нәбаш ә? Гәло тӧйе һерс кʹәви у тʹәви ԝи бькʹәви дәʹԝе, сәва әв чәтьнайи сафи бә? Һәрге тӧ зоре ԝи бьки кӧ ӧса бькә ча тӧ дьхԝази, гәло тӧйе ӧса бькарьби дьле ԝи бькʹьрʹи кӧ бе бал Йаһоԝа? Ле һәрге тӧ ԛәдьре  ԝи бьгьри ча малхе мале, ԝе малбәтеда әʹдьлайи һәбә, тӧйе наве Йаһоԝа һӧрмәт ки, у дьбәкә мере тә бе сәр рʹийа рʹаст. Ӧса һун һәрдӧ жи дькарьн хәлате бьстиньн. (Бьхунә 1 Пәтрус 3:1, 2.)

14. Мере кӧ Мәсиһи йә ча дькарә дьле жьна хԝә бькʹьрʹә, һәрге әԝ ԛәдьре ԝи нагьрә?

14 Дьбәкә тӧ бьра йи у жьна тә нәбаԝәр ә, тӧйе чь бьки һәрге жьна тә ԛәдьре тә нагьрә? Гәло әԝ ԝе һе ԛәдьре тә бьгьрә һәрге тӧ сәр ԝе бьки ԛарʹини у бьди кʹьфше малда кʹе йә сәрԝер? На. Хԝәде дьхԝазә ԝәки тӧ чʹәʹв бьди Иса кӧ бь һʹьзкьрьн малхетийе бьки (Әфәс. 5:23). Иса бь һʹьзкьрьне у сәбьре сәрԝертийе щьвате дькә (Луԛа 9:46-48). Һәрге мер чʹәʹв бьдә Иса ве йәкеда, әԝ дькарә дьле жьна хԝә бькʹьрʹә сәва әԝ бе сәр рʹийа Хԝәде.

15. Малхе мале кӧ Мәсиһи йә ча дьдә кʹьфше кӧ жьна хԝә һʹьз дькә?

15 Хԝәде мерарʹа дьбежә: «Мерно, кʹӧлфәтед хԝә һʹьз бькьн, дьле ԝан нәешиньн» (Колс. 3:19). Мере кӧ бь һʹьзкьрьн ә ԛәдьре жьна хԝә дьгьрә, у чахе әԝ фькьред хԝә дьбежә гӧһ дьдә ԝе. Ӧса әԝ жерʹа дьдә кʹьфше кӧ гьлийед ԝе бона ԝи фәрз ьн (1 Пәт. 3:7). Рʹаст ә һәр гав мер нькарә ӧса бькә чь кӧ жьна ԝи дьхԝазә, ле чахе әԝ тʹәви ԝе шеԝьр кә, һьнге ԝе сафикьрьна баш бькә (Мәтʹлк. 15:22). Мере кӧ жьна хԝә һʹьз дькә ԝе нә кӧ жь ԝе дәʹԝа бькә кӧ ԛәдьре ԝи бьгьрә, ле ӧса бькә кӧ ԛәдьргьртьна ԝе ԛазанч кә. Мер һәрге жьн-зарʹед хԝә һʹьз бькә, малбәта ԝи ԝе бәхтәԝар бә, чьмки әԝана ԝе бь шабуне Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн у хәлата жийина һʹәта-һʹәтайе ԛазанч кьн.

Чаԝа чәтьнайед малбәтеда дькарьн рʹе ԝә бьгьрьн кӧ хәлате бьстиньн? (Бьньһерʹә абзаса 13–15.)

ЩАҺЬЛНО, БЬРА ТʹӦ ТЬШТ РʹЕ ԜӘ НӘГЬРӘ КӦ ХӘЛАТЕ БЬСТИНЬН

16, 17. Щаһьлно, һун ча дькарьн бина хԝә тәнг нәкьн?

16 Һәрге тӧ щаһьл и, дьбәкә дьфькьри кӧ де-баве тә, тә фәʹм накьн йан жи тʹәви тә гәләк сәрт ьн. Әв йәк дькарә тә ӧса дьлтәнг кә, ԝәки һәла һе жи дӧдьли би кӧ хьзмәти Йаһоԝарʹа рʹийа лапә баш ә. Ле һәрге тӧ Йаһоԝа бьһели, ахьрийеда тӧйе пʹошман би, чьмки тӧйе фәʹм ки кӧ тʹӧ кәс ӧса ԛайим тә һʹьз накә у бона тә хәм накә, чаԝа де-баве тә у щьвата тә.

17 Һәрге де-баве тә ԛә тә ширәт нәкьн, тӧйе бьфькьри кӧ әԝана тә һʹьз дькьн у хәм дькьн бона тә? (Ибрн. 12:8). Дьԛәԝьмә тә хԝәш найе кӧ әԝана ча тә ширәт дькьн, у ләма тӧ бина хԝә тәнг дьки. Ле ԝе баш бә һәрге тӧ дина хԝә бьди сәр мәʹнийа ширәткьрьна ԝан, нә кӧ сәр щурʹе ширәткьрьне. Дьле хԝә фьрә кә у чьԛас дькари һерс нәкʹәвә гава әԝана тә ширәт дькьн. Хәбәра Хԝәде дьбежә: «Йе зьмане хԝә дькарә занә йә у йе бәрбьһер билан ә» (Мәтʹлк. 17:27). Нете дайнә пешийа хԝә кӧ гьһишти би сәва ширәта һеса ԛәбул ки, кʹаре жь ԝан бьстини у бәрхԝә нәкʹәви кӧ чаԝа ширәт тенә дайине (Мәтʹлк. 1:8). Әԝ кʹәрәм ә кӧ де-баве тә Йаһоԝа һʹьз дькьн у дьхԝазьн али тә бькьн хәлата жийине ԛазанч ки.

18. Чьрʹа һун дьхԝазьн чʹәʹве ԝә сәр хәлате бә?

18 Фьрԛи тʹӧнә әм һивийа жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде нә йан сәр әʹзмана, әв хәлата мәзьн пешийа мә йә. Әв хәлат хԝәха Әʹфьрандаре мә мәрʹа соз дайә. Хԝәде дәрһәԛа Щьнәта сәр әʹрде дьбежә: «Ԝе дьнйа . . . бь занина Хӧданва тʹьжи бьбә» (Иша. 11:9). Һәр кәс кӧ ԝе сәр әʹрде бьжи ԝе алийе Хԝәдеда бе һинкьрьне. Һежа йә кӧ әм әве хәлате ԛазанч кьн. Бьра чʹәʹве ԝә сәр созед Йаһоԝа бә, у бьра тʹӧ тьшт рʹе ԝә нәгьрә кӧ әве хәлате бьстиньн!