Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Рʹази бьн жь Хԝәде бона Ԛәнщийа Нәһежа

Рʹази бьн жь Хԝәде бона Ԛәнщийа Нәһежа

«Мә һʹәмуйа жь тʹер-тʹьжийа ԝи кʹәрәм сәр кʹәрәмеда станд» (ЙУҺʹН. 1:16).

КʹЬЛАМЕД: 1, 13

1, 2. а) Гьли кьн сәрһатийа Иса дәрһәԛа хԝәйе рʹәзе тьрийа. б) Ча ве сәрһатийеда һʹӧнӧред ӧса тенә кʹьфше ча мәрʹдани у ԛәнщийа нәһежа?

ШӘБӘԚЕ хԝәйе рʹәзе тьрийа чу базаре, сәва кӧ хәбатчийа бьвинә бона рʹәзе тьрийед хԝә. Әԝи чәнд мәрьв дит, йед кӧ ԛайил бун бьхәбьтьн бь ԝи һәԛи чьԛас кӧ әԝи готә ԝан, у ԝана дәстпекьр бьхәбьтьн. Ле хԝәйе рʹәзе тьрийарʹа һе зедә хәбатчи лазьм бун, ләма әԝ диса чу базаре у тʹәмамийа рʹоже һе зедә у зедә хәбатчи дит. Әԝи ԝанрʹа һәма әԝ һәԛ соз да, чьԛас кӧ соз дабу хәбатчийед кӧ шәбәԛда хәбат дәстпекьрьбун. Чахе ида бу евар, әԝи гази һʹәму хәбатчийа кьр, у һʹәмушкарʹа һәԛ мина һәв да. Фьрԛи тʹӧнәбу әԝана тʹәмамийа рʹоже хәбьтин йан сьһʹәтәке, әԝи мәрʹдани да кʹьфше у һʹәмушкарʹа һәԛ мина һәв да. Чахе әԝед кӧ тʹәмамийа рʹоже дьхәбьтин әԝ йәк дитьн, ԝана дәстпекьр бькьнә кӧтә-кӧт. Ле хԝәйе рʹәзе тьрийа щаба ԝан да: Нә һун ԛайил бун тʹәви һәԛе кӧ мьн ԝәрʹа гот? Чьма изьна мьн тʹӧнә, кӧ һаԛаси бьдьм хәбатчийед хԝә, чьԛаси әз дьхԝазьм? Һун һʹәвсудийе дькьн, кӧ әз мәрʹд ьм? (Мәт. 20:1-15).

2 Әԝ сәрһатийа Иса дәрсәкә фәрз дьдә мә дәрһәԛа  һʹӧнӧрәки Йаһоԝа. Кʹьтеба Пирозда әԝ һʹӧнӧр гәләк щар те хәбьтандьне. Әԝ һʹӧнӧр һәйә ԛәнщийа нәһежа. [1] (Бьхунә 2 Корьнтʹи 6:1.) Хәбатчийед кӧ тʹәне сьһʹәтәке хәбьтин, нәһежа бун кӧ һәԛе тʹәмам бьстиньн. Ле хԝәйе рʹәзе тьрийа ԛәнщикә мәзьн ԝанрʹа кьр. Гәләк ԝәлгәрʹандьнед Кʹьтеба Пирозда, гьли «ԛәнщийа нәһежа» һатийә ԝәлгәрʹандьне ча «кʹәрәм». Зандарәки дәрһәԛа ԝе хәбәре ньвиси: «Нета ԝе хәбәре әԝ ә, кӧ мәрьв пʹешкʹеша беһәԛ дьстинә, бона кʹижани әԝ нәхәбьтийә у нәһежа йә бьстинә».

ПʹЕШКʹЕША ЙАҺОԜАЙӘ МӘРʹДАНИ

3, 4. Чьрʹа у ча Йаһоԝа һьндава һʹәму инсанәте ԛәнщийа нәһежа дьдә кʹьфше?

3 Кʹьтеба Пирозда те гьликьрьне, кӧ ԛәнщийа нәһежа жь Хԝәде, әԝ һәйә пʹешкʹеша ԝи (Әфәс. 3:7). Ле гәло чьрʹа у ча Йаһоԝа әԝе пʹешкʹеше дьдә мә? Ԝәрә шеԝьр кьн. Һәрге мә һʹәму ԛанун у дәʹԝакьрьнед Йаһоԝа бь тʹәмами бьанийана сери, ԝи чахи әме һежайи ԛәнщийа ԝи буна. Ле әм әԝе йәке накьн. Ләма Пʹадша Сьлеман йе кӧ билан бу ньвиси: «Ль рʹуйед әʹрде зьламе сальһ [мәрьве рʹаст] тʹӧнәйә, һәртʹьм ԛәнщийе бькә у ԛәт гӧнә нәкә» (Ԝаиз 7:20). Паше Паԝлосе шанди жи гот: «Һʹәмуйа гӧнә кьр у нәгьһиштьнә рʹумәта Хԝәде» у «маше гӧнә мьрьн ә» (Рʹом. 3:23; 6:23а). Әԝ ә чь кӧ әм һежа нә.

4 Ле Йаһоԝа һʹьзкьрьна мәзьн һьндава мә гӧнәкʹара да кʹьфше. Әԝи «Кӧрʹе хԝәйи тайе тʹәне» шандә сәр әʹрде кӧ бона мә бьмьрә. Рʹасти жи Йаһоԝа ԛәнщийа чьԛас мәзьн әʹйан кьр һьндава мә, кʹижан кӧ әм һежа ниньн (Йуһʹн. 3:16). Паԝлос гот кӧ Иса «бәр щәфайе мьрьне тʹаща рʹумәт у сийанәте ԝәргьртийә, . . . да кӧ кʹәрәма Хԝәде жь бо һәр кәси мьрьне тʹам бькә» (Ибрн. 2:9, ИМ). Бәле, «пʹешкʹеша Хԝәде жийина һʹәта-һʹәтайе йә, бь сайа Хӧдане мә Мәсиһ Иса» (Рʹом. 6:23б).

5, 6. Әм чь ахьри дьстиньн чахе сәр мә һʹӧкӧм дькә а) гӧнә? б) ԛәнщийа нәһежа?

5 Ле чьрʹа әм гӧнәкʹар ьн у дьмьрьн? Кʹьтеба Пироз шьровәдькә кӧ «бь нәһәԛийа мәрьвәки [Адәм] у рʹуйе ԝида мьрьне һʹӧкӧм кьр» сәр тʹәмамийа зӧрʹәта ԝи (Рʹом. 5:12, 14, 17). Ле әм дькарьн ӧса бькьн, кӧ гӧнә сәр мә һʹӧкӧм нәкә. Ле чаԝа әм дькарьн әве йәке бькьн? Һәрге әм баԝәрийа хԝә ԛӧрбана Иса тиньн, ԝи чахи Йаһоԝа һьндава мә ԛәнщийа кӧ әм һежа ниньн дьдә кʹьфше. Ле чь щурʹәйи? Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Ль кʹидәре гӧнә зедә бу, кʹәрәм жи ль ԝьр һе зедә бу, ԝәки чаԝа гӧнә бь мьрьне һʹӧкӧм кьр, ӧса жи кʹәрәма Хԝәде бь рʹастһʹәсабкьрьне һʹӧкӧм бькә, мә бьбә бәрбь жийина һʹәта-һʹәтайе бь сайа Хӧдане мә Иса Мәсиһ» (Рʹом. 5:20, 21).

6 Рʹаст ә әм гӧнәкʹар ьн, ле әм гәрәке нәһельн кӧ гӧнә сәр мә һʹӧкӧм кә. Чахе әм гӧнә дькьн, әм жь Йаһоԝа һиви дькьн кӧ бьбахшинә мә. Паԝлосе шанди Мәсиһи ширәт кьрьн: «Гӧнә ԝе сәрԝерийе ль ԝә нәкә, чьмки һун нә бьн ԛанунеда нә, ле бьн кʹәрәмеда» (Рʹом. 6:14). Ләма жи ԛәнщийа нәһежа сәр мә һʹӧкӧм дькә. Ле әԝ чь кʹаре мәрʹа тинә? Паԝлос шьровәкьр: «Кʹәрәма Хԝәде . . . мә һин дькә, кӧ әм нәпʹакийе у дьлһавьжийед дьнйайе инкʹар кьн у аԛьлда гьран, бь рʹастийе у хԝәденасийе бьжин ль ве дьне» (Тито 2:11, 12).

ԚӘНЩИЙА НӘҺЕЖА КӦ БЬ ЩУРʹӘ-ЩУРʹӘ ТЬШТА ТЕ ӘʹЙАНКЬРЬНЕ

7, 8. Ча Йаһоԝа бь щурʹә-щурʹә тьшта ԛәнщийа нәһежа мәрʹа дьдә кʹьфше? (Бьньһерʹә шькле әʹԝльн.)

7 Пәтрусе шанди ньвиси: «Жь ԝә кʹе чь пʹешкʹеш стандийә, бь ԝе жи һәврʹа  хьзмәткʹарийе бькьн, чаԝа ԝәкʹилед ԛәнщә ԝан [щурʹә-щурʹә] кʹәрәмед Хԝәде» (1 Пәт. 4:10). Ле гәло әԝ гьли чь тенә һʹәсабе? Әԝ те һʹәсабе кӧ әм рʹасти чь чәтьнайа жи бен, Йаһоԝа ԝе али мә бькә, кӧ әм сәбьр кьн (1 Пәт. 1:6). Әԝ ԝе тʹьме һаԛаси али мә бькә, чьԛас кӧ мәрʹа лазьм ә сәва әм тәнгасийа тәйах кьн.

8 Бәле, Йаһоԝа гәләк тьштада мәрʹа ԛәнщийа нәһежа дьдә кʹьфше. Йуһʹәннайе шанди ньвиси: «Мә һʹәмуйа жь тʹер-тʹьжийа ԝи кʹәрәм сәр кʹәрәмеда станд» (Йуһʹн. 1:16). Жь ԝан гьлийа әм дьвиньн кӧ Йаһоԝа ԛәнщийа нәһежа дьдә кʹьфше бь ве йәке, кӧ гәләк кʹәрәма дьдә мә. Ле кʹижан ьн һьнә жь ԝан кʹәрәма?

9. Чь кʹаре әм дьстиньн жь ԛәнщийа нәһежа кӧ Йаһоԝа дьдә кʹьфше, у ча әм дькарьн рʹазибуне бьдьнә кʹьфше һьндава ԛәнщийа ԝи?

9 Йаһоԝа гӧнед мә дьбахшинә. Йаһоԝа һьндава мә ԛәнщийа нәһежа дьдә кʹьфше, бь ве йәке кӧ гӧнед мә дьбахшинә. Ле әԝ тʹәне ԝи чахи дьбахшинә мә, һәрге әм гӧне хԝә тиньн рʹуйе хԝә у гьран дьхәбьтьн, сәва кемаси у хԝәстьнед хьраб нав хԝәда дәрхьн. (Бьхунә 1 Йуһʹәнна 1:8, 9.) Паԝлос рʹункьрийарʹа гьлийед ӧса ньвиси: «Әԝи әм жь һʹӧкӧмәтийа тәʹристанийе хьлаз кьрьн у щи-гӧһасти Пʹадшатийа Кӧрʹе хԝәйи һʹьзкьри кьрьн, пе кʹижани әм аза бун, аԝа готи мә бахшандьна гӧна станд» (Колс. 1:13, 14). Әм гәләк рʹази нә сәва рʹәʹмтийа Хԝәде у дьхԝазьн ԝи һӧрмәт у рʹумәт кьн. Әԝ йәк кӧ Йаһоԝа гӧнед мә дьбахшинә, мәщал мәрʹа вәдьбә кӧ әм гәләк кʹәрәмед баш бьстиньн.

10. Ԛәнщийа нәһежа жь Хԝәде диса чь мәщала баш дьдә мә?

10 Әм тʹәви Хԝәде әʹдьлайеда ньн. Әм гӧнәкʹар ьн, ләма жи әм жь буйина хԝәда дьжмьне Хԝәде дьһатьнә һʹәсабе. Паԝлос әв йәк фәʹм дькьр. Әԝи ньвиси: «Әм тʹәви Хԝәде бь мьрьна Кӧрʹе ԝи ль һәв һатьн, гава әмә нәйар бун» (Рʹом. 5:10). Әв һәвһатьна тʹәви Йаһоԝа мәрʹа мәщале вәдькә, кӧ әм тʹәви ԝи әʹдьлайеда бьн, у бькарьбьн бьбьнә достед ԝи. Паԝлос әԝ ԛәдьр гьреда тʹәви ԛәнщийа нәһежа: «Әм бь баԝәрийе рʹаст һатьнә һʹәсабе, әʹдьлайийа мә тʹәви Хԝәде һәйә бь сайа Хӧдане мә Иса Мәсиһ. Пе ԝи мә бь баԝәрийе мәщал дит тʹәви ԝе кʹәрәме бьн, кʹижанеда әм сәкьнинә» (Рʹом. 5:1, 2). Бәле, бь рʹастийе әв кʹәрәма мәзьн ә, кӧ әм дькарьн бьбьнә досте Йаһоԝа!

Ԛәдьрәки мәзьн кӧ дькарьн мьзгинийе пебьһʹәсьн (Бьньһерʹә абзаса 11)

11. Рʹункьри ча «пәзед дьн» вәдьгәрʹиньнә рʹастийе?

11 Әм дькарьн бәр чʹәʹве Хԝәде рʹаст бенә һʹәсабе. Данийел пʹехәмбәр пешда гот кӧ ԝәʹде рʹожед хьлазийеда, йед «фәʹмкʹар», демәк рʹункьри, ԝе «гәләка вәгәриньнә рʹастийе». (Бьхунә Данийел 12:3.) Әԝана мьзгинийе бәла дькьн у мәрьва һин дькьн дәрһәԛа Йаһоԝа. Бь сайа ве йәке, рʹункьри али милйона «пәзед дьн» кьрьн, сәва әԝана бәр чʹәʹве Хԝәде рʹаст бенә һʹәсабе (Йуһʹн. 10:16). Ле әԝ йәк, тʹәне бь ԛәнщийа нәһежа жь Йаһоԝа те сьтандьн. Паԝлос шьровәкьр: «Жь кʹәрәма ԝи [Хԝәде] у бь азакьрьна Мәсиһ Иса рʹастһʹәсаббуне пʹешкʹеш дьстиньн» (Рʹом. 3:23, 24).

Мәщал кӧ дькарьн ԝирʹа дӧа бькьн (Бьньһерʹә абзаса 12)

12. Ча дӧа гьредайи йә тʹәви ԛәнщийа нәһежа жь Хԝәде?

12 Бь сайа дӧа әм дькарьн незики Хԝәде бьн. Бь сайа ԛәнщийа нәһежа жь Йаһоԝа, әм дькарьн ԝирʹа дӧа бькьн. Паԝлос тʹәхте Йаһоԝа нав дькә «тʹәхте . . . кʹәрәме», демәк ԛәнщийа нәһежа, у мә тʹәглиф дькә кӧ әм аза тʹәви Хԝәде хәбәрдьн (Ибрн. 4:16а). Йаһоԝа мәрʹа ԛәдьрәки ӧса мәзьн да, кӧ әм дькарьн бь сайа Кӧрʹе ԝи, ԝирʹа дӧа бькьн. Паԝлос гот: «Йәктийа Мәсиһда у пе  ԝе баԝәрийа мәйә сәр ԝи әм дькарьн бь меркʹими у рʹувәкьри незики Хԝәде бьн» (Әфәс. 3:12). Әԝ йәк кӧ әм дькарьн Йаһоԝарʹа дӧа бькьн, бь рʹастийе жи әʹйан дькә ԛәнщийа ԝи, кӧ әм һежа ниньн бьстиньн.

Гава һʹәԝщә нә, аликʹарийе жь ԝи дькарьн бьстиньн (Бьньһерʹә абзаса 13)

13. Ча ԛәнщийа нәһежа дькарә али мә бькә «гава әм һʹәԝщә» нә?

13 Гава әм һʹәԝщә нә, әм дькарьн аликʹарийе бьстиньн. Паԝлос әм һелан кьрьн кӧ әм һеса Йаһоԝарʹа дӧа бькьн, сәва «рʹәʹме бьстиньн у кʹәрәме бьбиньн кӧ гава әм һʹәԝщә бьн, аликʹарийа мә бькә» (Ибрн. 4:16б). Ԝәʹде тәнгасийа у чәтьнайа, әм тʹьме дькарьн жь Йаһоԝа һиви кьн, кӧ әԝ али мә бькә. Рʹаст ә әм һежа ниньн, ле йәке әԝ щаба дӧайед мә дьдә. Гәләк щар әԝ бь сайа хушк-бьра али мә дькә. Бәле, Йаһоԝа дьбьһе дӧайед мә, «ләма жи рʹуйе мә дьгьрә кӧ әм бежьн: ‹Хӧдан пьштоване мьн ә у әз натьрсьм. Инсане чь ль мьн бькә?›» (Ибрн. 13:6).

14. Ча ԛәнщийа нәһежа жь Йаһоԝа, дьле мә рʹьһʹәт дькә?

14 Әм дькарьн дьлбинийе у бәрдьлийе бьстиньн. Кʹәрәма мәзьн кӧ Йаһоԝа жь ԛәнщийа нәһежа дайә мә, әԝ һәйә бәрдьли у рʹьһʹәти ԝәʹде тәнгасийа (Зәб. 51:17). Чахе Мәсиһийед Тʹесалоникида, рʹасти пәйкʹәтьна дьһатьн, Паԝлос ԝанрʹа ньвиси: «Хӧдане мә Иса Мәсиһ хԝәха у Баве мә Хԝәде, йе кӧ әм һʹьз кьрьн у бь кʹәрәме дьлдайинәкә һʹәта-һʹәтайе у гӧманәкә ԛәнщ да мә, бьра дьл бьдә ԝә у ԝә . . . ԛәнщда бьшьдинә» (2 Тʹеслн. 2:16, 17) Чьԛас бәрдьлийе дьдә мә, занәбуна ве йәке кӧ Йаһоԝа мә һʹьз дькә, у бона мә хәм дькә!

15. Бь сайа ԛәнщийа нәһежа жь Хԝәде, әм дькарьн чь ахьрийа баш бьстиньн?

15 Һивийа мә һәйә кӧ әм бьжин һʹәта-һʹәтайе. Әм гӧнәкʹар ьн, ләма бей Йаһоԝа баԝәрийа мә сәр тʹӧ тьшти тʹӧнә. (Бьхунә Зәбур 49:7, 8.) Ле Йаһоԝа әм нәһиштьн, бь сайа ԝи һивийа мә һәйә  кӧ әме ахьрийа баш бьстиньн. Ле әԝ чь ахьри йә? Иса гот: «Хԝәстьна Баве мьн әв ә, ԝәки һәр кәсе кӧ Кӧрʹ бьбинә у ԝи баԝәр бькә, жийина ԝийә һʹәта-һʹәтайе һәбә» (Йуһʹн. 6:40). Әԝ пʹешкʹеш кӧ әм дькарьн һʹәта-һʹәтайе бьжин, әʹйан дькә ԛәнщийа Йаһоԝа кӧ әм һежа ниньн. Паԝлос әԝ йәк гәләк дьшекьранд у гот: «Кʹәрәма Хԝәде бона хьлазбуна һʹәму мәрьва хӧйа бу» (Тито 2:11).

ԚӘНЩИЙА НӘҺЕЖА ЖЬ ХԜӘДЕ, БЕҺӦРМӘТ НӘКЬН

16. Чаԝа һьнә Мәсиһийед ԛьрʹна йәкеда ԛәнщийа Хԝәде беһӧрмәт дькьрьн?

16 Бь сайа ԛәнщийа нәһежа жь Йаһоԝа, әм гәләк кʹәрәма дьстиньн. Ле әм гәрәке нәфькьрьн кӧ Хԝәде чʹәʹве хԝә дадьдә сәр һʹәму гӧнед мә, кʹижан кӧ әм һʹәмде хԝә дькьн. Һьнә Мәсиһийед ԛьрʹна йәкеда «наве кʹәрәма Хԝәде данә бенамусийе» (Щьһуд. 4). Ча те кʹьфше әԝ Мәсиһийед нәамьн дьфькьрин, кӧ әԝана дькарьн гӧнә бькьн у Йаһоԝа ԝе тʹьме ԝана бьбахшинә. Хенщи ве йәке, ԝана һәла һе бьред дьн жи һелан дькьрьн кӧ әԝана жи гӧнә бькьн. Иро жи һәрге кәсәк ӧса дькә, әԝ «рʹӧһʹе кʹәрәмдайине беһӧрмәт» дькә (Ибрн. 10:29).

17. Пәтрус чь ширәта фәрз да?

17 Иро Шәйтʹан һьнә Мәсиһийа дьхальфинә, ԝәки әԝана бьфькьрьн кӧ дькарьн гӧнә бькьн у Йаһоԝа ԝе ԝана тʹьме бьбахшинә. Бәле, Йаһоԝа һазьр ә бьбахшинә ԝан, йед кӧ гӧне хԝә тиньн рʹуйе хԝә. Ле әԝ һивийе йә кӧ әм мьԛабьли хԝәстьнед хьраб бьн, кʹижан кӧ дькарьн мә бәрбь гӧнә бьвьн. Йаһоԝа бь рʹебәрийа хԝә Пәтрус һелан кьр кӧ бьньвисә: «Аԝа дәлално, һе бәреда һун кӧ ве йәке заньн, һаш жь хԝә һәбьн, кӧ нәбә һун бь хальфандьна мәрьвед беолитийе жь рʹе дәркʹәвьн у жь щийе хԝәйи шьдийайи бькʹәвьн. Ле кʹәрәм у занәбуна Хӧдан у Хьлазкьре мә Иса Мәсиһда бьгьһижьн» (2 Пәт. 3:17, 18).

ԚӘНЩИЙА НӘҺЕЖА БОРЩДАРИЙЕ ДЬДӘ СӘР МӘ

18. Әԝ йәк кӧ әм ԛәнщийа Йаһоԝа дьстиньн чь борщдарийе дьдә сәр мә?

18 Әм гәләк рʹази нә бона ԛәнщийа Йаһоԝа кӧ әм һежа ниньн. Әм һелан дьбьн у борщдари сәр хԝә тʹәхмин дькьн, кӧ пʹешкʹешед жь Хԝәде бьдьнә хәбате сәва ԝи һӧрмәт кьн у али мәрьвед дьн бькьн. Ле гәло ча әм дькарьн әԝе йәке бькьн? Паԝлос гот: «Аԝа анәгори ԝе кʹәрәма мәрʹа һатийә дайине . . . , һәгәр хьзмәткʹари йә, бьра нава хьзмәткʹарийеда бьн, һәгәр һинкьрьн ә, бьра пәй һинкьрьне бьн, йе дьл дьдә мерьв, бьра ль пәй ԝе йәке бә, . . . әԝе ԛәнщийе дькә, бьра бь әшԛ у ша бькә» (Рʹом. 12:6-8). Ԛәнщийа Йаһоԝа борщдарийе дьдә сәр мә, кӧ әм хирәт бьн хьзмәтийеда, мәрьвед дьн Кʹьтеба Пироз һин кьн, хушк-бьред хԝә ԛәԝи кьн, у бь дьл у щан бьбахшиньнә ԝан, йед кӧ мә дьхәйидиньн.

19. Әме тʹема дьнда дәрһәԛа кʹижан борщдарийе шеԝьр кьн?

19 Әм кʹәрәмкьри нә кӧ әм ԛәнщийа Йаһоԝа дьстиньн, у әԝ йәк гәрәке мә һелан бькә кӧ «мьзгинийа кʹәрәма Хԝәде» бәла кьн (Кʹар. Шанд. 20:24). Тʹемайа дьнда әме дәрһәԛа ве борщдарийе шеԝьр кьн.

^ [1] (абзаса 2) Ԝан дӧ готарада гьли «ԛәнщийа нәһежа», ԝе бе хәбьтандьне, дәԝса хәбәра «кʹәрәм», йа кӧ Кʹьтеба Пирозда те хәбьтандьне.