Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Әԝ Рʹӧһʹ Хԝәха Тʹәви Рʹӧһʹе Мә Шәʹдәтийе Дьдә

Әԝ Рʹӧһʹ Хԝәха Тʹәви Рʹӧһʹе Мә Шәʹдәтийе Дьдә

«Һәма әԝ рʹӧһʹ хԝәха тʹәви рʹӧһʹе мә шәʹдәтийе дьдә, кӧ әм зарʹед Хԝәде нә» (РʹОМ. 8:16).

КʹЬЛАМЕД: 5, 14

ШӘБӘԚЕ рʹожа Шәмийе, незикайа сьһʹәта 9 бу. Әԝ рʹожа Шәмийе бона ԝан йед кӧ Оршәлимеда бун, мәхсус бу. Әԝ рʹож Шәмийа щәжьне бу. Ԛӧрбана шәбәԛе кӧ һәр рʹож дьанинә пʹарьстгәһе, ида һатә кьрьне. Паше ида ԝәʹдә гьһишт кӧ сәрәккʹаһин ԛӧрбана һʹәжандьне бинә, бь дӧ нанед һьлати жь гәньме тʹәзә (Ԛан. Кʹаһ. 23:15-20). Әԝе ԛӧрбане дьда кʹьфше кӧ рʹожа нандьруна пешьн дәстпебу. Әԝ рʹож, рʹожа Пенщийе Һʹәсабе бу, сала 33 Д.М..

2 Бь һʹәзара сала, һәр сал сәрәккʹаһин әв ԛӧрбана һʹәжандьне дьани. Әԝ ԛӧрбан тьштәки гьринг дьһатә һʹәсабе, кʹижан кӧ ԛәԝьми рʹожа Пенщийе Һʹәсабе сала 33. Әԝ йәк ԛәԝьми Оршәлимеда тʹәви кʹома Мәсиһийа. Әԝана ԝәкә 120 мәрьва бун у тʹәвайи тʹоп бун дь отʹаха жорьнда «дӧа дькьрьн» (Кʹар. Шанд. 1:13-15). Чь кӧ гәрәке бьԛәԝьмийа, гьредайи бу ве йәкева чь кӧ сәрәккʹаһин дькьр һәр рʹожа Пенщийе Һʹәсабе. У  ӧса жи һʹәйсьд сал пешда, Йоԝеле пʹехәмбәр әв ԛәԝьмандьн пʹехәмбәрти кьр (Йоԝл. 2:28-32; Кʹар. Шанд. 2:16-21). Ле гәло чь бу әԝ тьште гьринг у фәрз, чь кӧ гәрәке бьԛәԝьмийа?

3 Бьхунә Кʹаред Шандийа 2:2-4. Ве рʹоже, рʹӧһʹе Хԝәдейи Пироз һатә сәр ԝан Мәсиһийа, кӧ дь отʹаха жорьнда тʹоп бьбун (Кʹар. Шанд. 1:8). Паши ве йәке ԝана дәстпекьр пʹехәмбәртийе бькьн, демәк шәʹдәтийе бьдьн дәрһәԛа ԝан тьшта чь кӧ ԝана дит у бьһист. Паше, Пәтрусе шанди әʹлаләтерʹа кӧ дора ԝана тʹоп бьбун шьровәкьр, кӧ чь ԛәԝьми у фәрзбуна ве йәке чь бу. Әԝи әʹлаләтерʹа гьлийед ӧса гот: «Тʹобә кьн у бьра жь ԝә һәр йәк бь наве Иса Мәсиһ бона бахшандьна гӧна бе ньхӧмандьне у һуне рʹӧһʹе пироз пʹешкʹеш бьстиньн». У ԝәкә 3 000 мәрьва гьлийе ԝи ԛәбул кьрьн, һатьнә ньхӧмандьне, у рʹӧһʹе пироз жи стандьн (Кʹар. Шанд. 2:37, 38, 41).

4. а) Чьрʹа мәрʹа гәрәке һʹәԝас бә кӧ чь ԛәԝьми рʹожа Пенщийе Һʹәсабе? б) Кʹижан ԛәԝьмандьна фәрз дьбәкә ԛәԝьми ве рʹоже гәләк сал пешда? (Бьньһерʹә әʹламәтийа зедә.)

4 Ле сәрәккʹаһин бь симболик кʹе дьһатә һʹәсабе у әԝ ԛӧрбан, кʹижан кӧ һәр Пенщийе Һʹәсабе дьһатә анине чь дьһатә һʹәсабе? Сәрәккʹаһин дьһатә һʹәсабе Иса, ле нан дьһатьнә һʹәсабе шагьртед Исайи рʹункьри. [1][7] Әԝ шагьрт һатьнә жьбартьне жь инсанәта гӧнәкʹар, у тенә навкьрьне «дәрәмәта пешьн». Хԝәде әԝана ча кӧрʹед хԝә һʹәсаб кьрьн у бьжарт сәва кӧ әԝана тʹәви Иса сәр әʹзмана пʹадшатийе бькьн дь Пʹадшатийа Хԝәдеда. Йаһоԝа ԝе бь сайа Пʹадшатийа хԝә кʹәрәма бинә сәр һʹәму мәрьвед гӧһдар (Аԛуб 1:18; 1 Пәт. 2:9). Ләма жи фьрԛи тʹӧнә гӧмана мә жийина сәр әʹзмана йә йан сәр әʹрде, рʹожа Пенщийе Һʹәсабе бона мә гәләк фәрз ә.

ЧАԜА РʹУНКЬРИ ТЕНӘ КʹЬФШКЬРЬНЕ

5. Әм жь кʹӧ заньн кӧ һʹәму рʹункьри бь щурʹәки найенә кʹьфшкьрьне?

5 Һәрге һун йәк жь ԝан шагьрта буна, сәр кʹижана зьмане агьр һатә хӧйане, ԝәйе әԝ рʹож тʹӧ щар бир нәкьра. Һуне тʹӧ щар дӧдьли нибуна кӧ һун бь рʹӧһʹе пироз һатьнә кʹьфшкьрьне, илаһи һәрге ԝә жи бьстанда әв фәрәсәт кӧ сәр зьманед хәриб хәбәрдьн (Кʹар. Шанд. 2:6-12). Ле гәло һʹәму рʹункьри ӧса тенә кʹьфшкьрьне, чаԝа кӧ әԝ кʹома кӧ ԝәкә 120 мәрьва бун? На. Ԝе рʹоже һьнәкед кӧ Оршәлимеда бун, ԝәʹде ньхӧмандьна хԝә һатьнә рʹункьрьне (Кʹар. Шанд. 2:38). Зьмане агьр нәһатә сәр сәре ԝан. Һьн жи, нә һʹәму Мәсиһийед рʹункьри ԝәʹде ньхӧмандьна хԝә тенә кʹьфшкьрьне. Мәсәлә, Кʹьтеба Пирозда те готьне кӧ мәрьвед Самәри, һьнәк ԝәʹдә паши ньхӧмандьна ԝан бь рʹӧһʹе пироз һатьнә рʹункьрьне (Кʹар. Шанд. 8:14-17). Дәрәща лап щурʹәки майин жи һәбу, мәсәлә Корнилиус у малбәта ԝи һатьнә рʹункьрьне пешийа ньхӧмандьна хԝә (Кʹар. Шанд. 10:44-48).

6. Һʹәму рʹункьри чь дьстиньн, у әԝ йәк ча сәр ԝан һʹӧкӧм дьбә?

6 Демәк әм пеһʹәсийан кӧ һʹәму рʹункьри бь щурʹәки найенә кʹьфшкьрьне. Һьнәк дьԛәԝьмә дәрберʹа фәʹм дькьн кӧ әԝана кʹьфшкьри нә, ле һьнәкарʹа һе зедә ԝәʹдә лазьмә кӧ ве йәкеда баԝәр бьн. Фьрԛи тʹӧнә әԝ кʹьфшкьрьн ча дьԛәԝьмә, һәр кәс жь ԝан сәр хԝә әве йәке тʹәхмин дькьн, чь кӧ Паԝлосе шанди гот: «Гава ԝә хәбәра рʹастийе, аԝа готи Мьзгинийа хьлазбуна хԝә бьһист. Ԝә баԝәрийа хԝә ԝи ани у бь Рʹӧһʹе Пирози создайи һатьнә моркьрьне. Рʹӧһʹе Пироз чаԝа бьһе һатийә дайине» (Әфәс. 1:13, 14). Демәк рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз ԝанрʹа шәʹдәтийе дьдә, кӧ әԝана тенә бьжартьне ԝәки һәрʹьнә ль әʹзмана. Мәсиһийе рʹункьри хԝәха дьле хԝәда  баԝәр ә, чьмки әԝи бьһе стандийә. (Бьхунә 2 Корьнтʹи 1:21, 22; 5:5.)

7. Һәр Мәсиһийе рʹункьри чь гәрәке бькә, сәва кӧ хәлата хԝәйә әʹзмани бьстинә?

7 Ле гәло Мәсиһийе кӧ әве бьһе дьстинә, әʹсә ԝе һәрә сәр әʹзмана? На. Әԝ мәрьв баԝәр ә кӧ әԝ һатийә тʹәглифкьрьне кӧ һәрʹә ль әʹзмана. Ле әԝ ԝе хәлата хԝә бьстинә йан на, гьредайи йә ве йәкева һәрге әԝ һʹәта хьлазийе амьнийа хԝә Йаһоԝарʹа избат кә. Пәтрус шьровәкьр: «Бона ве йәке хушкбьрано, һе бькьн кӧ ԝе гази у жьбарәбуна хԝә тʹәстиԛ кьн. Һун кӧ ве йәке бькьн, тʹӧ щар накʹәвьн. Бь ви аԝайи дәргәһе ль бәр ԝә вәбә, кӧ бькʹәвьнә Пʹадшатийа һʹәта-һʹәтайейә Хӧдан у Хьлазкьре мә Иса Мәсиһ» (2 Пәт. 1:10, 11). Һәр Мәсиһийе рʹункьри гәрәке гьран бьхәбьтә кӧ Йаһоԝарʹа амьн бьминә, чьмки һәрге әԝ амьн нибә, әԝ тʹәглифкьрьн ԝе бона ԝи бекер бә (Ибрн. 3:1; Әʹйан. 2:10).

РʹУНКЬРИ ЧА ФӘʹМ ДЬКӘ КӦ ӘԜ ҺАТИЙӘ БЬЖАРТЬНЕ?

8, 9. а) Чьрʹа гәләкарʹа чәтьн ә фәʹм кьн, кӧ ча рʹункьри те кʹьфшкьрьне? б) Йе бьжарти ча фәʹм дькә кӧ әԝ һатә тʹәглифкьрьне кӧ һәрʹә ль әʹзмен?

8 Һʹәчʹи зәʹф жь хьзмәткʹаред Йаһоԝарʹа чәтьн ә фәʹм кьн, кӧ рʹункьри ча тенә кʹьфшкьрьне. Әԝана нькарьн фәʹм кьн, кӧ рʹункьри чь сәр хԝә тʹәхмин дькьн чахе тенә кʹьфшкьрьне. Чьмки ԛьрара Хԝәде бона инсанәте әԝ бу, кӧ әԝана ԝьра сәр әʹрде бьжин һʹәта-һʹәтайе (Дәстп. 1:28; Зәб. 37:29). Ләма бона мә нәтʹәбийәти йә, кӧ һьнә мәрьв тенә жьбартьне кӧ һәрʹьнә ль әʹзман, сәва кӧ чаԝа пʹадша у кʹаһин сәрԝертийе бькьн. Кʹьфшкьрьна рʹункьрийа тьштәки мәхсус ә. Рʹункьри чахе те бьжартьне ньһерʹандьна ԝи, дьшьрмишбуна ԝи, у гӧмана ԝи те гӧһастьне. (Бьхунә Әфәси 1:18.)

9 Ле әԝ мәрьв ча занә, кӧ әԝ те бьжартьне ԝәки һәрʹә ль әʹзмен? Щаба ве пьрсе те кʹьфше жь гьлийед Паԝлос, кʹижан кӧ әԝи бьред Ромеда йед рʹункьрирʹа ньвиси, йед кӧ дьһатьнә навкьрьне «пирозбунерʹа газикьри». Паԝлос гот: «Ԝә рʹӧһʹәки ӧса нәстандийә, кӧ ԝә диса бькә хӧлам бьтьрсьн, ле ԝә әԝ рʹӧһʹ стандийә, йе кӧ ԝә дькә зарʹед Хԝәде, бь кʹижани гази ԝи дькьн: ‹Абба!› аԝа готи ‹Баво!› Һәма әԝ рʹӧһʹ хԝәха тʹәви рʹӧһʹе мә шәʹдәтийе дьдә, кӧ әм зарʹед Хԝәде нә» (Рʹом. 1:7; 8:15, 16). Һәрге кьн бежьн, Хԝәде бь сайа рʹӧһʹе хԝәйи пироз, мәрьве бьжартирʹа әʹйан дькә кӧ әԝ һатә тʹәглифкьрьне ль әʹзмен, кӧ тʹәви Иса Пʹадшатийе бькә дь Пʹадшатийа Хԝәдеда (1 Тʹеслн. 2:12).

10. Чь тенә һʹәсабе гьлийед жь 1 Йуһʹәнна 2:27 кӧ дьбежә ԝәки рʹункьри һʹәԝщә ниньн кӧ кәсәк ԝана һин кә?

10 Әԝед кӧ әве тʹәглифкьрьне жь Хԝәде дьстиньн, һʹәԝщә ниньн кӧ кәсәк ԝанрʹа избат кә кӧ әԝана һатьнә бьжартьне. Чьмки Йаһоԝа ԝана дьдә баԝәркьрьне, сәва кӧ әԝана һʹьш у дьле хԝәда дӧдьли нибьн. Йуһʹәннайе шанди рʹункьрийарʹа ӧса гот: «Ԝә жь Мәсиһе Пироз рʹӧһʹ пʹешкʹеш стандийә у һун һʹәму жи рʹастийе заньн». Паше әԝи зедә кьр: «Ле чь дәрһәԛа ԝәда йә, әԝ рʹӧһʹе кӧ ԝә жь Мәсиһ стандийә, нава ԝәда дьминә. Иди нә һʹәԝщә йә, кӧ йәк ԝә һин кә, чьмки рʹӧһʹ бона һәр тьшти ԝә һин дькә у чь кӧ һин дькә рʹаст ә, нә дәрәԝ ә. Чаԝа әԝи һун һинкьрьн, нав Мәсиһда ӧса бьминьн» (1 Йуһʹн. 2:20, 27). Чаԝа һәр кәс, рʹункьри жи һʹәԝщә нә кӧ жь Йаһоԝа бенә һинкьрьне. Ле әԝана нә һʹәԝщә нә кӧ кәсәк ԝанрʹа избат кә кӧ әԝана рʹункьри нә. Чьмки ԛәԝата лапә мәзьн, демәк рʹӧһʹе Йаһоԝайи пироз, ԝанрʹа избат дькә кӧ әԝана бьжарти нә!

 ӘԜАНА ДИСА «НУ» ДЬБЬН

11, 12. Дәрһәԛа чь дьбәкә рʹункьри дьфькьрьн, ле әԝана чьда дӧдьли ниньн?

11 Чахе рʹункьри бь рʹӧһʹе пироз тенә кʹьфшкьрьне, әԝана гәләк тенә гӧһастьне. Иса дәрһәԛа ве йәке ӧса гот, кӧ әԝана тʹәзәда тенә буйине [2] (Йуһʹн. 3:3, 5). Әԝи паше шьровәкьр: «Тӧ әʹщебмайи нәминә кӧ мьн тәрʹа гот: Гәрәке һун диса ну бьбьн. Ба ль кʹӧ дәре дьхԝазә рʹадьбә. Тӧ дәнге ԝи дьбьһейи, ле ньзани әԝ жь кʹӧ те у кʹӧда дьчә. Һәр кәсе кӧ жь рʹӧһʹ дьбә жи ӧса йә» (Йуһʹн. 3:7, 8). Жь ԝан гьлийа әʹйан ә, кӧ чәтьн ә бь тʹәмами шьровәкьн ԝанрʹа кʹе хԝәха рʹункьри нинә, кӧ рʹункьри чь сәр хԝә тʹәхмин дькьн чахе тенә бьжартьне.

12 Һьнәк кӧ һатьнә бьжартьне чаԝа рʹункьри, дьбәкә пьрсед ӧса дьдьнә хԝә: «Чьрʹа әз һатьмә бьжартьне? Чьрʹа әз, нә кӧ кәсәки дьн?» Әԝана дькарьн һәла һе бьфькьрьн жи, кӧ әԝана һежа ниньн бона ве бьжартьне. Ле әԝана тʹӧ щар дӧдьли ниньн кӧ һатьнә бьжартьне. Дьле ԝан бь шабун у рʹазибуна мәзьн тʹьжә йә. Әԝана тʹәхмин дькьн ве йәке чь кӧ Паԝлос гот: «Шькьр жь Хԝәдерʹа, Баве Хӧдане мә Иса Мәсиһ, кӧ жь рʹәʹма хԝәйә пʹьрʹ, щарәкә дьн әм дьне хьстьн, бь рʹабуна Иса Мәсиһә жь мьрийа, ԝәки бьбьнә хԝәйе гӧмана сах у ԝан соз-ԛьраред нәбәталә нәрʹьзи у нәчʹьлмьси ԝар бьн. Әԝана ль әʹзмана ԝәрʹа хԝәйкьри нә» (1 Пәт. 1:3, 4). Чахе рʹункьри әԝан гьлийа дьхуньн, әԝана бешьк заньн, кӧ бь ԝан гьлийа Баве ԝани әʹзмана тʹәви ԝан шәхси хәбәрдьдә.

13. Ча дьшьрмишбуна йе кӧ бь рʹӧһʹе пироз һатә рʹункьрьне те гӧһастьне, у жь бо чь те гӧһастьн?

13 Пешийа кӧ Йаһоԝа рʹункьри кʹьфш кьрана, әԝана һивийе бун кӧ бьжин һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде. Әԝана һивийа ԝи ԝәʹдәйи бун чахе Йаһоԝа әʹрде бькә щьнәт у һʹәму зӧлмийе кʹӧта кә. Дьбәкә ԝана дьда бәр чʹәʹве хԝә, кӧ чаԝа щьнәтеда рʹасти мәрьвед хԝәйи незик тен кӧ жь мьрьне рʹабунә. У дьбәкә һивийа ԝи ԝәʹдәйи бун кӧ бь дәсте хԝә мале чекьн у теда бьжин, хԝарьна баш бьхԝьн йа кӧ ԝе хԝәха бьчиньн (Иша. 65:21-23). Ле чьрʹа дьшьрмишбуна ԝан һатә гӧһастьне? Мәʹни әԝ нинә кӧ гӧмана сәр әʹрде ԝан хԝәш нәһат. У нә жи жь бо чәтьнайа йан кӧл-дәрда ԝана фькьред хԝә гӧһастьн. Нә жи жь бо ве йәке кӧ ԝана ньшкева тʹәхмин кьрьн, ԝәки жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде ԝе баргьрани бә, йан жи кӧ әԝана дьхԝазьн бьвиньн һәла жийина сәр әʹзмана чь щурʹәйи йә. Бь рʹастийе, рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз сәр ԝан һʹӧкӧм дькә у дьшьрмишбун у гӧмана ԝан дьгӧһезә.

14. Ча рʹункьри дьньһерʹьн сәр жийина хԝәйә сәр әʹрде?

14 Ле гәло әм гәрәке ӧса бьфькьрьн кӧ рʹункьри дьхԝазьн бьмьрьн? Паԝлос щаб ӧса да: «Һʹәта кӧ әм ви конида дьминьн, бьн баре гьранда дьнәʹльн, нә кӧ әм дьхԝазьн ви жь хԝә бехьн, ле йе әʹзмани сәрда ԝәргьрьн, ԝәки йе хԝәйимьрьн ԝе жийинеда бәтавәбә һәрә» (2 Корн. 5:4). Әԝ Мәсиһийед рʹункьри нахԝазьн кӧ әʹмьре ԝани сәр әʹрде зу кʹӧта бә. Дәԝсе, әԝана дьхԝазьн һәр рʹожәке тʹәви һәвал у мәрьвед хԝәйи незик, хәрщ кьн сәва хьзмәткьрьна Йаһоԝарʹа. Әԝана чь жи дькьн, гӧмана хԝәйә бона ахьрийе, кʹижан кӧ Хԝәде дайә ԝан, бир накьн (1 Корн. 15:53; 2 Пәт. 1:4; 1 Йуһʹн. 3:2, 3; Әʹйан. 20:6).

ТӦ ҺАТИ ГАЗИКЬРЬНЕ?

15. Кʹижан тьшт избат накьн кӧ мәрьв бь рʹӧһʹе пироз һатийә бьжартьне?

15 Дьбәкә тӧ дьфькьри кӧ гәло Хԝәде тә бьжартийә кӧ һәрʹи ль әʹзмен. Һәрге тӧ дьфькьри кӧ әре, бьфькьрә сәр һьнә ԝан пьрсед фәрз. Тӧ тʹәхмин дьки кӧ тӧ пʹьрʹ зәʹф хирәт и дь хьзмәткьрьнеда?  Бь рʹастийе тә хԝәш те кӧ бьхуни у леколин бьки Хәбәра Хԝәде, сәва кӧ «нет-мәрәмед Хԝәдейә кʹур» пебьһʹәси? (1 Корн. 2:10). Тӧ тʹәхмин дьки кӧ Йаһоԝа хьзмәткьрьнеда тә кʹәрәм дькә? Хԝәстьна тәйә ԛайим һәйә кӧ ԛьрара Хԝәде бини сери? Тӧ тʹәхмин дьки кӧ тӧ борщдари, ԝәки рʹӧһʹанида али йед дьн бьки? Тӧ дьвини дәсте Йаһоԝа дь әʹмьре хԝәда? Һәрге тӧ сәр ԝан һʹәму пьрса бежи әре, гәло әԝ те һʹәсабе кӧ тӧ бьжартийи бона жийина сәр әʹзмана? На. Ле чьрʹа? Чьмки әԝ һʹәму тьшт һʹәму хьзмәткʹаред Йаһоԝа дькарьн тʹәхмин кьн. Йаһоԝа рʹӧһʹе хԝәйи пироз ԝанрʹа жи дьдә, йед кӧ гӧмана ԝан жийина сәр әʹрде йә. Бь рʹастийе һәрге тӧ дӧдьли йи, кӧ тӧ бьжартийи бона жийина сәр әʹзмана, әԝ йәк те һʹәсабе кӧ тӧ бьжарти нини. Чьмки әԝед кӧ Йаһоԝа бьжартийә, дӧдьли ниньн кӧ әԝана бьжарти нә! Әԝана сәд сәләфи баԝәр ьн кӧ һатьнә газикьрьне!

16. Әм жь кӧ заньн кӧ нә һʹәму мәрьвед кӧ рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз сьтандьнә, һатьнә тʹәглифкьрьне кӧ һәрʹьнә ль әʹзман?

16 Дь Кʹьтеба Пирозда гәләк мәсәлед мәрьвед амьн һәнә, йед кӧ рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз стандьнә, ле әԝана нәчунә ль әʹзмен. Мәсәлә Йуһʹәннайе Ньхӧмдар. Иса гот кӧ мәрьвәки мина ԝи гьринг тʹӧнә бу, ле паше гот кӧ әԝ ԝе нәчә сәр әʹзман чаԝа пʹадша ԝәки пʹадшатийе бькә (Мәт. 11:10, 11). Сәр Даԝьд жи рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз һәбу (1 Сам. 16:13). Рʹӧһʹе пироз али ԝи дькьр кӧ дәрһәԛа Йаһоԝа тьштед кʹур фәʹм бькә, у һьн жи әԝи бь рʹебәрийа рʹӧһʹе пироз һьнә пʹаред жь Кʹьтеба Пироз ньвиси (Марԛ. 12:36). Ле йәке Пәтрусе шанди дәрһәԛа Даԝьд ньвиси кӧ әԝ «нәчубу әʹзмана» (Кʹар. Шанд. 2:34). Рʹаст ә рʹӧһʹе пироз али ԝан дькьр кӧ әԝана тьштед мәхсус бькьн, ле йәкә рʹӧһʹе пироз ԝанрʹа шәʹдәти нәдьда, кӧ әԝана һатьнә бьжартьне бона жийина сәр әʹзмана. Әԝ найе һʹәсабе кӧ кемасийа ԝан һәбу, йан жи кӧ әԝана нәһежайи ԝе йәке бун. Әԝ те һʹәсабе кӧ Йаһоԝа ԝе ԝана вәгәрʹинә жийине щьнәтеда ль сәр әʹрде (Йуһʹн. 5:28, 29; Кʹар. Шанд. 24:15).

17, 18. а) Иро һʹәчʹи зәʹф жь хьзмәткʹаред Йаһоԝа һивийа кʹижан хәлате нә? б) Тʹема дьнда әме щаба кʹижан пьрса пебьһʹәсьн?

17 Иро һʹәчʹи зәʹф жь хьзмәткʹаред Йаһоԝа гӧмана ԝан жийина сәр әʹзман нинә. Мина Даԝьд, Йуһʹәннайе Ньхӧмдар, Бьраһим у жьн у меред амьнә дьн, әԝана һивийа ԝи ԝәʹдәйи нә кӧ бьжин сәр әʹрде бьн Пʹадшатийа Хԝәдеда (Ибрн. 11:10). Ԝан рʹожед ахьрийеда, һьнәк рʹункьри манә сәр әʹрде (Әʹйан. 12:17). Әԝ те һʹәсабе кӧ жь 144 000 һʹәчʹи зәʹф ида мьрьнә у ль әʹзмен ьн.

18 Ле әԝед кӧ гӧмана ԝан жийина сәр әʹрде йә, гәрәке ча бьньһерʹьн сәр ԝан, йед кӧ дьбежьн кӧ гӧмана ԝан йа әʹзмана йә? Һәрге кәсәк дь щьвата ԝәда сәр Биранина мьрьна Иса симбола дьхԝә, һун ча гәрәке сәр ԝи мәрьви бьньһерʹьн? Һәрге һәжмара ԝан йед кӧ дьбежьн ԝәки әԝана рʹункьри нә, һе зедә дьбә, гәрәке әм жь бо ве йәке бәрхԝә кʹәвьн? Тʹема дьнда әме щабед ԝан пьрса пебьһʹәсьн.

^ [1] (абзаса 4) Дьԛәԝьмә кӧ рʹожа Пенщийе Һʹәсабе дькʹәтә ԝе рʹоже чахе Муса жь Хԝәде Ԛанун сьтанд бәр чʹийайе Шинайе (Дәркʹ. 19:1). Һәрге ӧса йә, демәк әԝ рʹож дькʹәвә ве рʹоже чахе Иса Мәсиһ пәймана ну тʹәви щьмәʹта тʹәзә гьреда, демәк тʹәви Исраела рʹӧһʹани, чаԝа кӧ бәре Йаһоԝа бь Муса пәймана Ԛануне тʹәви щьмәʹта хԝә гьреда.

^ [2] (абзаса 11) Бона һе зедә информасийа дәрһәԛа ве йәке кӧ чь те һʹәсабе тʹәзәда буйин, бьньһерʹьн «Бьрща Ԛәрәԝьлийе», йа 1 Нисане, сала 2009, рʹупʹ. 3-11.