Дәрбази һондоре буйин

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЖИЙИНА МӘРЬВА ДЬГӦҺЕЗӘ

Ԝана Пе Кʹьтеба Пироз Щабед Һʹәму Пьрса Дан!

Ԝана Пе Кʹьтеба Пироз Щабед Һʹәму Пьрса Дан!
  • САЛА БУЙИНЕ: 1950

  • ԜӘЛАТ: ИСПАНЙА

  • БӘРЕ: ХЬЗМӘТКʹАРА ДЕРЕ

ЖИЙИНА МЬНӘ БӘРЕ:

Әз һатьмә буйине һәрема Галисийайеда, ль бакӧра-рʹоавайа Испанйайе, кʹидәре кӧ ферма де-баве мьн һәбу. Жь һʹәйшт зарʹа әз йа чара бум. Мә ләзәт дьдит жь һʹьзкьрьн у әʹдьлайа малбәта хԝә. Ԝан чаха Испанйайеда ԛәйдә бу, ԝәки һәма зарʹәк жь малбәте һәрʹә заньнгәһа дере, йан жи монастере, сәва кӧ һин бә. Жь малбәта мә се зарʹ чубун монастере.

Сездәһ салийа хԝәда әз кʹәтьмә монастера Мадриде, кʹидәре хушка мьн ида һин дьбу. Изьна мә тʹӧнә бу һәвалтийе бькьн. Мә гәрәке тʹәне ԛанун банийана сери, дӧа кьра у ԝедәре һәр тьшт жь мә кем дькьрьн. Сьбәһе зу мә тʹоп дькьрьн, ԝәки әм сәр тьштед рʹӧһʹани бьфькьрьн. Ле сәре мьн гәләк щар вала бу у мьн нькарьбу дәрһәԛа тʹӧ тьшти бьфькьрийа. Паши ԝе йәке мә кʹьламед религи дьстьра у месайе дәрбаз дькьр. Әв һәр тьшт сәр зьмане Латини бу. Мьн тьштәк фәʹм нәдькьр. Ләма жи мьн тʹьре Хԝәде гәләк жь мьн дур ә у әз ԝи нас накьм. Рʹожед мьн кәрʹ-лал дәрбаз дьбун. Һәла һе жи чахе әз рʹасти хушка хԝә дьһатьм, тʹәне изьна мә һәбу һәврʹа әви гьли бежьн: «Мәрйәма бькʹьр пироз бә». Хьзмәткʹаред дере изьн дьданә мә, кӧ тʹәне нив сьһʹәт паши нанхԝарьне һәврʹа хәбәр дьн. Фьрԛикә гәләк мәзьн һәбу ортʹа әʹмьре ве дәре у әʹмьре мала мәда. Мьн тʹәнебун тʹәхмин дькьр у тʹьме дьгьрийам.

Рʹаст ә мьн хԝә незики Хԝәде тʹәхмин нәдькьр, ле диса жи 17 салийа хԝәда мьн сонд хԝәр у бумә хьзмәткʹара дере. Ле мьн әв йәк кьр, чьмки жь мьн дьһатә дәʹԝакьрьне. Ле зутьрәке мьн дәстпекьр дӧдьли бьм, гәло бь рʹасти Хԝәде бона ве йәке әз бьжартьмә. Кʹӧлфәтед хьзмәткʹар гәләк щар мьнрʹа дьготьн, ԝәки кʹи дӧдьли дьбә, ԝе һәрʹә щәʹньме. Ле диса жи әве йәке дӧдьлибун жь дьле мьн дәрнәхьст. Мьн заньбу ԝәки Иса хԝә жь мәрьва дур нәдьгьрт, дәԝсе әԝ тʹьме нав мәрьвада бу. Әԝи әԝана һин дькьрьн у бона ԝан хәм дькьр (Мәтта 4:23-25). Чахе әз бумә 20 сали, мьн фәʹм кьр, ԝәки әз ида нькарьм бь ви әʹмьри бьжим. Ньшкева хьзмәткʹара сәрәкә мьнрʹа гот, кӧ һәрге әз дӧдьли дьбьм, дьһа баш ә, ԝәки әз зу жь монастере дәрем. Тʹәхмина мьн әԝ дьтьрсийа, ԝәки ньһерʹандьна мьн сәр кәчʹькед дьн жи һʹӧкӧм нәбә. Ләма жи әз вәгәрʹийамә мал.

Де-баве мьн, мьн фәʹм кьрьн у бь дьл у щан әз ԛәбул кьрьм. Ле жь бо ве йәке кӧ гӧнде мәда хәбат тʹӧнә бу, әз мәщбур бум дәрбази Алманйайе бьм, щәм бьре хԝә. Әԝ әндәме кʹома Комунисти бу йа емигрантед Испанйайе. Мьн һеса ԝанрʹа зьман дит. Әԝана бона мафед хәбатчийа шәрʹ дькьрьн у бона ԝе йәке, кӧ изьна мера у жьна ԝәк һәв бә. Әз кʹәтьмә партийа Комунисти у зутьрәке тʹәви әндәмәки ве партийайе кʹәтьмә зәԝаще. Чахе мьн әʹдәбйәтед Комунисти бәла дькьр у тʹәви ԝан дькʹәтьмә мәша, мьн тʹьре әз тьштәки керһати дькьм.

Ле ԝәʹдә шунда әз ве тʹәшкиләтеда жи дӧдьли бум. Мьн дина хԝә дайе, ԝәки гьлийе әндәмед кʹома Комунисти жь рʹабун-рʹуньштьна ԝан щӧдә дьбун. Чахе сала 1971-да әндәмед партийа Комунисти, консулханәйа Испани, кʹижан кӧ Франкфуртеда бу, шәԝьтандьн, әз дьһа ԝанда дӧдьли бум. Ԝана бь ве йәке мьԛабьли рʹежима диктатора, кӧ сәрԝертийе дькьрьн, дәркʹәтьн. Ле бь ньһерʹандьна мьн әв йәк нәһежа бу.

Паши буйина зарʹе мәйи пешьн, мьн мере хԝәрʹа гот ԝәки әзе ида нәчьмә сәр кʹомщьвинед Комунисти. Мьн хԝә тʹәне тʹәхмин дькьр, чьмки тʹӧ һәваләки мә нәһат тʹәсәлийа мьн у зарʹе мьн нәкьр. Әз дәрһәԛа нета жийине дьфькьрим у мьн пьрс дьда хԝә: «Гәло һежа йә ԛәԝате хәрщ кьн, сәва кӧ һʹале дьнйайе баш кьн».

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧА ЖИЙИНА МЬН ГӦҺАСТ:

Рʹожәке сала 1976-да, дӧ Шәʹдед Йаһоԝа дәре мә хьстьн у әʹдәбйәтед сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз мәрʹа һиштьн. Гава әԝана щарәкә дьн һатьн, мьн гәләк пьрс да ԝан дәрһәԛа кӧл-дәрда, нәһәԛийе у һәвщӧдәкьрьне. Әз гәләк әʹщебмайи мам, чьмки әԝана пе Кʹьтеба Пироз щаба һʹәму пьрса дан! Әз дәрберʹа ԛайил бум Кʹьтеба Пироз һин бьм.

Серида мьн тʹәне дьхԝәст информасийайе бьстиньм. Ле һәр тьшт һатә гӧһастьне чахе мьн тʹәви мере хԝә дәстпекьр бемә щьвина, Ода Щьвата Шәʹдед Йаһоԝада. Ԝи ԝәʹдәйи ида дӧ зарʹед мә һәбун. У Шәʹдед Йаһоԝа пе әʹрәбе әм дьбьрьнә Ода Щьвата у ԝәʹде щьвата али мә дькьрьн пәй зарʹа дьньһерʹин. Әз дьл-әшԛ Шәʹдед Йаһоԝава һатьмә гьредане.

Ле диса жи һьнә пьрсед религийайева гьредайи, шьк дьле мьнда һиштьбун. Мьн сафи кьр тʹәсәлийа малбәта хԝәйә Испанйайеда бькьм. Апе мьн кʹижан кӧ кʹәшиш бу, хԝәст ԝәки әз тʹәрка һинбуна Кʹьтеба Пироз бьдьм. Ле Шәʹдед ԝедәре гәләк али мьн кьрьн. Әԝана щаба пьрсед мьн сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз дьдан, һәма ча Шәʹдед Йаһоԝа Алманйайеда. Мьн сафи кьр, кӧ чахе вәгәрʹьм Алманйайе, әʹсәйи тʹәви ԝан һинбуне бәрдәԝам кьм. Рʹаст ә мере мьн һинбуна Кʹьтеба Пироз да сәкьнандьне, ле мьн диса жи сафикьрьна хԝә нәгӧһаст. У сала 1978 әз һатьмә ньхӧмандьне у бумә Шәʹде Йаһоԝа.

ЧЬ КʹАР МЬН СТАНД:

Занәбуна рʹастийа Кʹьтеба Пироз али мьн кьр, нета жийине бьвиньм у нетед рʹаст дайньм пешийа хԝә. Мәсәлә, 1 Пәтрус 3:1-4 жьна ширәт дькә, ԝәки ԛәдьре мере хԝә бьгьрьн у гӧрʹа ԝанда бьминьн. Ӧса жи «рʹӧһʹәки мьлук» нав хԝәда пешда биньн, кʹижан кӧ бәр чʹәʹве Хԝәде гәләк ԛимәт ә. Принсипед ӧса һʹәта ньһа жи али мьн дькьн ԝәки әз рʹьнд рола хԝәйә ча жьн у де биньм сери.

Ида 35 сал ә ча әз Шәʹде Йаһоԝа мә. Әз гәләк бәхтәԝар ьм, ԝәки малбәта рʹӧһʹанида Хԝәдерʹа хьзмәт дькьм. Ӧса жи әз гәләк ша мә ԝәки жь пенщ зарʹед мьн, чар зарʹ Хԝәдерʹа хьзмәт дькьн.