Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Барнет, Саимон, Естон, у Калеб

Әԝана бь Рʹәзәдьли Хьзмәт Дькьн: ль Окйанусйайе

Әԝана бь Рʹәзәдьли Хьзмәт Дькьн: ль Окйанусйайе

РЕНЕ ԝәкә 30 сали йә, әԝ мәзьн буйә дь Австралйайеда малбәта Шәʹдед Йаһоԝада, кʹижан кӧ хирәт ьн дь хьзмәткьрьнеда. Рене гьли дькә: «Әм гәләк щар дәрбази ԝан щийа дьбун, кʹидәре кӧ һʹәԝщәтийа мьзгинвана һәбу, сәва кӧ аликʹарийе бьдьн. Бь сайа де у баве мьн, мә чь шьхӧл жи дькьр, мьнрʹа һʹәԝас бу у мьн шабун дьстанд! Чахе дӧ зарʹ мьнрʹа һатьн буйин, мьн дьхԝаст кӧ жийина ԝан жи ӧса бә».

Мере Рене Шан ԝәкә 40 сали йә. Нетед ԝийи рʹӧһʹани жи әԝ бун чаԝа йе жьна ԝи. Әԝ гьли дькә: «Паши буйина зарʹа мәйә дӧда, мә «Бьрща Ԛәрәԝьлийеда» готар хԝәнд дәрһәԛа малбәтәкә Шәʹдед Йаһоԝа, кʹижан кӧ бь гәмийа хԝә дәрбази Окйануса башурарʹоһьлате бун, сәва кӧ мьзгине бәла кьн ль гьравед Тонгайе. * Әве готаре әм һелан кьрьн кӧ нәʹме бьньвисьн филиалед Шәʹдед Йаһоԝарʹа ль Австралйайе у Зәланда Нуда, сәва кӧ бьпьрсьн һәла кʹидәре һәйә һʹәԝщәтийа мьзгинванед Пʹадшатийе. * У щаб сәр ве нәʹмәке әԝ бу, кӧ әм һатьнә тʹәглифкьрьне ԝәки дәрбази Тонга бьн, демәк ԝи щийи дәрһәԛа кʹижани мә хԝәндьбу!»

Щейкоб, Рене, Скаи, у Шан

Шан, Рене, у зарʹед ԝана, Щейкоб у Скаи, дь Тонгайеда тʹәне ԝәкә саләке ман. Чьмки дь шәһәрда дәрәщед хоф һәбун у әԝана вәгәрʹийанә ль Австралйайе. Ле нета ԝан дәрһәԛа хьзмәткьрьна дь щийед кӧ һʹәԝщәти һәбу, нә һатә гӧһастьне. У дь сала 2011, әԝана дәрбази гьравәкә бьчʹук бун йа Океануса Мәзьн, бь наве Гьрава Норфолке. Әԝ гьрав ԝәкә 1 500 км алийе Австралйа рʹоһьлате йә. Ле гәло әԝе йәке ԝанарʹа кʹар ани? Иро, Щейкоб кӧ 14 сали йә дьбежә: «Йаһоԝа нә кӧ тʹәне мьԛати мә бу, ле әԝи ӧса жи хьзмәткьрьна мә һʹәԝас кьр!»

ХЬЗМӘТКЬРЬНА ТʹӘВИ МАЛБӘТЕ

Мина Шан, Рене у зарʹед ԝан, малбәтед дьн жи кӧ Шәʹдед Йаһоԝа нә, бь рʹәзәдьли хьзмәт дькьн ԝан щийа кʹидәре кӧ һʹәԝщәти һәйә. Ле гәло чь ԝана һелан кьр кӧ дәрбази ԝан щийа бьн?

“Hewasa gelek meriva mizgînêra dihat. Û me dixwast wana hêlan kin ku ewana timê hînbûna Kitêba Pîroz derbaz bin” (Barnêt).

Барнет у Саимон, мер у жьн ԝәкә 30 сали, у кӧрʹед ԝан, Естон у Калеб, йед кӧ ньһа 12 у 9 сали нә, дәрбази шәһәре Барктауне бун, кʹижан кӧ шәһәре башԛә бу ль Куинслендеда, Австралйайе. «Шәʹдед Йаһоԝа ль ԝедәре тʹәне се йан чар сала щарәке мьзгин бәла дькьрьн», Барнет шьровәдькә. «Һʹәԝаса гәләк мәрьва мьзгинерʹа дьһат. У мә дьхԝаст ԝана һелан кьн кӧ әԝана тʹьме һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз бьн».

Щим, Щек, Марк, у Карен

Марк у Карен, кʹижан ԝәкә 50 сали нә, дь һьнә щьватада хьзмәт кьрьнә незики шәһәре Сидней, Австралйайе. Ле пешийа ве йәке әԝана тʹәви се зарʹед хԝә Щесикайе, Щим у Щек дәрбази Нәләнбои бун, дь Територийа Бакʹуреда. Марк дьбежә: «Әз мәрьва һʹьз дькьм, ләма жи дьхԝазьм дәрбази ԝе щьвате бьм кʹидәре кӧ лазьм ә аликʹарийе бьдьн щьвате, гәләк тьштада у ӧса жи хьзмәткьрьнеда». Ле Карен дӧдьли дьбу. «Паши ԝе йәке кӧ Марк у һьнәкә дьн әз ԛәԝи кьрьм, әз һазьр бум кӧ бьщерʹьбиньм. Ньһа әз ша мә кӧ дәрбаз бумә!»

Бенжамен, Жад, Бриа, у Каролин

Сала 2011 Бенжамин у Каролин тʹәви һәр дӧ ԛизед хԝә Жад у Брайа йед кӧ һе нәдьчунә мәкʹтәбе, жь Квинсленда Австралйайе пашда вәгәрʹийанә шәһәре бьчʹук Тимор-Лесте, кʹижан дькʹәвә нава гьравед Әндонезийайе. Бен дьбежә: «Пешда, мьн у Каролине ча пешәнгед мәхсус хьзмәт дькьр дь Тимор-Лестеда. Хьзмәткьрьна мә гәләк һʹәԝас у баш бу, у бьра гәләк пьштгьрийа мә дькьрьн. Дьле мә дьешийа кӧ ԝи щийи дьһельн. У мә сафи кьр кӧ диса вәгәрʹьн ль ԝьр. Чахе зарʹ мәрʹа һатьн буйине, мә нете хԝә да алики, ле йәкә нәгӧһаст». Каролин сәрда зедә дькә: «Мә дьхԝәст ԝәки зарʹед мә нава мисйонера, хьзмәткʹаред Бәйтʹәле, у пешәнгед мәхсусда бьн, сәва кӧ чьԛас дькарьн әԝана рʹӧһʹанида мәзьн бьн».

ҺАЗЬРБУН БОНА ЩИГӦҺАСТЬНЕ

Иса шагьртед хԝәрʹа дьгот: «Жь ԝә кʹижан ә, кӧ бьхԝазә бьльндщикә нобәдара чекә, пешийе рʹунәни нәдә бәр һʹәсеб?» (Луԛа 14:28). Чахе малбәт сафи дькә дәрбази щики дьн бә, гәләк фәрз ә кӧ пешда һʹәсабе хԝә бькьн у тьшта пешда сафи кьн. Ле малбәт чь гәрәке һьлдьнә һʹәсаб?

ҺʹАЛЕ РʹӦҺʹАНИ: Бен дьбежә: «Мә дьхԝәст мәрьварʹа ԛӧльх кьн нә кӧ бьбьнә баре гьран». Пешийа ԝе йәке кӧ әм дәрбаз буна, мә рʹӧһʹанида хԝә ԛәԝи кьр. Мә һе зедә ԝәʹдә хәрщ дькьр бона хьзмәткьрьне у шьхӧлед дьн дь щьватеда.

Щейкоб дәрһәԛа кʹижани кӧ жоре һатьбу готьне, гьли дькә: «Пешийа кӧ әм дәрбази Гьрава Норфолке буна, мә гәләк сәрһатийед дь «Бьрща Ԛәрәԝьлийеда» у «Һʹьшйар Бьн!» хԝәнд дәрһәԛа ԝан малбәта, кʹижан кӧ хьзмәт кьрьнә ԝан щийа кʹидәре кӧ һʹәԝщәти һәбуйә. Мә шеԝьр дькьр дәрһәԛа ԝан чәтьнайа, кʹижан кӧ рʹасти ԝан һатьбун у ча Йаһоԝа мьԛати ԝан бу». Хушка ԝи Скаи кӧ 11 сали йә зедә дькә: «Мьн гәләк дӧа дькьр, һьн хԝәха, һьн жи тʹәви де-баве хԝә!»

ҺʹАЛЕ ЕМОСЙАЛИ: Рене гьли дькә: «Чьмки әм кʹеләка малбәта хԝә у һәвалед хԝәйи незик дьман, демәк ль ԝи щийи кʹидәре кӧ мьн һʹьз дькьр, ләма жи мәрʹа дьһа һеса бу кӧ ԝедәре бьмана. Ле дәԝса кӧ бьфькьрийама сәр ԝе йәке чь кӧ мьн дьһишт, әз дьфькьрим дәрһәԛа ԝе йәке кӧ дәрбазбуна мә ԝе чь кʹаре бинә малбәта мәрʹа».

КУЛТУРА: Гәләк малбәт пешийа кӧ дәрбази щийе майин бьн, леколина дькьн у педьһʹәсьн дәрһәԛа ԝи щийи, кʹидәре кӧ әԝана дьхԝазьн дәрбаз бьн. Марк дьбежә: «Мә чьԛас дькарьбу, гәләк дьхԝәнд дәрһәԛа Нәләнбойе. Бьрайед кӧ ль ԝе дәре дьжитьн мәрʹа рʹожнамед ԝи шәһәри шандьн, у жь ԝан рʹожнама мә һьнә информасийа станд дәрһәԛа щьмәʹта ԝедәре у дәрһәԛа култура ԝан».

Шан, кʹижан кӧ дәрбази Гьрава Норфолке бу, зедә дькә: «Лапә фәрз бона мьн әԝ бу, кӧ һʹӧнӧред Мәсиһити бал хԝә һе баш кьм. Мьн заньбу кӧ һәрге әз дьлтʹәмьз, нәрм, намус у шьхӧлһʹьз бьм, әзе бькарьбьм нав тʹәмамийа дьнйайеда һәр щийада йолә һәрʹьм».

ДӘРБАЗКЬРЬНА ЧӘТЬНАЙА

Әԝед кӧ дәрбази ԝан щийа бунә кʹидәре кӧ һʹәԝщәти һәйә, дьбежьн ԝәки гәләк фәрз ә кӧ мәрьв позитив бә чахе рʹасти чәтьнайед ӧса те, һивийа кʹижана нинә. Ԝәрә әм һьнә мәсәла шеԝьр кьн.

Рене гьли дькә: «Әз һин бум кӧ тьшта бь щурʹәки майин бькьм. Мәсәлә, чахе бәʹред Гьрава Норфолке тʹәвһәв дьбә, гәмийед кӧ хԝарьне дәрбаз дькьн, нькарьн бьгьһижнә щийе хԝә у бьсәкьньн, ләма хԝарьн кем дьбә у бьһа дьбә. Ләма әз һин бумә кӧ хԝарьне һе бь економи хәрщ кьм». Мере ԝе Шан, зедә дькә: «Мә ӧса жи хәрще хԝә кем кьр, сәва кӧ пʹәре һʹәфтийе тʹера мә бькә».

Кӧрʹе ԝан Щейкоб дәрһәԛа чәтьнайед дьн гьли дькә. «Дь щьвата мәйә тʹәзәда тʹәне һʹәфт әндәм һәбун, у әԝ гьшк жи мәрьвед мәзьн бун. У ләма һәвалед мьнә әʹмьрда ԝәкә мьн, тʹӧнә бун! Ле чахе мьн тʹәви мәрьвед әʹмьрда мәзьн хьзмәт дькьр, әм дьбунә һәвалед һәв».

Щим жи кӧ 21 сали йә, рʹасти чәтьнайикә ӧса һат. Әԝ дьбежә: «Щьвата дьн кӧ незики Нәләнбойе йә, жь мә ԝәкә 725 км дур ә. Ләма жи тʹәви хушк бьред майин әм тʹәне ԝәʹде щьвата мәзьн хәбәрдьдьн. Әм зу тенә ль сәр щьвата мәзьн, сәва кӧ тʹәви хушк-бьра хәбәрдьн у ша бьн. Сәр щьватед мәзьн әм дьньһерʹьн ча сәр ԛәԝьмандьнед мәхсус, йе кӧ һәр сал дьԛәԝьмьн!»

«ӘЗ ГӘЛӘК ША МӘ КӦ ӘМ ҺАТЬНӘ ЛЬ ԜЬР!»

Кʹьтеба Пирозда те готьне: «Йе кәсан дәԝләмәнд дькә, бәрәкʹәта Хӧдан ә» (Мәтʹлк. 10:22). Нав тʹәмамийа дьнйайе, йед кӧ дәрбази ԝан щийа бун кʹидәре кӧ һʹәԝщәти һәйә, әԝ гьлийе рʹаст сәр хԝә тʹәхмин кьрьнә.

Марк дьбежә: «Кʹәрәмәтәкә лапә мәзьн әԝ бу, кӧ дәрбазбуна мә ль щийед дьн гәләк һʹӧкӧм бу сәр зарʹед мә. Дӧ зарʹед мәйи мәзьн бь тʹәмами итʹбарийа хԝә Йаһоԝа тиньн, кӧ әԝ мьԛати ԝан мәрьва дьбә, йед кӧ шьхӧле Пʹадшатийе датиньн щийе пешийе. Мәрьв нькарә әԝе итʹбарийе бькʹьрʹә».

Шан дьбежә: «Әз тʹәви жьн у зарʹед хԝә гәләк незик бумә. Чахе әз дьбьһем кӧ Йаһоԝа бона ԝан чь кьр әз гәләк кʹефхԝәш дьбьм». Кӧрʹе ԝи Щейкоб гьлийед баве хԝәрʹа ԛайил дьбә: «Мьн ԝәʹдәки гәләк баш дәрбаз кьр. Әз гәләк ша мә кӧ әм һатьнә ль ԝьр!»

^ абз. 3 Бьньһерʹә готар «Достед Хԝәде дь Гьравед Достийе», дь «Бьрща Ԛәрәԝьлийеда» йа 15 Кануна Пешьн сала 2004, рʹупʹ. 8-11.

^ абз. 3 Сала 2012-да филиала Австралйайе у Зәланда Ну бунә йәк, у бу филиала Австраласйа.