Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз Сәрԝахти Ԝәхтда

Һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз Сәрԝахти Ԝәхтда

БЬДӘ БӘР ЧʹӘʹВЕ ХԜӘ: Тӧ дьчи музейе, кӧ тьштед тʹәрихийейә кәвьн тʹәмашә бьки. Һʹәчʹи зәʹф жь ԝан тьштед кәвьн зийанкьри нә, у пʹарәкә ԝан шкәсти йә йан ӧндакьри йә. Ле һәйә тьштәк, кӧ ԛә нәһатьбу зийанкьрьне; рʹаст ә дизайна ԝе чәтьн ә, ле әв һʹәму алийава зәлал ә. Тӧ рʹебәре хԝә пьрс дьки: «Гәло дьбә кӧ әв тьшт, нә ӧса кәвьн ә, ча йед дьн?» Рʹебәр дьбежә: «На. Әв жь һʹәму тьштед дьн гәләк кәвьн ә у ԛә щарәк жи тʹәзәда нәһатьбу чекьрьне». Тӧ диса пьрс дьки: «Дьԛәԝьмә әԝ рʹьнд хԝәй кьрьнә?» Рʹебәре тә дьбежә: «На. Әв тьшт нава ба-багәр у баранада дәрбаз бу. У гәләк ԛачах дьхԝәстьн әв хьраб кьн». Бь әʹщебмайибуне тӧ дьбежи: «Гәло әв жь чь һатийә чекьрьне?»

Әм дькарьн бежьн ԝәки әв тьште муһим, һәйә Кʹьтеба Пироз. Әв кʹьтеб жь һʹәму кʹьтебед дьн кәвьнтьр ә. Һәмьки кʹьтебед тʹәрихийейә дьн жи һәнә. У ԝәк ԝан тьштед тʹәрихийейә зийанкьри, ньвисандьнед кәвьн йа ԝан кʹьтеба жи пәй ԝәʹдәрʹа һатьнә зийанкьрьне. Фькьред кӧ ԝан кʹьтебада сәр зандарийе һатьбун готьне һьмбәри занәбунә модерн дәрдькʹәвьн у әв избаткьри нә. Ширәтед ԝан дәрһәԛа медисинайе гәләк щар зийане тиньн, нә кӧ аликʹарийе. Демәк гәләк ньвисандьнед кәвьн әв тʹәне избати нә, кӧ әʹйан дькьн ԝәки ԝәхтәки әԝана һәбун; пʹаред ԝан ньвисандьна һатьнә ӧндакьрьне йан зийанкьрьне.

Ле Кʹьтеба Пироз жь ԝан һʹәму тьштед кәвьн щӧдә дьбә. Ньвисандьна ве кʹьтебе 35 зедәтьр ԛьрна пешда дәстпебу у әв нәһатийә гӧһастьне. Нава ԛьрнада әв зәʹфт дькьрьн, дьшәԝьтандьн, ԛәдәхә дькьрьн у бәр тʹӧ тьшти һʹәсаб нәдькьрьн. Ле диса жи, чь кӧ ве кʹьтебеда һатьбу ньвисандьне, нәһатә гӧһастьне у зийанкьрьне. Һьмбәри занәбуна модерн ӧса те кʹьфше, кӧ әв кʹьтебәкә кәвьн ә, ле Кʹьтеба Пироз гәләк тьшта әʹйан дькә, һәла һе дәрһәԛа ахьрийе жи. (Бьньһерʹә чаргошә «Кәвьн ә йан Ахьрийе Әʹйан Дькә?»

ПРИНСИПЕД БЬ КʹИЖАНИ КӦ МӘРЬВ ДЬЖИН

Дьбә кӧ тӧ дьфькьри: «Гәло һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз бь рʹасти керһати нә, сәва рʹожед мә?» Сәва кӧ щаба ве пьрсе бьди, жь хԝә бьпьрсә: «Инсанәт иро рʹасти кʹижан проблема тен? Кʹижан жь ԝан проблема, даһа әʹщеб ьн?» Дьбә кӧ тӧ дьфькьри дәрһәԛа шәрʹ, ԛьрежайе, ԛачахтийе йан корупсийайе. Ньһа ԝәрен әм шеԝьр кьн дәрһәԛа һьнә принсипед Кʹьтеба Пироз. Ԝәʹде шеԝьркьрьне бьфькьрә дәрһәԛа ве пьрсе: «Һәрге мәрьв бь ԝан принсипа бьжитана, гәло һʹале дьнйайе ԝе даһа баш нибуйа?»

ӘʹДЬЛАЙИҺʹЬЗИ

«Хԝәзи ль ԝан, кӧ әʹдьлайийе дькьн, чьмки әԝе зарʹед Хԝәде бенә һʹәсабе» (Мәтта 5:9). «Чьԛас жь дәст ԝә те, тʹәви һʹәму мәрьва әʹдьлайийеда бьн» (Рʹомайи 12:18).

БАХШАНДЬН, ДЬЛРʹӘʹМИ

«Хԝәзи ль дьлрʹәʹма, чьмки әԝе рʹәʹме бьбиньн» (Мәтта 5:7). «Ль һәв сәбьр кьн у ль һәв бьбахшиньн, һәгәр газьне йәки ль һьндава йәкида һәбә. Чаԝа Хӧдан бахшандә ԝә, һун жи ӧса бьбахшиньнә һәв» (Колоси 3:13).

ЙӘКТИ НАВА МЬЛӘТАДА

Хԝәде «һʹәму мьләтед дьнйайе жь хунәки хӧльԛанд, кӧ сәр рʹуйе тʹәмамийа дьнйайе бьжин» (Кʹаред Шандийа 17:26). «Хԝәде рʹасти жи фьрԛийе накә нава мьләта. Ле жь нав һәр мьләтида, йе кӧ жь ԝи хоф дькә у рʹастийе дькә ль ԝи ԛәбул ә» (Кʹаред Шандийа 10:34, 35).

ХԜӘЙИТИЙА ӘʹРДЕ

«Хӧдан Хԝәде әԝ мер һьлда дани бахче Едене, ԝәки ԝе бещәр кә у хԝәйитийе ле бькә» (Дәстпебун 2:15). Хԝәде ԝе ԛьрʹа ԝан бинә, йед кӧ дьне хьраб дькьн (Әʹйанти 11:18).

НӘФРʹӘТКЬРЬНА ТЬМАЙЕ У БЕНАМУСИЙЕ

«Һаш жь хԝә һәбьн у һʹәвза хԝә жь тьмайе бькьн, чьмки әʹмьре инсен һәбука ԝива гьредайи нинә» (Луԛа 12:15). «Ле һʹәта наве ԛавийе у һәр һʹәрамийе, йан тьмайе жи гәрәке нава ԝәда нәйе һьлдане, чаԝа ль щьмәʹта Хԝәде накʹәвә» (Әфәси 5:3).

ДЬЛПʹАКИ У ХӘБАТ

«Исафа мә рʹьһʹәт ә у дьхԝазьн кӧ һәр тьшти рʹаст бькьн» (Ибрани 13:18). «Әԝе кӧ дьзийе дькә, бьра иди нәдьзә, ле бь худана хԝәйә һʹәлал бь дәстед хԝә бьхәбьтә» (Әфәси 4:28).

АЛИКʹАРИ ԜАНРʹА, КʹИ КӦ ҺʹӘԜЩӘ НӘ

«Кери кʹәтийа ԝәрьн, һьндава һʹәмуйада сәбьра ԝә һәбә» (1 Тʹесалоники 5:14). «Тәʹли-тәнгийада дәст бавежьнә сеԝийа у жьнәбийа у һʹәвза хԝә жи жь ләкʹед дьне бькә» (Аԛуб 1:27).

Кʹьтеба Пироз нә кӧ тʹәне дәрһәԛа ԝан принсипа дьбежә. Әв йәк мә һин дькә ԝан принсипа ԛимәт кьн у жийина хԝәда рʹаст бьдьнә хәбате. Һәрге гәләк жь мәрийа әԝан принсипа бьдана хәбате, дәрһәԛа кʹижана кӧ жоре һатьбу готьне, иро ль дьнйайеда ԝе проблемед мә кем буна. Бь рʹасти жи принсипед Кʹьтеба Пироз кʹар ьн у ԝәхтда ньн! Ле гәло һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз чь кʹаре дькарьн иро тәрʹа биньн?

ЧАԜА ҺИНКЬРЬНЕД КʹЬТЕБА ПИРОЗ ДЬКАРЬН ИРО ТӘРʹА КʹАРЕ БИНЬН

Щарәке мәрьвәки билан гьлийе ӧса гот: «Сәрԝахти бь әʹмәлед хԝә кʹьфш дьбә кӧ әԝ рʹаст ә» (Мәтта 11:19). Дьбә кӧ һун жи ԝан гьлийарʹа ԛайил ьн. Сәрԝахти ԝе йәкеда те кʹьфше, кӧ чаԝа тӧ әв дьди хәбате. Дьԛәԝьмә тӧ дьфькьри: «Һәрге Кʹьтеба Пироз бь рʹасти керһати йә, демәк әв гәрәке ль сәр жийина мьн һʹӧкӧм кә? Чаԝа әв дькарә нава проблемед мьнда али мьн бькә?» Ԝәре әм мәсәләки шеԝьр кьн.

Зәйнәб *, бь жийинәкә бәхтәԝар у ша дьжит. Ле ньшкева жийина ԝеда, кӧл-дәрд ԛәԝьмин. Ԛиза ԝе йа нәгьһишти мьр. Әв тʹәви мере хԝә һәв ԛәтийан. Һьм жи алийе пʹәрада әԝ гәләк дәсттәнг бу. Әԝ дьбежә: «Мьн фәʹм нәдькьр әз бумә чь, нә ԛиза мьн һәбу нә мере мьн, нә жи мал. Нета жийина мьн ида тʹӧнә бу».

Пешийа ԝе йәке Зәйнәб ӧса зәлал ль сәр хԝә тʹәхмин нәкьрьбу әԝ гьлийед жь Зәбуре: «Рʹожәд әʹмьре мә һʹәфте сал ьн, һәгәр бь сьһʹәт-ԛәԝат һʹәйште сал бьн, диса рʹумәта ԝан зәʹмәт у кʹәдәр ә, әԝ зу дьбьһӧрьн, әм жи дьфьрʹин дьчьн» (Зәбур 90:10).

Нава чәтьнайед хԝәда, Зәйнәб жь Кʹьтеба Пироз аликʹари дит. Чь кӧ әԝе бь сайа Кʹьтеба Пироз станд, бь рʹасти жи муһим ә. Се готаред дьнда те шьроԝәкьрьне, кӧ чаԝа гәләк мәрьвед дьн жи, аликʹари жь ве кʹьтебе дитьн, чахе рʹебәрийа ԝе дьданә хәбате. Ԝана ль сәр хԝә тʹәхмин кьр, кӧ Кʹьтеба Пироз анәгори тьште тʹәрихийейә кәвьн, пʹьрʹ муһим ә. Әԝ нә мина гәләк кʹьтебед дьн ә, кʹижан кӧ кәвьн у бекер дьбьн. Гәло чьма әв кьтеб ӧса щӧдә дьбә? Чьмки ве кʹьтебеда фькьред Хԝәде нә, нә кӧ йа мәрийа (1 Тʹесалоники 2:13).

Һәмьки жийина мә кьн ә у тʹьжә проблема йә. Чахе жийина тәда проблем пәй проблема тен, гәло кʹидәре тӧ дькари бәрдьли, аликʹари у ширәтед баш бьвини?

Дина хԝә бьдьн се тьшта кʹидәре кӧ зәлал дьбә, ԝәки Кʹьтеба Пироз керһати йә бона жийина тә. Әв дькарә тә һин кә кӧ чаԝа,

  1. хԝә хԝәй ки жь проблема, чахе дькари.

  2. сафи ки чәтьнайа, рʹасти кʹижани тӧ тей.

  3. тәйах ки ԝан дәрәщед чәтьнда, кʹижан кӧ әм нькарьн бьгӧһезьн.

Готаред дьнда ԝе дәрһәԛа ԝан се дәрәща бе шеԝьркьрьне.

^ абз. 24 Дь ве готареда у се готаред дьнда, һьнә нав һатьнә гӧһастьне.