O kafunga ka bhana o kayula kwa Byong Soo munzangala hanji maji né kiki mwene wa bhana mátwi mu milongi ya Bibidya, mwene wejidile kwila Jihova mwéne wa mu mu bhana o milongi.