Siirte iwe tuguk che biitu

Siirte iwe menu alak

Siirte iwe tuguk che mi orit

Baorinikab Jehovah

Kalenjin

Kanetutikab Bibilia che bo Iman

SOMANETAB ANG’WAN

Jesu Kristo ko Ng’o?

Jesu Kristo ko Ng’o?

Ne boisietab Jesu ne o?

Kibunu ano Jesu?

Ki chi ne u nee inendet?

CHANG’ bik che naatin eng’ ng’ony. Naatin che chang’ eng’ ole bunu anan ko emotinwekwak. Naatin alak eng’ ng’ony komugul. Nga no, inai kainetab chito ne naat kityo ko ma iboru noto kele ingen chichoto komie eng’ iman. Ma iboru nito kele ingen kora tuguk che mengech agobo ole bunu ak kit ne u atebetab chichoto.

2 Ki kogas bik che chang’ eng’ ng’ony kiy agobo Jesu Kristo, agot nga ki mi inendet ng’onyuni negit kenyisiek 2,000 che kigosirto. Ago nga u noto, ko ma iguiytos che chang’ kole ki ng’o Jesu eng’ iman. Mwaei alak kole, ki chi ne kararan inendet kityo. Ko mwaei alak kole, ki maotiot inendet kityo. Koyani alak kora kole Jesu ko Kamuktaindet, ago magat keoot inendet. Tos magat keoot inendet iman?

3 Bo kamanut inai imanda agobo Jesu. Amu nee? Amu mwaei Bibilia kole: “Ak ni sobondab koigeny, ale konain Jehovah ne inyendet inyege ne bo iman, ak Jesu Kristo, ne kiiyogu.” (Johana 17:3) Ee, kenai imanda agobo Jehovah Kamuktaindet ak Jesu Kristo, kogonech nito kenyoru sobondab koigeny eng’ ng’ony ne paradiso. (Johana 14:6) Ne sirei tugul, ko kigonech Jesu kaborunet ne kararan agobo ole nyolu ketebte eng’sobennyo ak ole nyolu kemeng’te ak bik alak. (Johana 13:34, 35) Eng’ somanet ne tai ne bo bukuini, ko kiging’alale imanda agobo Kamuktaindet. Ara anyun, ngeng’alale kit ne ineti Bibilia iman agobo Jesu Kristo.

MESIA NE KIGASIB KEMWA AGOBO INENDET

4 Keny ko tomo kesich Jesu, ko kisib komwa Bibilia agobo nyonunetab inendet ne iyogu Kamuktaindet koek Mesia anan Kristo. Kainaikab torornatet “Mesia” (ne bunu kutitab Hebranik) ak “Kristo” (ne bunu kutitab Yunanik) tugul koboru kole inendet ko “Ne iilat.” Kiga kisib kemwa kele tun kiili Mesia, tun leweni Kamuktaindet inendet eng’ boisiet ne kiga itabanji. Kinetigei che chang’ eng’ somanutik che mi tai eng’ bukuini agobo boisietab Mesia eng’ kasuldaetab arorutik tugul che bo Kamuktaindet. Kinetigei kora agobo berurto ne konech Jesu rani. Nga no, ko kingotom kesich Jesu, ko ki teebegei bik che chang’ kole, ‘Ng’o ne tun egu Mesia?’

5 Kiingen komie alamalaikab Jesu ne bo Nasaret kole inendet ko ki Mesia ne kiga kisib kemwa. (Johana 1:41) Kimwachi agenge eng’ alamalaikyik ne keguure Simon Petero komie Jesu kolenji: “I Kristo.” (Matayo 16:16) Ara anyun, tos ki ta naitoi ano alamalaichoto kole ki Mesia Jesu ne kiga kisib kemwa agobo inendet eng’ iman, ago tos kinaite ano ak achek?

6 Kisib komwa komie maotik che ki mi kotom kesich Jesu tuguk che chang’ che mengech agobo Mesia. Kitoret tuguchuto bik si konai inendet. Kimuchi kiboru eng’ oret ne u ni: Ngele kagiyokten iwe imutu chito ne tomo otuitosi besio eng’ kapindege anan ko sten ole chang’ bik. Tos ma toretin ndo kimwaun kit ne imuchi inaei chichoto? Ko u noto, ko king’ong’ komie Jehovah kobun maotikab Bibilia kiy age tugul ago bo kit ne ki ta yaei Mesia ak tuguk che ki ta yaaksei eng’ sobennyi. Kasuldaetab maoinatosiechuto ko kitoret bik che iyanotin konai inendet komie.

7 Ibwat kabarunoichu aeng’. Ne tai, ko kisib komwa maotiot Mika kotomo kenyisiek 700, kole tun kisikyin inendet ne kigasib kiaror Betlehem, eng’ emetab Juda. (Mika 5:2) Kigisikyi ano Jesu eng’ iman? Kigisikyi yoto kigakimwa kele kisikyin, Betlehem! (Matayo 2:1, 3-9) Ne bo aeng’, kotomo kenyisiek 500, ko kisib kobor maoinatet ne kigisir eng’ Daniel 9:25 kenyit ne kitook Mesia, kenyitab 29 Ko Kagoit Betusiekab Jesu.* Kasuldaetab maoinatosiechuto ak alak koboru kole ki Jesu Mesia ne kigakiaror.

Kibatisani Jesu

Kiek Jesu Mesia anan ko Kristo ye kingibatisan inendet

8 Kitook komie kit age ne iboru kole ki Mesia Jesu eng’ kenyitab 29 Ko Kagonyo Jesu. Ki kenyinoto ne kigawo Jesu Ainetab Jordan, si kobit kobatisan inendet Johana Kabatisanindet. Kiga iarorji Jehovah Johana, kit ne toreti inendet konai kole ng’o Mesia. Kigeer Johana kabarunonoto eng’ kabatisanetab Jesu. Mwaei Bibilia kole kiyaak ko u ni: “Ak ye kingo kagibatisan Jesu, kotogos ngunoto eng’ beek: ogeero, kigiyatyi kipsengwetisiek, ak kogeer inendet Tamirmirietab Jehovah kochorugei ko u cheptuget, ak konyonji baragunnyi; ogeero, kimang’une kutit kipsengwet, kole, Ni ko Werinnyu, chamanennyu, abaibai mising’ eng’ inendet.” (Matayo 3:16, 17) Kingo kagogeer ak kogas kit ne kiyaak, konai Johana komie kole kigeyook Kamuktaindet Jesu. (Johana 1:32-34) Eng’ kasarata ye kingochorjigei tamirmirietab Kamuktaindet inendet betunoto, koek Jesu Mesia anan Kristo, inendet ne kigilewen koek Kandoindet ak Laitoriat.—Isaia 55:4.

9 Iboru komie kasuldaetab maoinatosiekab Bibilia ak baornatetab Jehovah Kamuktaindet kele Jesu, ko ki Mesia ne kigasib kiaror. Nga no, ko wolu Bibilia teebutik alak aeng’ che bo kamanut agobo Jesu Kristo: Ki bunu ano, ago tos ki chi ne u nee?

KI BUNU ANO JESU?

10 Ineti Bibilia kole kimi kipsengwet Jesu kotomo konyo ng’ony. Ki maoten Mika kole tun kisikyin Mesia Betlehem ak komwa kora kole taunennyi ko ki “koboch koigeny.” (Mika 5:2) Kimwa Jesu agine eng’ kasarwek che chang’ kole ki mi inendet kipsengwet kotomo kesich ko chito. (Johana 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Ki tindoi choruandit ne inegei Jesu ak Jehovah, ko chitab tamirmiriet eng’ kipsengwet.

11 Jesu ko Weritab Jehovah ne chamanet—ago eng’ amu nee ne kararan. Kiguure inendet “ne kisib kesich eng’ kit age tugul,” amu kisib koyai Kamuktaindet inendet kotomo koyai yautik alak.# (Kolosaik 1:15) Mi kit age ne yaei Werit koteerit. Inendet ko “Werinnyi ne kigii inegei.” (Johana 3:16) Nito koboru kole kiyai Kamuktaindet inendet enegei Jesu ma toretgei ak chi. Jesu inegei kora ne kiboisie Kamuktaindet ye kingoyaei tuguk alak. (Kolosaik 1:16) Kiguure kora Jesu “Ng’olyot.” (Johana 1:14) Nito koborwech kele, kiboisie inendet Kamuktaindet kogochi logoiywek ak ng’atutik werikab Kwanda, malaikaisiek ak bik.

12 Tos aechin Werit ak Kamuktaindet ko u ye ibwatei bik alak? Ma ineti Bibilia ko u noto. Ko u ye kaga kegeer, ko kiyaei Kamuktaindet Jesu. Eng’ iman, ko kitinyei Jesu taunet, nga no, ko ma tinyei Jehovah Kamuktaindet taunet anan ko kagesunet. (Tienwogikab Kalosunet 90:2) Ma tiem agot besio Werinoto ne kigii inegei ko keergei ko u yo aechin ak Kwandannyi. Ineti Bibilia komie kole, o Kwanda kosiir werit. (Johana 14:28; 1 Korintoek 11:3) Jehovah inegei ko “Kamuktaindet ne bo Kamuktaet.” (Taunet 17:1) Ko u noto, ko ma mi chi ne aechin ak inendet.%

13 Kiboibochi Werit ne tai chorwandit ak Jehovah kenyisiek bilionisiek—kotom keyai kipsengwet ak ng’ony. Ki chamdos ne tia! (Johana 3:35; 14:31) Ki u Kwandannyi Werinoto. Noto amu nee si koguure Bibilia Werit, “itondab Jehovah ne ma toogu.” (Kolosaik 1:15) Ee, ko u yo imuchi ko kergeit weritab chito ak kwandannyi eng’ ortinwek che chang’, ko kiibor Werinoto bo kipsengwet, atebet ak ole u Kwandannyi.

14 Kiiyan Werinoto bo Jehovah ne kigii inegei komong’ eng’ kipsengwet eng’ chamennyi, ak konyo ng’onyuni si komeng’is ko chito. Nga no, imuchi itebegei, ‘Tos imugaksei eng’ or nee kesich chitab tamirmiriet ko u chitab ng’ony?’ Si kobiit koyaak ko u nito, ko kiyai Jehovah kwong’utiet. Kiiuuto Jehovah sobetab Werinnyi ne tai kong’ete kipsengwet agoi moetab sigisiet ne bo bergeiyat Yahudiot ne kiguure Maria. Ma kisige kwanda ne bo ng’onyuni. Kisich anyun Maria werit ne ititaat ak koguure inendet Jesu.—Luka 1:30-35.

KI CHITO NE KI U NEE JESU?

15 Kit ne kimwa ak koyai Jesu kingomi ng’ony, kotoretech kenai inendet komie. Ne siirei tugul, ye kinai Jesu kenaei Jehovah komie. Amu nee si ko u nito? Nai ile, ititaat eng’ kergeindo Werinoto ak Kwandannyi. Noto amu nee, kimwachi Jesu agenge eng’ alamalaikyik kolenji: “Inendet ne kigogeera ko kigogeer Kwanda.” (Johana 14:9) Mwawech bukuisiek ang’wanu che bo logoiywek che miach, Matayo, Mariko, Luka ak Johana che chang’ agobo sobet, boisiet ak atebosiekab Jesu Kristo.

16 Kiingen bik kole ki “Konetindet” Jesu. (Johana 1:38; 13:13) Nee ne kiinet? Ne tai ko, logoiywekyik ko ki “logoiywek che miach che bo bounatet” noto ko Bounatetab Kamuktaindet, laitornatetab kipsengwet ne bo u ng’ony komugul ak kogochi berurto ne ma begu bik che kasei it inendet. (Matayo 4:23) Ki bunu ng’o logoiyondonoto? Kimwa Jesu inendet kole: “Konetisiennyu ko ma nenyu, ago bo inendet ne kiiyokwa,” noto ko Jehovah. (Johana 7:16) Kiingen Jesu kole, machei Kwandannyi kogas bik tugul agobo logoiywek che miach che bo Bounatet. Kinetigei che chang’ eng’ Somanetab 8 agobo Bounatetab Kamuktaindet ak kit ne nyo koyaei.

Koneti Jesu alamaliet

Kiamda Jesu eng’ oldinwek tugul ole kinyorji bik

17 Kiinetis Jesu eng’ ano? Oldinwek tugul ole kinyorji bik, emotinwek, nganasok che eechen ak che mengech, sirosiek, ak eng’ gorikwak. Ma igen Jesu kobwonji bik inendet, kiwechi icheget. (Mariko 6:56; Luka 19:5, 6) Amu nee si kiigilgei Jesu mising’ ak koboisie saisiekyik che chang’ koamda ak konetis? Amu ki magetab Kamuktaindet koyai ko u noto. Kiyai Jesu magetab Kwandannyi betusiek tugul. (Johana 8:28, 29) Nga no, ko kimi amu nee age si koamda logoiywechuto. Kirire bik che chang’ che kibwa kogeer inendet. (Matayo 9:35, 36) Ki ma komage kiy kandoikab dinisiek bik, nga ki magat konet icheget imanda agobo Kamuktaindet ak magutikyik. Kiingen Jesu ole kimaktoi bik kogas logoiywekab Bounatet.

18 Jesu ko ki chi ne kitinye chamyet ak kobwati bik tugul. Kigeer anyun bik alak ko chi ne kimuchi kerikyi ago chi ne tala. Agot lagok ko ki ma koiywei komi ak inendet. (Mariko 10:13-16) Ki ma ko chamei Jesu bik alak kosir alak. Ki wechei bik che ma isubi imanda. (Matayo 21:12, 13) Eng’ kasarta ne kigigochin kwonyik konyit kitigin, ago ki ma kechamjin konyor tuguk che kororon, ko kiyachi Jesu ichek eng’ teegisto. (Johana 4:9, 27) Jesu ko chi ne kiiming’initegei eng’ iman. Mi kasarta ne kiiunji kelyek kasubikyik, boisiet ne kicham koyaei kiboitiot.

Koamdoi Jesu; Kosobi bik Jesu

19 Kiingen Jesu tuguk che kimachei bik. Kitook nito ye kingo yai kwang’utikab kosoobet koboisie kimnatet ne bunu tamirmirietab Kamuktaindet. (Matayo 14:14) Ko u, kimi chi ne kitinyei mogondosik ne kinyonji Jesu ak kolenji: “Ngicham, imuchi itilila.” Kigas Jesu ng’wanindab chichoto ak nyalildannyi. Eng’ rirenennyi, koyogoito eut Jesu ak konam chichoto ak kolenji: “Kaacham; tililitu.” Ago kigisoob chichoto kimiani! (Mariko 1:40-42) Tos ibwat ole kigasta chichoto?

KIIYANAT AGOI LET

20 Kiibor Jesu kabarunet ne kararan ole nyolundoi kegas it Kamuktaindet. Kitebi ko ne iyanat eng’ Kwandannyi ne bo kipsengwet agot nga kinyoru kirindaet ak nyalilda. Kiimukta Jesu kogirinda tiemutikab Setani eng’ kimnatet. (Matayo 4:1-11) Mi kasarta age ne kiesio agot choronokyik koyan inendet ak komwa kole “kagobet met.” (Mariko 3:21) Nga no, ko ma iyanji Jesu bichoto kogirinda inendet, kitestai koyai boisietab Kamuktaindet. Nga kigichub ak keus, ko kitinyei ribetabgei ago ma tiem kowekyi bunikyik.—1 Petero 2:21-23.

21 Kiek Jesu ne iyanat agoi meennyi, meet ne ng’wan eng’ eunekab bunikyik. (Pilipik 2:8) Keer tuguk che kimuitochi eng’ betutab let ne bo sobennyi eng’ ng’ony. Kiginam, kimwaitae lembechek baorinikab lembech, kiiruokyi kiruogik che kimagosubi imanda kole kitinye lelut, kirorechi bik che chang’ ak konyalil askarik. Kigigartat eng’ ketit, kobuus kabuset ne bo let ak komwa kole: “Kagogesgei.” (Johana 19:30) Nga no, kingo kagobata betusiek somogu kong’ete ngome Jesu, kong’eet Kwandanyi ne bo kipsengwet eng’ bortab tamirmiriet. (1 Petero 3:18) Kingo kagobata wigisiek tutigin, kowektagei inendet kipsengwet. Kiwo “kotebe anyun eutab tai ne bo Jehovah” ak kogen kigochi kimnatetab laitornatet.—Hebranik 10:12, 13.

22 Nee ne kiyai Jesu kosulda ye kingotebi koyanat agoi meennyi? Kiyatwech meennyi boroindo ne bo sobondab koigeny eng’ ng’ony ne paradiso, kosubgei ak magetab Jehovah ne ki bo tai. Kinetigei eng’ somanet ne rubei ole yaitoi meetab Jesu komugak nito.

KIT NE INETI BIBILIA

  • Iboru maoinatet ne kigosulda ak baornatetab Kamuktaindet kole Jesu ko Mesia anan Kristo.—Matayo 16:16.
  • Kimi Jesu kipsengwet ko chitab tamirmiriet kasarta ne koi kotomo konyo ng’ony.—Johana 3:13.
  • Ki konetindet Jesu, chito ne tinyei chamnyet, ago kiibor ole nyolundoi kegas it Kamuktaindet eng’ oret ne ititaat.—Matayo 9:35, 36.

*  Soman Ng’alek che Kigites, agobo ole kiisuldaita maoinatetab Daniel kosubgei ak Jesu.

#  Kiguure Jehovah Kwanda amu inendet ko Yaindet. (Isaia 64:8) Amu kiyaei Kamuktaindet Jesu, keguure inendet Weritab Kamuktaindet. Ko u noto, keguure malaikaisiek koboto Adam agine, werikab Kamuktaindet.—Job 1:6; Luka 3:38.

%  Keer Ng’alek che Kigites, si inyoru kit age ne iboru kele ma aechin Werit ne tai ak Kamuktaindet.


Teebutik che Kinetegei

1, 2. (a) Amu nee si ngot ingen agobo chi ne naat, ko ma iboru nito kele ingen inendet eng’ iman? (b) Tos nee kit ne ma iguiytos bik agobo Jesu?

3. Amu nee si ko bo kamanut kenai imanda agobo Jesu?

4. Iboru nee kainaikab torornatet “Mesia” ak “Kristo”?

5. Nee kit ne ki ingen komie alamalaikab Jesu agobo inendet?

6. Ngoro kabarunet ne iboru kele kigatoret Jehovah bikyik che iyanatin si konai Mesia?

7. Ngorcho maoinatosiek aeng’u che kiisulda eng’ Jesu?

8, 9. Nee kabarunet ne kitook eng’ kabatisanetab Jesu ne kiibor kole ki Mesia inendet?

10. Nee kit ne ineti Bibilia agobo meng’otetab Jesu kotomo konyo ng’ony?

11. Iborundoi ano Bibilia kole, Jesu ko Weritab Jehovah ne chamat eng’ inendet mising’?

12. Tos kinaitoi ano kele, ma aechin Werit ne tai ak Kamuktaindet?

13. Iboru nee Bibilia ngo kuure Werit “itondab Jehovah ne ma toogu”?

14. Kigisikta ano Werit ne kigii inegei ne bo Jehovah eng’ ng’ony?

15. Amu nee si kemwa kele, kinaei Jehovah komie ye kinai Jesu?

16. Kiinet bik Jesu agobo nee, ago kibunu ano konetisiennyi?

17. Kiinetis Jesu eng’ ano, ago ki amu nee si kogilgei mising’ konet bik?

18. Ngorcho atebosiekab Jesu che igeere koboiboin mising’?

19. Ngoro kaborunet ne iboru kole, kiingen Jesu magutikab bik alak?

20, 21. Kiiborundo ano Jesu kabarunet ne kararan agobo ole nyolundoi kegas it Kamuktaindet?

22. Nee kit ne kiyai Jesu kosulda ye kingotebi koyanat agoi meennyi?