Imarisai

Paasissutissanik atueriaaseq

Paasissutissanik atueriaaseq

PINGAARUTILIK: NITTARTAKKATSINNIK ATUINIKKUT AAMMA/IMALUUNNIIT PAASISSUTISSANIK ILINNUT TUNNGASUNIK UAGUTSINNUT TUNNIUSSINIKKUT PAATSUUGASSAANNGITSUMIK AKUERISSAVAT PAASISSUTISSAT TUNNIUSSATIT ATAANI PAASISSUTISSANIK ATUERIAATSIMI ALLAASERINEQARTUTUT SIUNERTARINEQARTUTULLU AAMMA PAASISSUTISSAT INUNNUT ATAASIAKKAANUT TUNNGASUT PILLUGIT INATSISIT MALITTARISASSALLU ATUUTTUT MALILLUGIT SULIARINEQARSINNAASUT.

 ILLIT NAMMINEQ INUUNINNIK ATAQQINNINNEQ

Il­lit nam­mineq inuunin­nik il­lersuinis­saq ataq­qin­nin­nis­sarlu aalajangiusimavar­put. Paasis­sutis­sat ilin­nut tun­ngasut katersuk­kavut imaluun­niit il­lit tun­nius­satit nit­tar­tak­katsin­ni qanoq suliarineqas­sanersut paasis­sutis­sanik atueriaatsimi matumani tun­ngavis­sin­neqar­poq. Nit­tar­tak­katsin­nut iseraangavit paasis­sutis­sat tun­ngaviusut aalajangersimasut toq­qor­tar­pavut, miserratigin­ngilar­pul­lu paasis­sutis­sat isuman­naatsuutin­nis­saasa pingaaruteqar­nerat qanorlu ator­neqar­tar­neran­nik ilisimatin­nis­sat. Paasis­sutis­sanik inun­nut ataasiak­kaanut tun­ngasutut isigineqar­tunik paasis­sutis­sin­niarluta aalajangersin­naavutit. Paasis­sutis­sanik atueriaatsimi matumani “paasis­sutis­sat inun­nut ataasiak­kaanut tun­ngasut” ilaatigut ukunun­nga in­nersuus­sutaasar­put: Il­lit atit, e-mailit, najuk­kat, oqarasuaatip­pit normua paasis­sutis­sal­luun­niit al­lat ilin­nik kinaas­susersinis­samut ator­neqarsin­naap­put. Nit­tar­tak­kap matuma tamanit takuneqarsin­naasor­taa atorumal­lugu ilin­nut tun­ngasunik paasis­sutis­siisariaqan­ngilatit. Oqaatsimi “nit­tar­tak­kami” pineqar­put nit­tar­tagaq una nit­tar­tak­kal­lu al­lat tas­sunga atasut, soorlu apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org, aam­ma wol.jw.org.

 PAASISSUTISSANUT AKISUSSAASOQ PILLUGU PAASISSUTISSAT

Nit­tar­tagaq una Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.-imit (“Watchtower”-imit) pigineqar­poq, taan­na ingerlatsiviuvoq iluanaar­niar­neq siuner­tarinagu New Yorkimi pilersin­neqar­toq Jehovap Nalunaajaasuisa suliaan­nik Biibilimil­lu ilin­niar­titsisar­neran­nik tapersersuisoq. Nam­mineq kajumis­sutsin­nik kontomik pilersitsiguit, tunis­suteqaruit, pulaar­neqarumal­lutit im­mersuiguit arlaan­nil­luun­niit iliuuseqaruit il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanik tun­nius­sisariaqarlutit paasis­sutis­sanik atueriaaseq una, il­lit pil­lutit paasis­sutis­sat USA-mi serverinut toq­qor­neqar­nis­saat aam­ma Watchtower-ip peqatigiif­fiil­lu suleqatigisar­tagaasa Jehovap Nalunaajaasuisa nunani as­sigiin­ngitsuni suliaan­nik tapersersuisar­tut il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanik katersinis­saat, suliaqar­nis­saat, nuus­sinis­saat toq­qorsinis­saal­lu akueris­savat. Up­perisarsioqatigiit peqatigiif­fiat nunani tamalaani ingerlatsiviit as­sigiin­ngitsut aq­qutigalugit suliaqar­tar­poq. Paasis­sutis­sanik il­lersuinermut tun­ngatil­lugu pineqar­tut taak­ku tas­saasin­naap­put Jehovap Nalunaajaasuisa sumiif­fin­ni ilagiivi, im­mik­koor­tor­taqarfii peqatigiif­fiilu as­singusut al­lat.

Nit­tar­tak­kami sulerinersutit apeq­qutaatil­lugu il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanut akisus­saasoqar­tar­poq. As­sersuutigalugu nunami aalajangersimasumi ingerlatsivim­mut inatsisitigut pisin­naatitaasumut pisus­saatitaasumul­lu tunis­suteqaruit atit at­tavigineqar­nis­san­nul­lu paasis­sutis­sat tunis­suteqar­niar­nin­ni paasis­sutis­siis­sutigineqar­tutut ingerlatsivim­mut pineqar­tumut tun­niun­neqas­sap­put. Aam­ma as­sersuutigalugu pulaar­neqarumal­lutit im­mersuiguit noq­qaas­sutigisat eq­qor­tis­sin­naajumal­lugu atit at­tavigineqar­nis­san­nul­lu paasis­sutis­sat Jehovap Nalunaajaasuisa im­mik­koor­tor­taqarfian­nut ilagiin­nul­lu pineqar­tunut tun­niun­neqas­sap­put.

Ikior­neqar­nis­san­nik pisariaqar­titsiguit nunamilu paasis­sutis­sanik il­lersuinis­samik inatsisilim­mi najugaqaruit qup­per­nermi Data Protection Contacts-imi nunami najuk­kan­ni at­tavigineqarsin­naasut takusin­naavatit.

 PAASISSUTISSANIK ISUMANNAALLISAANEQ ALLANULLU INGERLATITSEQQIISANNGINNEQ

Il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanik isuman­naal­lisaaneq al­lanul­lu ingerlatitseq­qiisan­ngin­neq as­sut pingaar­tip­par­put. Il­lit pil­lutit paasis­sutis­sat akuerisaan­ngitsunit pis­sarsiarineqar­nis­saan­nut, naleq­qutin­ngitsumik ator­neqar­nis­saan­nut saq­qum­mersin­neqar­nis­saan­nul­luun­niit, akuerisaan­ngitsumik al­lan­ngor­tin­neqar­nis­saan­nut, inatsisinik unioq­qutitsisumik nunguter­neqar­nis­saan­nut siuner­tarineqan­ngitsutul­luun­niit an­naaneqar­nis­saan­nut il­lersor­niarlugit paasis­sutis­sanik toq­qorseriaatsit il­lersueriaatsil­lu nutaat ator­tar­pavut. Il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanik suliaqar­tut im­maqalu al­lat paasis­sutis­sanik pis­sarsisut tamarmik il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanik ingerlatitseq­qiin­ngin­nis­samik ataq­qin­nin­nis­samut pisus­saap­put. Il­lit pil­lutit paasis­sutis­sat taamaal­laat katersor­neqar­neran­ni siuner­tamut imaluun­niit inatsisit naaper­torlugit nalunaarsuinis­samut al­lak­kanul­luun­niit up­per­narsaatinik katersinis­samut piumasaqaatinut naaper­tuut­tumik pisariaqar­tumik sivisus­susilim­mik toq­qor­tar­pavut.

Il­lit pil­lutit paasis­sutis­sat nuun­neran­ni paasiuminaal­lisaatit, as­sersuutigalugu Transport Layer Security (TLS), atorlugit il­lersor­tar­pavut. Paasis­sutis­sat uagutsin­nut nuun­neqar­tut al­lanut ingerlateq­qin­neqan­ngin­nis­saat isuman­naatsuutin­nis­saal­lu qulak­keer­niarlugu qarasaasianut systemit kil­lilim­mik iserfigineqarsin­naasut il­luni ator­tutigut, elektronik­kik­kut malit­tarisas­sak­kul­lu isuman­naal­lisaatitalin­ni inis­sisimasut ator­tar­pavut. Akuerisaan­ngitsut iser­nis­saat pin­ngitsoor­tin­niarlugu isuman­naal­lisaanermut sukangasunik malit­tarisas­saqar­pugut.

 UKIUKITSUT

Nunami najuk­kan­ni inatsisit naaper­torlugit ukiukitsuuguit nit­tar­tak­katsin­nul­lu iseruit taamaal­laat angajoq­qaan­nit angajoq­qaatul­luun­niit akisus­saatitaasumit akuerineqar­nik­kut il­lit pil­lutit paasis­sutis­sanik tun­nius­sisin­naavutit. Il­lit angajoq­qaatut imaluun­niit angajoq­qaatut akisus­saatitaasutut ukiukitsup nit­tar­tak­kak­kut nam­mineq pil­luni paasis­sutis­sanik tun­nius­sinis­saa akueriguk­ku ukiukitsup nit­tar­tak­kamik atuineranut atatil­lugu paasis­sutis­sanik atueriaaseq una akueris­savat.

 SULLISSISUT ALLAT

Ilaan­nik­kut nit­tar­tagaq nit­tar­tak­kanut al­lanut in­nersuus­suteqar­tar­poq uagut sin­nerluta sul­lis­sisar­tunik (as­sersuutigalugu inter­netik­kut im­mersuinermi). Nit­tar­tagaq al­latut isik­koqas­sam­mat aam­ma browserip qulaani al­las­simasut al­lan­ngus­sam­mata nit­tar­tak­kamut al­lamut iser­simal­lutit takusin­naas­savat. Tamatuma saniatigut, nit­tar­tagaq una aq­qutigalugu paasitin­neqarusus­simaguit, as­ser­suutigalugu nit­tar­tak­kami allan­nguutinik pisunil­luun­niit nalunaar­figineqar­tar­nissa (notifikationinik pisar­nis­sat) kis­saatigisimagukku, sul­lis­sisunit al­lanit al­laf­figineqar­tar­sin­naavutit, soorlu e-mailikkut SMS-ikkulluun­niit. Sul­lis­sisut allat toq­qar­neqaraangata, aamma toq­qar­neqareer­nerisa kingorna akut­tun­ngitsumik, paasis­sutis­sanik atueriaasiat iller­sueriaasiallu misis­sor­neqar­tar­put qulak­keer­niar­lugu uagut­situlli malit­tarisas­sanik eqqor­tit­siner­sut. Taamaak­kaluar­toq sul­lis­sisut al­lat ap­p-inik sul­lis­siner­nil­lu neqerooruteqar­tar­put, taak­kunanilu program­mit, atuinermut piumasaqaatit, paasis­sutis­sanik atueriaaseq atugas­sarititaasul­lu nalingin­naasut nak­kutigisin­naaneq ajor­pavut. Taamaat­tumik ap­p-inik sul­lis­siner­nil­lu taak­kunin­nga atuinin­ni sul­lis­sisup al­lap taas­suma sul­lis­sinermut atuinermul­lu piumasaqaatai malis­savatit. Sul­lis­sisumit al­lamit nutar­terineq pil­lugu ilisimatin­neqar­neq ajorat­ta piumasaqaatai atuin­ngin­nin­ni takoq­qaar­tas­savatit. Sul­lis­sisut al­lat malit­tarisas­saat pil­lugit apeq­qutis­saqaruit taak­kua malit­tarisas­saat nit­tar­tagaan­ni atuarsin­naavatit.

Nit­tar­tak­kami matumani Google Maps-ip sul­lis­sinerinik atuinin­ni Google Privatlivspolitik (paasis­sutis­sanik atueriaaseq) malis­savat. Google sul­lis­sisar­tuuvoq al­la, tamatumanilu ap­p-it, program­milersuineq aam­ma Servicevilkår (sul­lis­sinermut piumasaqaatit) nak­kutigisin­naan­ngilavut. Taamaat­tumik nit­tar­tak­kami matumani Google Maps-ip sul­lis­sinerinik atuinin­ni una malis­savat: Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth (Google Maps/Google Earth-imik sul­lis­sinermut piumasaqaatit al­lat). Nutar­terineq pil­lugu ilisimatin­neqar­neq ajorat­ta Google Maps-ip atuinermut piumasaqaatai atuin­ngin­nin­ni takoq­qaar­tas­savatit. Piumasaqaatit akuerin­ngik­kuk­kit Google Maps-ip sul­lis­sineri ator­tas­san­ngilatit.

 PAASISSUTISSANIK ATUERIAATSIMI MATUMANI ALLANNGUUTIT

Nit­tar­tak­kami atuuf­fiit sul­lis­sineril­lu atuut­tut pitsan­ngorsar­tarlugil­lu nutaanik ilal­lat­taasar­pavut. Taamatut al­lan­nguisar­neq aam­ma inatsisitigut ator­toris­saarutitigul­lu al­lan­nguisar­neq pis­sutigalugit paasis­sutis­sanik suliarin­neriaaser­put ilaan­neeriarluni al­lan­ngor­tin­neqar­tas­saaq. Paasis­sutis­sanik atueriaaseq al­lan­ngor­tin­neqar­tariaqalis­sap­pat al­lan­nguutit qup­per­nermut matumun­nga ik­kun­neqar­tuaan­nas­sap­put, taamaalil­lutit paasis­sutis­sanik katersueriaaser­put atueriaaser­pul­lu ilisimajuaan­nar­nias­sagak­kit.

 ACTIVE SCRIPTING IMALUUNNIIT JAVASCRIPT

Nit­tar­tak­katsin­ni atuuf­fiit pitsan­ngorsar­niarlugit scripting ator­neqar­tar­poq. Scripting atorlugu qup­per­nerup imarisai suk­kanerusumik nuisin­neqarsin­naasar­put. Scripting qarasaasian­ni softwaremik ik­kus­sinis­samut akuerisaan­ngitsumil­luun­niit paasis­sutis­sanik ilin­nit katersinis­samut ator­neqan­ngisaan­nar­poq.

Nit­tar­tak­kap ilaa eq­qor­tumik ingerlasin­naas­sap­pat Active Scripting imaluun­niit JavaScript browserik­kut ikin­neqar­tariaqar­poq. Browserini amerlaner­ni nit­tar­tak­kanut aalajangersimasunut tun­ngatil­lugu atuuf­fik taan­na ator­neqarsin­naal­luniluun­niit unitsin­neqarsin­naavoq. Nit­tar­tak­kani toq­qar­neqarsimasuni scripting qanoq ator­neqarsin­naanersoq paasiumal­lugu browserip inis­siis­sutai takus­savatit.