Jehovap Nalunaajaasui up­perisar­tik, Biibilimi ajoqersuutigineqar­tunik tun­ngavilik, pis­sutigalugu politik­kimut akuliun­neq ajor­put. Pisor­tanik politikerinil­lu sun­niiniar­neq ajor­pugut, politik­kik­kut par­tiit qinigas­san­ngor­tit­tul­lu qiner­neq ajor­pavut, qineq­qusaar­neq ajor­pugut aam­ma naalak­kersuisut taarser­neqar­nis­saasa sulis­sutigineqar­neran­nut ilaaneq ajor­pugut. Taamaalior­neq Biibilimik tun­ngavis­saqarluar­nera up­peraar­put uku pis­sutigalugit.

  • Jiisusi, politik­kik­kut pis­saaneqaler­nis­saminik itigar­titsisoq, ilaarusup­par­put. (Johan­nesi 6:15) Taas­suma ajoqersuk­kani ersaris­sumik oqarfigai silarsuarmut ilaas­sanatil­lu politik­kimut tun­ngatil­lugu aalajangersimasunik tapersersugaqar­tas­san­ngitsut. – Johannesi 17:14, 16; 18:361936; Markusi 12:13-17.

  • Guutip naalagaaf­fia ilumoorfigaar­put, taan­nalu pil­lugu Jiisusi ima oqar­poq: “[Naalagaaf­fim­mik] iivangkiiliu taan­na silarsuarmi tamarmi oqaluus­sis­sutigineqas­saaq.” (Matthæusi 24:14) Guutip naalagaaf­fianut sin­niisuusutut, tamatuma tikiun­nis­saanik oqaluus­sinis­samut pisus­saasutut, nunani tamani, aam­ma nunagisatsin­ni, politik­kimut akuliun­neq ajor­pugut. – 2 Korinthimiut 5:20; Efesosimiut 6:20.

  • Politik­kimut akuliut­tan­ngin­nitsigut inuit politik­kik­kut aalajangersimasunik tapersersuisut tamaasa Guutip naalagaaf­fianik nutaarsias­saq nuan­nersoq pil­lugu oqaluus­sif­figisin­naavavut. Guutip naalagaaf­fiata nunarsuarmi ajor­nar­torsiutinik aaq­qiiumaar­neranik tatigin­nin­ner­put oqaatsitsigut iliuutsitsigul­lu ersersin­niar­tar­par­put. – Tussiaat 56:12.

  • Politik­kik­kut avis­saar­tuun­ner­nut akuliun­neq ajorat­ta nunarsuaq tamak­kerlugu qatan­ngutigiis­suar­tut ataasioqatigiis­sin­naavugut. (Johannesi 13:34; 1 Petrusi 2:17) Tamatuma paarlat­tuanik up­perisarsioqatigiit politik­kimut akuliut­tar­tut ilaasor­tamin­nik avis­saar­tuutitsisar­put. – 1 Korinthimiut 1:10.

Naalakkersuisunik ataqqinninneq. Politik­kimut akuliun­neq ajoraluarluta nunagisatsin­ni naalak­kersuisut oqar­tus­saanerat ataq­qivar­put. Taman­na Biibilimi peq­qus­sum­mut naaper­tuup­poq: “Inuit tamarmik naalak­kersuisunut qul­lersarisamin­nut naalatsigitil­lit.” (Romamiut 13:1) Inatsisit maleruar­tarlugil­lu akileraarutinik akiliisarlutalu naalak­kersuisut in­nut­taasunik atugaris­saar­titsiniar­nerat pil­lugu suleqatigisar­pavut. Naalak­kersuisut taarser­neqar­nis­saasa sulis­sutigineqar­neran­nut ilaanata Biibilimi ‘kun­ngit qul­lersaal­lutil­lu pisor­taasut tamaasa qin­nut­tar­nis­saat’ pil­lugu siun­nersuut maleruar­tar­par­put, ingam­mik taak­ku up­perisarsior­nik­kut kif­faan­ngis­suseqar­nitsin­nut sun­niuteqarsin­naasumik aalajangiileraangata taamaalior­tar­pugut. – 1 Timotheusi 2:1, 2.

Aam­ma inuit al­lat politik­kimut tun­ngatil­lugu nam­min­neq aalajangiisin­naatitaanerat ataq­qisar­par­put. As­sersuutigalugu qinersisitsinerit qinersisul­lu akor­nuser­niar­neq ajor­pavut.

Politikkimut akuliuttannginnerput nutaajua? Naamik. Apustilit kristumiul­lu siul­liit naalak­kersuisut oqar­tus­saaneran­nut tun­ngatil­lugu tamatumun­nga as­singusumik isigin­nit­taaseqar­put. Atuak­kami Beyond Good Intentions-imi ima al­las­simasoqar­poq: “Kristumiut siul­liit naalak­kersuisut oqar­tus­saasut ataq­qineqar­tariaqar­tutut isigaat, politik­kimul­li akuliun­nis­sar­tik up­perin­ngilaat.” Tamatumun­nga as­singusumik atuak­kami On the Road to Civilization-imi al­las­simavoq kristumiut siul­liit “politik­kik­kut pis­saaneqaler­nis­samin­nik itigar­titsisar­tut”.

Politikkimut akuliuttannginnerput nunamik isumannaatsuutitsiniarnermut navianartorsiortitsiva? Naamik. In­nut­taasuugat­ta eq­qis­sinermik nuan­narisaqar­tut naalak­kersuinik­kut oqar­tus­saasunit siooragineqar­tariaqan­ngilavut. Ukrainemi Ilisimatusar­tut Ilin­niarfis­suan­ni nalunaarusiaq 2001-imeersoq eq­qarsaatigiuk. Politik­kimut akuliut­tan­ngin­ner­put pil­lugu nalunaarusiami ima al­las­simasoqar­poq: “Ul­lumik­kut Jehovap Nalunaajaasuisa politik­kimut tun­ngatil­lugu isigin­nit­taasiat inuit ilaasa im­maqa nuan­narin­ngilaat; taman­nalu pis­sutiginerul­lugu qangaanerusoq nazistit kom­munistil­lu kisermaas­sil­lutik naalak­kersuisuisa malersuler­paat.” Jehovap Nalunaajaasui Sovjetimi naqisimaneqaramik “in­nut­taasuup­put inatsisinik maleruaasut. Pin­ngitsaalisaal­lutik nunaateqarfin­ni sulif­feqarfis­suar­nilu sulisin­neqaramik ataq­qin­nil­lutik nam­minis­sarsioratil­lu sulip­put kom­munistil­lu naalak­kersuisuinut navianaateqaratik.” Nalunaarusiap iner­nilius­sar­taani aam­ma al­las­simavoq nalitsin­ni Jehovap Nalunaajaasuisa up­perisaat iliuusaal­lu “nunap isuman­naatsuuneranut ataasius­susianul­lu navianar­torsior­titsin­ngitsut”.